Tìm Sách

Kinh sách 經 册 >> 四分比丘僧戒本


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : 四分比丘僧戒本
 • Tác giả : .
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Hoa văn
 • Số trang : 88
 • Nhà xuất bản : 台南 和裕出版社
 • Năm xuất bản : 1996
 • Phân loại : Kinh sách 經 册
 • MCB : 12010000000612
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

四分比丘僧戒本

四分比丘尼戒本

梵網經菩薩戒本

Tứ phần tỳ kheo tăng giới bổn;

Tứ phần tỳ kheo ni giới bổn;

Phạm võng kinh bồ tát giới bổn

Các sách khác thuộc Kinh sách 經 册

百 喻 經
百 喻 經
佛說四十二章經新疏
佛說四十二章經新疏
大乘本生心地觀經講記
大乘本生心地觀經講記
四十二章講記佛學淺釋合刊
四十二章講記佛學淺釋合刊
雜阿含經論會編
雜阿含經論會編
佛光大藏經
佛光大藏經
法句譬喻經今譯淺說
法句譬喻經今譯淺說
淵鑑類函
淵鑑類函
佛教各宗大意
佛教各宗大意