Tìm Sách

Sách tiếng Anh-English >> What the best college teachers do


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : What the best college teachers do
 • Tác giả : Ken Bain
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Anh
 • Số trang : 207
 • Nhà xuất bản : Hardvard University Press - Cambridge, Massachusetts- London, England
 • Năm xuất bản : 2004
 • Phân loại : Sách tiếng Anh-English
 • MCB : 12010000007015
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

WHAT THE BEST COLLEGE TEACHERS DO

Ken Bain

CONTENTS

1. Introduction: Defining the Best

2. What Do They Know about How We Learn?

3. How Do They Prepare to Teach?

4. What Do They Expect of Their Students?

5. How Do They Conduct Class?

6. How Do They Treat Their Students?

7. How Do They Evaluate Their Students and Themselves?

    Epilogue: What Can We Learn from Them?

    Appendix: How the Study Was Conducted

    Note

    Acknowledgments

    Index

Các sách khác thuộc Sách tiếng Anh-English

A Sanskrit Reader
A Sanskrit Reader
Crossing The Stream
Crossing The Stream
Buddhism In A Nutshell
Buddhism In A Nutshell
Buddhist India
Buddhist India
History of Buddhism In India
History of Buddhism In India
Concept & Meaning
Concept & Meaning
The Nava-Nalanda-Mahavihara Research Publication Vol. I
The Nava-Nalanda-Mahavihara Research Publication Vol. I
Buddhist Essays & Reviews
Buddhist Essays & Reviews
Address
Address
The Spirit of Asoka
The Spirit of Asoka
Going Forth
Going Forth
Mangala College
Mangala College