Tìm Sách

Kinh sách 經 册 >> 金刚般若波羅蜜經


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : 金刚般若波羅蜜經
 • Tác giả : 淨空敬題; 江味農较挍校政
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Hoa văn
 • Số trang : 101
 • Nhà xuất bản : 台北 復美太色印刷有限公司
 • Năm xuất bản : 1980
 • Phân loại : Kinh sách 經 册
 • MCB : 12010000000829
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

金刚般若波羅蜜經    

Kim cang bát nhã ba la mật kinh

Các sách khác thuộc Kinh sách 經 册

百 喻 經
百 喻 經
佛說四十二章經新疏
佛說四十二章經新疏
大乘本生心地觀經講記
大乘本生心地觀經講記
四十二章講記佛學淺釋合刊
四十二章講記佛學淺釋合刊
雜阿含經論會編
雜阿含經論會編
佛光大藏經
佛光大藏經
法句譬喻經今譯淺說
法句譬喻經今譯淺說
淵鑑類函
淵鑑類函
佛教各宗大意
佛教各宗大意