Tìm Sách

Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục >> Lịch Sử Triết Học


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Lịch Sử Triết Học
 • Tác giả : Bùi Thạnh Quất - Vũ Tình
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 450
 • Nhà xuất bản : Giáo Dục
 • Năm xuất bản : 1999
 • Phân loại : Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục
 • MCB : 12100000012602
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

LỜI GIỚI THIỆU

          Lịch sử triết học là một học phần trong chương trình môn Triết học Mác – Lênin ở các trường đại học và cao đẳng, giúp cho ngưòi học nắm được quá trình hình thành, phát triển những khái niệm, phạm trù, nguyên lý, quy luật của tư duy triết học nhân loại.

          Căn cứ vào chương trình học phần Lịch sử triết học được ban hành theo Quyết định 3244/GD-ĐT ngày 12-9-1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành tạm thời Bộ chương trình Giáo dục Đại học đại cương dùng trong các trường đại học và cao đẳng, qua thực tiễn giảng dạy và học tập ở các trường trong thời gian vừa qua, Vụ Công tác Chính trị Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục tổ chức biên soạn giáo trình Lịch sử triết học dùng cho khối không chuyên ngành Triết học ở các trường đại học và cao đẳng.

          Để phù hợp với sinh viên các ngành không chuyên triết, cuốn sách không đi sâu vào giới thiệu và phân tích đầy đủ các trường phái triết học và các triết gia thuộc các thời kỳ phát triển tư tưởng triết học trong lịch sử các dân tộc, các quốc gia trên thế giới, mà chỉ dừng lại giới thiệu một cách đại cương sự phát triển tư tưởng triết học từ thời cổ đại cho tới ngày nay.

          Giáo trình Lịch sử triết học này do tập thể các phó giáo sư, phó tiến sĩ đang giảng dạy ở các trường đại học, đại diện cho các khối ngành, các khu vực trong cả nước biên soạn và được các phó giáo sư, phó tiến sĩ của Khoa Triết học Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Triết học thuộc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia đọc, góp ý bổ sung.

          Mặc dù các tác giả đã cố gắng làm việc với tinh thần trách nhiệm khoa học, song chắc chắn còn có những hạn chế nhất định. Chúng tôi rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc để lần tái bản sau sách được hoàn chỉnh hơn.

          Thư từ trao đổi xin liên hệ với Vụ Công tác Chính trị, Bộ Giáo dục và Đào tạo 49 Đại Cồ Việt Hà Nội và Nhà xuất bản Giáo dục (Ban Giáo dục) 81 Trần Hưng Đạo Hà Nội.

Hà Nội, tháng 6 năm 1999

Vụ Công Tác Chính Trị & NXB Giáo Dục

Bộ Giáo Dục & Đào Tạo

MỤC LỤC

Lời giới thiệu

Phần thứ nhất – KHÁI LUẬN CHUNG VỀ LỊCH SỬ TRIẾT HỌC

 1. Đối tượng của lịch sử triết học
 2. Phân kỳ lịch sử triết học
 • Những nguyên tắc cơ bản của việc nghiên cứu lịch sử triết học

Phần thứ hai – LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG

Chương I. Triết học Ấn Độ cổ – trung đại

 1. Những điều kiện cơ bản của sự hình thành và phát triển triết học Ấn Độ cổ – trung đại
 2. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng triết học Ấn Độ cổ – trung đại
 • Những đặc điểm cơ bản của triết học Ấn Độ cổ – trung đại

Chương II. Triết học Trung Quốc cổ – trung đại

A – Hoàn cảnh ra đời của triết học Trung Quốc cổ đại

 1. Thời Tam Đại (Hạ, Thương, Chu)
 2. Xuân Thu – Chiến Quốc

B – Sự hình thành tư tưởng triết học Trung Quốc cổ đại

 1. Tư tưởng triết học phôi thai thời Thương và Chu
 2. Các hệ thống triết học Trung Quốc cổ đại

C – Tư tưởng triết học thời kỳ hình thành và phát triển của chế độ phong kiến

 1. Triết học thời nhà Hán
 2. II. Triết học thời Ngụy, Tấn

III. Triết học thời Tùy, Đường

 1. Triết học thòi Tống, Minh
 2. Triết học đời Thanh

Phần thứ ba – LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY

Chương I. Triết học Hy Lạp cổ đại

 1. Hoàn cảnh ra đời và phát triển của triết học Hy Lạp cổ đại
 2. II. Các trường phái triết học của Hy Lạp cổ đại

III. Những đặc trưng cơ bản của triết học Hy Lạp cổ đại

Chương II. Triết học các nước Tây Âu thời trung cổ

 1. Điều kiện lịch sử, văn hóa – cơ sở hình thành của tư tưởng triết học Tây Âu thời trung cổ
 2. II. Sự phát triển của triết học Tây Âu thời trung cổ

Chương III. Triết học Tây Âu thời kỳ Phục hưng cận đại

A – Triết học Tây Âu thời kỳ Phục hưng

 1. Những cơ sở hình thành và phát triển của triết học Tây Âu thời kỳ Phục hưng
 2. II. Một số nhà triết học tiêu biểu thời Phục hưng

III. Các đặc điếm cơ bản của triết học Tây Âu thời kỳ Phục hưng

B – Triết học Tây Âu thời kỳ cận đại (thế kỷ XVII – XVIII)

 1. Những điều kiện hình thành, phát triển của triết học Tây Âu thời kỳ cận đại
 2. II. Sự phát triển của triết học một số nước Tây Âu thời cận đại

III. Các đặc điểm cơ bản của triết học Tây Âu thời kỳ cận đại

Chương IV. Triết học cổ điển Đức

Immanuel Kant (1724 – 1804)

George Wilhelm Priedrich Hegel (Hêghen) (1770 – 1831)

Luwig Feuerbach (Phơbách) (1804 – 1672)

Phần thứ tư – TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY HIỆN ĐẠI

Chương I. Triết học của khoa học

Chủ nghĩa thực chứng mới

Chủ nghĩa hậu thực chứng

Chương II. Triết học về con người

Tâm phân học

Triết học đời sống

Chủ nghĩa nhân vị

Hiện tượng học

Chú giải học

Nhân học triết học

Chủ nghĩa phê phán

Chủ nghĩa cấu trúc

Chủ nghĩa thực dụng

Chủ nghĩa hiện sinh

Chương III. Triết học tôn giáo

Chủ nghĩa Thomas mới

Chủ nghĩa Teilhard

Chủ nghĩa tin lành mới

Kết luận

Chương IV. Triết học phương Tây ở miền Nam Việt Nam trong những năm 1960 – 1970

Mô hình về những thiết chế hiện đại, hành chính và kỹ thuật

Chủ nghĩa duy linh – nhân vị

Chủ nghĩa hiện sinh và phản văn hóa

Cách mạng xã hội không cộng sản

Phần thứ năm – LỊCH SỬ TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN

Chương I. Giai đoạn C.Mác và Ph.Ăngghen

 1. Cơ sở cho sự ra đời triết học Mác – Lênin
 2. II. Quá trình C.Mác và Ph.Ăngghen hình thành và phát triển thế giới quan triết học duy vật biện chứng

III. Đặc điểm và thực chất cuộc cách mạng trong triết học do C.Mác và Ph. Ăngghen thực hiện

Chương II. Giai đoạn V.I. Lênin trong sự phát triển triết học Mác

 1. Hoàn cảnh lịch sử của giai đoạn V.I. Lênin
 2. Quá trình V.I.Lênin phát triển triết học Mác

Chương III. Phát triển triết học Mác Lênin trong giai đoạn hiện nay

 1. Hoàn cảnh lịch sử đối với sự phát triển triết học Mác – Lênin từ sau khi V.I Lênin mất đến nay
 2. Về sự phát triển triết học Mác – Lênin trong giai đoạn hiện nay (từ những năm 20 đến nay)

Các sách khác thuộc Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục

Cao Tăng Tông Thiên Thai Trung Hoa
Cao Tăng Tông Thiên Thai Trung Hoa
Lịch sử Phật-giáo Trung-Quốc
Lịch sử Phật-giáo Trung-Quốc
Danh Tăng Tông Thiên Thai Nhật Bản
Danh Tăng Tông Thiên Thai Nhật Bản
Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc
Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc
Ngài dạy rằng
Ngài dạy rằng
Record of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua
Record of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua
Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay
Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay
Pháp nạn 66
Pháp nạn 66
Lịch sử triết học Đông phương
Lịch sử triết học Đông phương
Lâm tế ngữ lục
Lâm tế ngữ lục
Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)
Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)
50 năm nhìn lại phong trào Phật giáo miền nam1963-2013
50 năm nhìn lại phong trào Phật giáo miền nam1963-2013