Tìm Sách

Kinh Tạng >> Đại tạng kinh Việt Nam-Nam Truyền- Kinh Trung Bộ tập 2


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Đại tạng kinh Việt Nam-Nam Truyền- Kinh Trung Bộ tập 2
 • Tác giả : HT.Thích Minh Châu
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 664
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2012
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Đại tạng kinh Việt Nam-Nam Truyền

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM

KINH TRUNG BỘ

TẬP II

Nguyên bản:PĀLI

Việt dịch: Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO – 2012

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM Thực hiện

 

HỘI ĐỔNG CHỨNG MINH

Hòa thượngTHÍCH PHỔTUỆ

Hòa thượngTHÍCH TRÍ TỊNH

Hòa thượngTHÍCH THANH TỪ

Hòa thượngTHÍCH TỪ NHƠN

Hòa thượngTHÍCH HIỂN PHÁP

Hòa thượngTHÍCH TRÍ QUẢNG

 

HỘI ĐỒNG PHIÊN DỊCH

Chủ tịch

Hòa thượngTHÍCH MINH CHÂU

Tổng Thư ký

Thượng tọaTHÍCH TRÍ SIÊU

Thành viên

Hòa thượngTHÍCH ĐỨC NGHIỆP

Hòa thượngTHÍCH NHẬT QUANG

Hòa thượngTHÍCH MINH CẢNH

Hòa thượngTHÍCH CHƠN THIỆN

Hòa thượngTHÍCH GIÁC TOÀN

Hòa thượngTHÍCH THIỆN TÂM

Hòa thượngTHÍCH PHƯỚC SƠN

Thượng tọaTHÍCH NGUYÊN GIÁC

Thượng tọaTHÍCH PHƯỚC CẦN

MỤC LỤC KINH TRUNG Bộ - TẬP II

76.      KINH SANDAKA

77.      ĐẠI KINH SAKULUDAĀYI

78.      KINH SAMANAMANDIKĀ

79.      TIỂU KINH THIỆN SANH ƯU-ĐÀ-DI

80.      KINH VEKHANASSA

81.      KINH GHĀTĪKARA

82.      KINH RATTHAPĀLA

83.      KINH MAKHADEVA

84.      KINH MADHURĀ

85.      KINH BỒ-ĐỀVƯƠNG TỬ

86.      KINH ANGULIMALA

87.      KINH ÁI SANH

88.      KINH BĀHITIKA

89.      KINH PHÁP TRANG NGHIÊM

90.      KINH KANNAKATTHALA

91.      KINH BRAHMĀYU

92.      KINHSELA

93.      KINH ASSALĀYANA

94.      KINH GHOTAMUKHA

95.      K1NHCANKĪ

96.      KINH ESUKĀRĪ         

97.      KINH DHĀNANJĀN1

98.      KINH VĀSETTHA

99.      KINH SUBHA

100.  KINH SANGĀRAVA

101.  KỊNH DEVADAHA

102.  KINH NĀM BA

103.  KINH NHƯ THÊ NÀO

104.  KINH LÀNG SẢMA

105.  KINH THIỆN TINH

106.  KINH BẤT ĐỘNG LỢI ÍCH

107.  KINH GANAKA MOGGALLĀNA

108.  KINH GOPAKA MOGGALLĀNA

109.  ĐẠI KINH MÃN NGUYỆT

110.  TIẾU KINH MÃN NGUYỆT

111.  KINH BẤT ĐOẠN

112.  KINH SÁU THANH TỊNH

113.  KINH CHƠN NHÂN

114.  KINH NÊN HÀNH TRÌ, KHÔNG NÊN HÀNH TRÌ

115.  KINH ĐA GIỚI

116.  KINH THÔN TIÊN

117.  ĐẠI KINH BỒN MƯƠI

118.  KINH NHẬP TỨC, XUẤT TỨC NIỆM

119.  KINH THÂN HÀNH NIỆM

120.  KINH HÀNH SANH

121.  KINH TIỂU KHÔNG

122.  KINH ĐẠI KHÔNG

123.  KINH HY HỮU VỊ TẰNG HỮU PHÁP

124.  KINH BẠC-CÂU-LA

125.  KINH ĐIỀU NGỰĐỊA

126.  KINH PHÙ-DI

127.  KINH A-NA-LUẬT

128.  KINH TÙY PHIỀN NÃO

129.  KINH HIÊN NGU

130.  KINH THIÊN SỨ

131.  KINH NHỨT DẠ HIỀN GIẢ

132.  KINH A-NAN NHỨT DẠ HIỀN GIẢ

133.  KINH ĐẠI CA-CHIÊN-DIÊN NHỨT DẠ HIỀN GIẢ

134.  KINH LOMASAKANGIYA NHỨT  DẠ HIỀN GIẢ

135.  TIẾU KINH NGHIỆP PHÂN BIỆT

136.  ĐẠI KINH NGHIỆP PHẢN BIỆT

137.  KINH PHÂN BIỆT SÁU XỨ

138.  KINH TỔNG THUYẾT VÀ BIỆT THUYẾT

139.  KINH VÔ TRÁNH PHÂN BIỆT

140.  KINH GIỚI PHÂN BIỆT

141.  KINH PHÂN BIỆT SỰ THẬT

142.  KINH PHÂN BIỆT CÚNG DƯỜNG

143.  KINH GIÁO GIỚI CẤP CÔ ĐỘC

144.  KINH GIÁO GIỚI CHANNA

145.  KINH GIẢO GIÓI PHÚ-LẢU-NA

146.  KINH GIÁO GIỚI NANDAKA

147.  TIẾU KINH GIÁO GIỚI LA-HẦU-LA

148.  KINH SÁU SÁU

149.  ĐẠI KINH SÁU XỨ

150.  KINH NÓI CHO DÂN CHỦNG NAGARAVINDA

151.  KINH KHẤT THỰC THANH TỊNH

152.  KINH CẦN TU TẬP.

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Đại Thừa Kim Cang Kinh luận
Đại Thừa Kim Cang Kinh luận
Kinh Trường A Hàm (DIRGHÀGAMA)
Kinh Trường A Hàm (DIRGHÀGAMA)
Họa Tập: Mười hai lời nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm
Họa Tập: Mười hai lời nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm
Đại Bát Niết Bàn Kinh
Đại Bát Niết Bàn Kinh
Nghi thức tụng niệm hằng ngày
Nghi thức tụng niệm hằng ngày
Kinh Lăng Nghiêm
Kinh Lăng Nghiêm
Văn cảnh sách của Tổ Qui Sơn
Văn cảnh sách của Tổ Qui Sơn