Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Khái Luận Trí Huệ Bát Nhã Ba La Mật


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Khái Luận Trí Huệ Bát Nhã Ba La Mật
 • Tác giả : Thiện Hưng – Lê Tấn Thức
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 278
 • Nhà xuất bản : Thành Hội Phật Giáo TP. HCM
 • Năm xuất bản : 1995
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 120100000100827
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Khái Luận Trí Huệ Bát Nhã Ba La Mật
Đại Trí Độ đến bờ giải thoát

Cư Sĩ Thiện Hưng – Lê Tấn Thức

 

Lời Tựa

Quyển Khái Luận này được soạn thành một khuôn viên riêng cho ĐẠI THỪA ĐỐN GIÁO như một tập tài liệu dành cho hàng tu tại gia theo hệ phái Đại Thừa. Tuần tự theo nguyên lý dây chuyền, trước tiên hành giả phải thấm nhuần lý thuyết tánh Không của vạn hữu cùng các khía cạnh của nó, để rồi theo đó bằng thực hành các phép Thiền Quán tương ứng cho thông đạt Tánh Không mà qua đó rèn luyện cái tâm Vô Ngã để đi đến Vô Niệm, có Vô Niệm rồi thì phát huy được Chơn tâm, có thể gọi đây là Tâm Không đồng thể tính với Chơn Không Niết B2n, như thế khi lìa thân xác phàm phu thì thể nhập Niết Bàn không ngăn ngại

Tuy phạm trù của quyển Khái Luận này thuộc Đại Thừa Đốn Giáo, nhưng khi hành giả hâm đạt trọn nội dung thì cũng đã đạt được đại cương yếu chỉ của Đại Thừa Phật Giáo chung chung (Không kể các phần trợ đạo trong Tiệm Giáo)

Lý đạo của soạn giả còn khiêm nhường, không thể sánh bằng huệ lực cao thâm của các bậc Thầy Tổ, chư vị Cao Tăng, Đại Đức, nhưng tâm phát nguyện với Phật pháp lại rộng lớn, nhờ nguyện lực gia trì của đạo mầu nên đã cố gắng hoàn thành soạn phẩm Khái Luận này trong niềm phúc lạc vô biên, chỉ mong giúp đở ít nhiều cho những hành giả sơ cơ muốn cầu học đạo, hành đạo và soạn giả noi gương Phật như người đi trước dẫn đường cho người đi sau.

NamMô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ngày cuối mùa An Cư năm Quý Dậu

Phật Lịch 2537

Ngày 1 tháng 9 năm 1993 AL

Soạn Giả: Cư Sĩ Thiện Hưng Lê Tấn Thức

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Phật Giáo Miến Điện
Phật Giáo Miến Điện
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Nghiệp và kết quả
Nghiệp và kết quả
Năm Ấm là gì?
Năm Ấm là gì?
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Câu chuyện triết học
Câu chuyện triết học
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Thế giới quan Phật giáo
Thế giới quan Phật giáo
Triết-lý nhà Phật
Triết-lý nhà Phật
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh