Tìm Sách

Kinh sách 經 册 >> 金刚般若波羅蜜經


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : 金刚般若波羅蜜經
 • Tác giả : 鳩摩羅什
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Hoa văn
 • Số trang : 283
 • Nhà xuất bản : 台北 財團法人中台山佛教基金會
 • Năm xuất bản : 1990
 • Phân loại : Kinh sách 經 册
 • MCB : 12010000000833
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

金刚般若波羅蜜經;金刚般若波羅蜜經註;金刚般若波羅蜜經註解;六祖大師法寳壇經曹溪原本

Kim cang bát nhã ba la mật kinh; Kim cang bát nhã ba la mật kinh chú; Kim cang bát nhã ba la mật kinh chú giải; Lục tổ đại sư pháp bảo đàn  kinh Tào Khê nguyên bổn

Các sách khác thuộc Kinh sách 經 册

戒學淺談 Giới học thiển đàm
戒學淺談 Giới học thiển đàm
四分律藏
四分律藏
戒律全書
戒律全書
護生戒殺聖典彙編
護生戒殺聖典彙編
戒殺的宣言
戒殺的宣言
楞嚴經寳鏡疏
楞嚴經寳鏡疏
首楞嚴經觀世音菩薩耳根員通章舉要
首楞嚴經觀世音菩薩耳根員通章舉要
首楞嚴經長水疏
首楞嚴經長水疏
楞嚴咒、大悲咒、十小咒
楞嚴咒、大悲咒、十小咒
楞嚴經清淨明誨章親聞記
楞嚴經清淨明誨章親聞記
大佛頂首楞嚴經清淨明誨章講記
大佛頂首楞嚴經清淨明誨章講記
大佛頂首楞嚴經直解
大佛頂首楞嚴經直解