Tìm Sách

Kinh sách 經 册 >> 入中論釋


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : 入中論釋
 • Tác giả : 月稱論師造
 • Dịch giả : 月稱論師造;宗喀巴大師疏;法尊大師譯
 • Ngôn ngữ : Chineses
 • Số trang : 154
 • Nhà xuất bản : 台北 財團法人佛陀 教育 基金會
 • Năm xuất bản : 1989
 • Phân loại : Kinh sách 經 册
 • MCB : 1210000001127
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

入中論釋  

 Nhập trung luận thích

月稱論師造;宗喀巴大師疏;法尊大師譯

Các sách khác thuộc Kinh sách 經 册

百 喻 經
百 喻 經
佛說四十二章經新疏
佛說四十二章經新疏
大乘本生心地觀經講記
大乘本生心地觀經講記
四十二章講記佛學淺釋合刊
四十二章講記佛學淺釋合刊
雜阿含經論會編
雜阿含經論會編
佛光大藏經
佛光大藏經
法句譬喻經今譯淺說
法句譬喻經今譯淺說
淵鑑類函
淵鑑類函
佛教各宗大意
佛教各宗大意