Tìm Sách

Kinh Tạng >> Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Tập 1


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Tập 1
 • Tác giả : Sa Môn Huyền Tắc
 • Dịch giả : Tỳ Kheo Thích Trí Nghiêm
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 1,107
 • Nhà xuất bản : Hội ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam
 • Năm xuất bản : 2005
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 12010000008070
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Tập 1

HỘI ẤN HÀNH ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

Số 8070, 1107 trang,

TỰA HỒI ĐẦU KINH ĐẠI BÁT NHÃ

Sa Môn Huyền Tắc Chùa Tây Minh đời Đường phụng soạn

Tỳ Kheo Thích Trí Nghiêm chùa Long Sơn, Nha Trang dịch ra Việt Văn

 

          Kinh Đại Bát Nhã là áng văn tuyệt tác, trong đời hiếm có; là bến bờ sâu rộng, nhiều kiếp khó gặp; ánh sáng trùm khắp trời người, gồm thâu chơn tục. Thật là chốn ảo diệu nhập thần, vật linh thiêng giúp nước. Nếu chẳng phải thánh đức bàn luận sau xa, triết nhân diễn bày độc đáo, thì pháp âm huyền diệu khó lưu truyền, giáo lý tròn đầy đâu dễ đạt. Cho nên, các bậc vua chúa đã trình bày, soạn thuật những lời vàng ngọc, để soi sáng và xiển dương. Sự việc xa cách nghìn xưa, mà đạo lý vẫn soi sáng ba đời. Kinh văn này, quả là phong phú, cho đến ngày nay vẫn còn hoàn bị.

          Toàn bộ kinh văn chia thành 24 tập, có 16 hội. Trước đây, chỉ có được nửa số lượng kinh văn quí báu ấy, nhưng đến nay thì có đủ toàn bộ. Xem duyên khởi của từng hội, mỗi hội so sánh với mỗi tập, rồi truy cứu bản gốc, để biết sự sai khác, nên mỗi hội có đề một bài tựa.

          Như hội Linh Phong vừa vân tập, pháp âm rộng lớn, vang dội khắp nơi, gạn sạch nguồn thân, rộng bày tâm yếu. Vì sao? Bởi lẽ, năm Uẩn là vật chứa của hữu tình, hai Ngã là nhà của vật chứa ấy. Cái - nhà - Ngã mà đề cao, thì nước ảo vọng càng sâu; cái - vật - chứa - Uẩn mà tồn tại, thì thành ảo giác thêm cao. Đâu biết rằng, chỗ nương của ngã là vọng tưởng, mà tưởng đã là vọng, thì ngã không còn; cái trói buộc Uẩn là giả danh, mà danh đã là giả, thì Uẩn hết chỗ nương.

          Cho nên, bàn luận về lẽ tức không, diễn bày về lý vong ngôn: Coi cõi tục là tịch tịnh; đặt loài côn trùng lên hàng vô sanh; nghe lời khen như tiếng vang trong hang núi; xem vạn vật như bóng trong gương. Bỏ cái dòm trời nhỏ hẹp. thì bầu trời mênh mông hiện rõ; không theo khuôn khổ hạn hẹp, thì cảnh bao la tự hiện. Ý tưởng thì mênh mông, lời lẽ thì vô cùng, khiến cho kẻ phàm phu thiển cận, có cơ hội tháo bỏ sự cố chấp; như xác định được hướng Nam rồi, thì chắc chắn biết được hướng Bắc. Nghĩa lý lồng lộng như trời, lời lẽ mênh mông như biển.

          Ở đây, dùng các phần của bản gốc, cộng với những phần trước kia chưa truyền đến, gom lại mà khắc thành 400 quyển, 85 phẩm (?).

          Xét theo phương thổ, đáng lẽ nên lược dịch, nhưng nghĩ lại, một lời có thể bao trùm hết thảy, lại thêm văn chương đã cao nhã, mà chương cú lại liên tục; như chỉ có hai chữ Niết-bàn, mà bao gồm: Tốt đẹp, tĩnh lặng, trong sáng, tự tại ... lời dạy từ bi biết bao!

          Nếu dịch mà lược bỏ, thì sợ để lại cái họa thiếu sót cho đời sau, nên nay phải dịch và truyền đúng theo nguyên bản, hầu khỏi bị chê là ngôn từ vượt ngoài giới hạn. Huống chi, thời đại còn viết trên thẻ tre, ý nghĩa thêm bớt còn lờ mờ lẫn lộn!

          Trong kinh, lời dạy sáng tỏ, chương cú rõ ràng.

          Từ đầu đến cuối, được sự cảm ứng, có ghi đầy đủ trong biệt lục.

          Ai là người có tâm lớn. tài cao, đã từng nghe và phụng trì, đạt đến chỗ không sợ hãi, thì nên tự học hỏi và cứu độ.

 

Mục lục

Lơi Trần Tình

Thừa Sự Tăng Sai

Tựa Hội Đầu

Phần Đầu

Phẩm Duyên Khởi

Phẩm Học Quán

Phẩm Tương Ưng

Phẩm Chuyển Sanh

Phẩm Khen Ngợi Thắng Đức

Phẩm Hiện Tướng Lưỡi

Phẩm Dạy Bảo Trao Truyền

Phẩm Khuyên Học

Phẩm Vô Trụ

Phẩm Bát Nhã Hành Tướng

Phẩm Thí Dụ

Phẩm Bồ-Tát

Phẩm Ma-Ha-Tát

Phẩm Áo Giáp Đại-Thừa

(Hết Tập 1)

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Đại Thừa Kim Cang Kinh luận
Đại Thừa Kim Cang Kinh luận
Kinh Trường A Hàm (DIRGHÀGAMA)
Kinh Trường A Hàm (DIRGHÀGAMA)
Họa Tập: Mười hai lời nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm
Họa Tập: Mười hai lời nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm
Đại Bát Niết Bàn Kinh
Đại Bát Niết Bàn Kinh
Nghi thức tụng niệm hằng ngày
Nghi thức tụng niệm hằng ngày
Kinh Lăng Nghiêm
Kinh Lăng Nghiêm
Văn cảnh sách của Tổ Qui Sơn
Văn cảnh sách của Tổ Qui Sơn