Tìm Sách

Kinh sách 經 册 >> 首楞嚴經觀世音菩薩耳根員通章舉要


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : 首楞嚴經觀世音菩薩耳根員通章舉要
 • Tác giả : 黃念祖居士
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Chinese
 • Số trang : 87
 • Nhà xuất bản : 高雄 高雄淨宗學會
 • Năm xuất bản : 民國82
 • Phân loại : Kinh sách 經 册
 • MCB : 12100000000491
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

首楞嚴經觀世音菩薩耳根員通章舉要    

Thủ Lăng Nghiêm kinh Quán Thế Âm bồ tát nhĩ căn viên thông chương cử yếu

Các sách khác thuộc Kinh sách 經 册

百 喻 經
百 喻 經
佛說四十二章經新疏
佛說四十二章經新疏
大乘本生心地觀經講記
大乘本生心地觀經講記
四十二章講記佛學淺釋合刊
四十二章講記佛學淺釋合刊
雜阿含經論會編
雜阿含經論會編
佛光大藏經
佛光大藏經
法句譬喻經今譯淺說
法句譬喻經今譯淺說
淵鑑類函
淵鑑類函
佛教各宗大意
佛教各宗大意