Tìm Sách

Kinh sách 經 册 >> 四分律比丘戒相表記


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : 四分律比丘戒相表記
 • Tác giả : 弘一律師
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Hoa văn
 • Số trang : 227
 • Nhà xuất bản : 和裕出版社
 • Năm xuất bản : 1990
 • Phân loại : Kinh sách 經 册
 • MCB : 12010000000648
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

四分律比丘戒相表記

Tứ phần luật tỳ kheo ni giới tướng biểu ký

Các sách khác thuộc Kinh sách 經 册

百 喻 經
百 喻 經
佛說四十二章經新疏
佛說四十二章經新疏
大乘本生心地觀經講記
大乘本生心地觀經講記
四十二章講記佛學淺釋合刊
四十二章講記佛學淺釋合刊
雜阿含經論會編
雜阿含經論會編
佛光大藏經
佛光大藏經
法句譬喻經今譯淺說
法句譬喻經今譯淺說
淵鑑類函
淵鑑類函
佛教各宗大意
佛教各宗大意