Tìm Sách

Kinh sách 經 册 >> 觀世音菩薩普門品講記


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : 觀世音菩薩普門品講記
 • Tác giả : 演培
 • Dịch giả : 演培法師講; 釋寬嚴記
 • Ngôn ngữ : Chinese
 • Số trang : 52
 • Nhà xuất bản : 台北 財團法人佛陀教育基金會
 • Năm xuất bản : 1987
 • Phân loại : Kinh sách 經 册
 • MCB : 1210000001213
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

觀世音菩薩普門品講記

Quán thế âm bồ tát phổ môn phẩm giảng ký

Các sách khác thuộc Kinh sách 經 册

百 喻 經
百 喻 經
佛說四十二章經新疏
佛說四十二章經新疏
大乘本生心地觀經講記
大乘本生心地觀經講記
四十二章講記佛學淺釋合刊
四十二章講記佛學淺釋合刊
雜阿含經論會編
雜阿含經論會編
佛光大藏經
佛光大藏經
法句譬喻經今譯淺說
法句譬喻經今譯淺說
淵鑑類函
淵鑑類函
佛教各宗大意
佛教各宗大意