Tìm Sách

Văn Hóa Phương Đông >> Lão Tử tinh hoa


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Lão Tử tinh hoa
 • Tác giả : Thu Giang Nguyễn Duy Cần
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 258
 • Nhà xuất bản : Nhà sách Khai Trí
 • Năm xuất bản : 1963
 • Phân loại : Văn Hóa Phương Đông
 • MCB : 1201000009703
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

LÃO TỬ TINH HOA

Thu Giang NGUYỄN DUY CẦN

(…) “Ông chỉ viết có một quyển sách rất vắn tắt: ĐẠO ĐỨC KINH. Vài dòng chữ hợp thành quyển sách ấy chứa đựng tất cả sự khôn ngoan trên quả đất nầy.”

(Il n’écrit qu’un livre très bref: le livre de la voie et de la vertu. Les quelques lignes qui le composent contiennent toute la sagesse de cette terre.”

                          RENÉ BERTRAND

                             (Sagesse Perdue)

“Lão-Tử đâu phải chỉ sống cho nước Trung – Hoa và thời buổi của ông mà thôi; ông là một trong những bậc Thầy thuần-túy nhất và sâu sắc nhất của Nhân-loại”

(Lao-Tsé n’a pas vécu seulement pour la Chine et pour son époque; il est un des maitres les plus purs et les profond de l’Humanité.”

                        E. V. ZENKER

            (Hist. de la Philos, Chinois)

 

MỤC LỤC

 

PHẦN THỨ NHẤT:

            I._ Lược-sử Lão Tử:                                                                                       

            II._Sách của Lão Tử: Đạo Đức Kinh                                                             

                        A. Văn chương trong sách Lão Tử                                                    

                        B. Các nhà chú giãi Lão Tử                                                               

PHẦN THỨ HAI:

            Học thuyết Lão-Tử:

            I.- PHẦN TỔNG QUAN:.                                                                            

                        A. Đạo là gì?                                                                                      

                        B. Cái Động của Đạo                                                                         

                        C. Huyền-Đồng                                                                                 

                        D. Chính-trị                                                                                        

            II.- PHẦN PHÂN TÍCH

                        I.- Đạo                                                                                                

                              A. Về Bản thể                                                                              

                              B. Về Nhân-Sự                                                                            

                        II.- Đức

                              A. Đức                                                                                         

                              B. Huyền-Đức                                                                             

                        III. Vô                                                                                                

                              A. Vô Tuyệt đối                                                                           

                              B. Vô Đối-đãi                                                                              

                        IV.- Tự Nhiên                                                                                    

                        V.- Nhân, Nghĩa, Thánh, Trí                                                             

                        VI.- Học                                                                                             

                        VII.- Phản và Phục                                                                             

                        VIII.- Tổn hữu dư                                                                              

                        IX.- Tri Túc, Tri chỉ                                                                           

                        X.- Bất Tranh                                                                                     

                        XI.- Nhu – Nhược                                                                             

                        XII.- Bất ngôn chi giáo                                                                      

                        XIII- Tam Bửu                                                                                   

                        XIV- Huyền-Đồng                                                                             

                        XV.- Vô-Vi                                                                                        

PHẦN THỨ BA:                                                                                                 

                        A. Sự biến thiên của Lão –học                                                           

                        B. Lão học và Khổng-học                                                                  

                        C. Ảnh hưởng sách Lão-Tử                                                               

            Sách tham khảo

Các sách khác thuộc Văn Hóa Phương Đông

Mạnh Tử Quốc Văn Giải Thích
Mạnh Tử Quốc Văn Giải Thích
Lão Tử Đạo đức kinh
Lão Tử Đạo đức kinh
Dưỡng sinh cho mọi người
Dưỡng sinh cho mọi người
Lịch sử Triết học Đông Phương
Lịch sử Triết học Đông Phương
Nam Hoa Kinh
Nam Hoa Kinh
Chu Dịch ứng dụng vào thời đại
Chu Dịch ứng dụng vào thời đại
Thiền và Hoa Đạo
Thiền và Hoa Đạo
Rung động thư giản với năng lượng cảm xạ học
Rung động thư giản với năng lượng cảm xạ học
Tự do đầu tiên và cuối cùng
Tự do đầu tiên và cuối cùng
Tinh hoa xử thế
Tinh hoa xử thế
Truyện ngụ ngôn Ấn Độ PANCHATANTRA
Truyện ngụ ngôn Ấn Độ PANCHATANTRA
Truyện cổ dân gian Ấn Độ
Truyện cổ dân gian Ấn Độ