Tìm Sách

Kinh sách 經 册 >> 阿難問事佛吉凶經


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : 阿難問事佛吉凶經
 • Tác giả : 安世高适譯
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Chinese
 • Số trang : 122
 • Nhà xuất bản : 台北 佳方印刷有限公司
 • Năm xuất bản : 民國82
 • Phân loại : Kinh sách 經 册
 • MCB : 1210000000441
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

阿難問事佛吉凶經   

A nan vấn sự Phật cát hung kinh

Các sách khác thuộc Kinh sách 經 册

百 喻 經
百 喻 經
佛說四十二章經新疏
佛說四十二章經新疏
大乘本生心地觀經講記
大乘本生心地觀經講記
四十二章講記佛學淺釋合刊
四十二章講記佛學淺釋合刊
雜阿含經論會編
雜阿含經論會編
佛光大藏經
佛光大藏經
法句譬喻經今譯淺說
法句譬喻經今譯淺說
淵鑑類函
淵鑑類函
佛教各宗大意
佛教各宗大意