Tìm Sách

Đại tạng 大藏 >> 西藏大藏經


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : 西藏大藏經
 • Tác giả : The Tibettan Tripitaka Research Institute
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Anh-Hoa
 • Số trang : 288
 • Nhà xuất bản : Peking Edition - The Tibettan Tripitaka Research Institute Tokyoo
 • Năm xuất bản : 1957
 • Phân loại : Đại tạng 大藏
 • MCB : .
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

西藏大藏經

The Tibettan Tripitaka Research Institute

Edited by Daiseitz T.. Suzuki

3 Volume

Các sách khác thuộc Đại tạng 大藏

大藏經
大藏經
大正新修大藏經目錄
大正新修大藏經目錄
禪宗全書
禪宗全書
大藏經 索引
大藏經 索引
高麗大藏經
高麗大藏經