Tìm Sách

Kinh sách 經 册 >> 心經

Thông tin tra cứu

  • Tên sách : 心經
  • Tác giả : 倓虚大師講錄
  • Dịch giả : 倓虚大師講錄
  • Ngôn ngữ : Chinese
  • Số trang : 58
  • Nhà xuất bản : 台北 財團法人佛陀 教育 基金會
  • Năm xuất bản : 民國79
  • Phân loại : Kinh sách 經 册
  • MCB : 1210000000774
  • OPAC :
  • Tóm tắt :

 

心經    Tâm kinh

Các sách khác thuộc Kinh sách 經 册

心經集註 Tâm kinh tập chú
心經集註	Tâm kinh tập chú
菩提道次第廣論
菩提道次第廣論
印顺導師的思想與學問
印顺導師的思想與學問
景德傳燈錄
景德傳燈錄
佛說大乘無量壽莊嚴
佛說大乘無量壽莊嚴
舍 利 弗 啊 毘 曇 論 的 研 究
舍 利 弗 啊 毘 曇 論 的 研 究
四分比丘尼戒本講義
四分比丘尼戒本講義
四分律含註戒本疏行宗記
四分律含註戒本疏行宗記
四分律行事鈔资持記
四分律行事鈔资持記
四分羯磨疏濟緣記
四分羯磨疏濟緣記
戒學淺談
戒學淺談
戒學淺談 Giới học thiển đàm
戒學淺談 Giới học thiển đàm