Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Huyết Hoa


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Huyết Hoa
 • Tác giả : Thái Dịch Lý Đông A
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 192
 • Nhà xuất bản : Gió Đáy
 • Năm xuất bản : 1969
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 1210000009854
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

HUYẾT HOA

THÁI DỊCH LÝ ĐÔNG A

Nhà xuất bản Gió Đáy

 

LỜI NÓI ĐẦU

Những bản văn trong tuyển tập này thuộc loại tiểu luận rút trong bộ Nhã của Thư Ký Trưởng Duy Dân đảng Lý Đông A viết trong khoảng thời gian 1940-1945, giữa lúc đệ nhị thế chiến đang tiếp diễn và các phong trào dân tộc vận động tự chủ đang lên cao.

Lịch sử nhân loại phát triển bắt đầu đi vào một chiều hướng mới.

Những bản văn này xác định chiều hướng đó trong sự nhận định tình thế thế giới và thời đại với con mắt của môt lịch sử tiến hóa sử quan và bằng một công cụ nhận thức là “Duy Dân biện chứng” (Xuân Thu).

Từ những nhận định đó, một sứ mạng dần tộc và thời đại được đề ra cho người Việt yêu nước và giàu lòng hy sinh lại vốn có một truyền thống đấu tranh chống áp bức và chia rẽ.

Trên nền tảng của thời đại, làm công việc khơi dòng lịch sử, người Việt phải “sống tái sinh”trong một tinhthần mới, với nếp nghĩ và nếp làm mới (Bông lau). Người Việt bước lên “bồn gột rửa”, trút bỏ mọi thành kiến, quay trở về kín gánh trong đáy hồn của lịch sử dân tộc sức sống và sức đấu tranh tâm lý (Thần linh học, Sử hồn).

Người Việt làm cách mạng nghĩa là làm “công cuộc xoay đổi thời đại”không thể không biết đến những thành bại của những cuộc cách mạng đã đánh dấu vào lịch sử tiến hóa của nhân loại, để rút lấy những bài học “máu” (Huyết hoa). Bởi dân tộc là nhiều nhưng nhân loại là một, loài người xưa và nay vẫn “lướt mướt theo đuổi thực hiện một mẫu mực người lý tưởng trong một mẫu mực xã hôi lý tưởng”. Mỗi bước tiến của nhân loại há chẳng là những bước Duy Dân đấy ư trên con đường phục hưng “con người”? Trong mỗi xã hội và ở mỗi thời đại riêng biệt? Những bài học máu còn là đảm bảo cho cuộc cách mạng Việt giữ được “nhân loại toàn tính”.

Cách mạng Việt vì thế phải là một công cuộc có sáng tạo tính, khoa học tính, dân tộc tính, nhân đạo tính, và biện chứng tính. Cách mạng Việt còn là cả một thế hệ triết học đấu tranh, thống nhất khoa học, triết học và sử học, thống nhất lý luận và hành động.

Nhưng ở đây, chúng tôi không làm công việc giới thiệu mà chỉ làm công việc trao truyền, Mỗi bản văn tự trong tuyển tập tụ nó đã có những giá trị mà bạn đọc tất nhận thấy.

Non ba mươi năm đã trôi qua sau khi những bản văn được viết ra. Thời gian không làm mất giá trị thực tiễn của những bản văn đó đối với công cuộc cách mạng và mở thời đại của dân tộc chúng ta trên con đường sống còn và tiến hóa . Trái lại, thời gian với kinh nghiệm sống và tranh đấu càng làm nổi bật lên tính chất đúng xác và cần thiết của những công việc mà cách mạng phải làm, của con đường mà cách mạng phải đi với những phương thức và phương pháp mà cách mạng phải theo.

Nói như vậy không có nghĩa là những bản văn trong tuyển tập này đã chứa đựng toàn bộ một lý thuyết cách mạng với một chủ trương dân tộc và thời đại được vạch ra đầy đủ. Nhưng mà qua những dòng chữ là đã hàm súc những ý nghĩa căn bản trên thấm nhuần trong mỗi lời văn và mỗi danh từ được xử dụng.

Chúng ta càng nhận thức được sâu sắc bao nhiêu những ý nghĩa đó là đã tự mình tiếp nối được chắc chắn bấy nhiêu với một truyền thống của người Việt tranh đấu đời đời cho sự khơi nguồn và mở dòng sống của dân tộc.

Bởi qua những văn bản đó dào dạt tình yêu nước thương nòi và chan hòa lòng yêu thương nhân loại.

Bởi đây là kết tinh của đau thương và tủi nhục. Dân tộc nào chịu đựng nhiều hơn và lâu hơn dân tộc Việt những tội ác của loài người? Và người Việt nào không từng cảm thấy trong lòng như “chết đau thương” trước những đau khổ và tủi nhục của chính mình và đồng loại?

Hoa sen nở trong bùn và Chúa lên Câu Rút!

Đó là những điều kiện để hoa nhân ái nở trong lòng người Việt. Hoa nhân ái là hoa lý tưởng của cách mạng Việt.

Loài người đã làm cho thép nở hoa, hoa và nấm nguyên tử! người Việt chúng ta quyết đem lại cho loài người đóa huyết hoa, đóa hoa máu còn gọi là “ái hoa’ và “trí tuệ hoa”.

Sao cho yêu thương được chế độ hóa và thực tiễn hóa!

Sao cho toàn thể loài người được hưởng hương thơm của hoa nhân ái!

Đó là lý tưởng hiện thực trong việc làm của chúng ta trên con đường phụng sự dân tộc và nhân loại.

Mùa hạ năm Kỷ Dậu

THÁI LĂNG NGHIÊM

 

MỤC LỤC

            LỜI NÓI ĐẦU

            HUYẾT HOA

Cách mạng

Huyết thai

Huyết nụ

Bồ Đề

Câu rút

Mặc Địch

Hoa tháng năm

Bastille

Tháng mười

Thánh Hùng

Sương mai

Quán tưởng

Muses

            SỬ HỒN

Hối hận

Trường hận

Ái hoa

Bạch vân

Uyển hồn

            XUÂN THU

Thời đại

Chiến tranh

Chiến hậu

Phục hoạt

Thắng nghĩa

Tam dân

Dân chủ

Cộng sản

Bình quân

            BÔNG LAU

Lý tưởng

Chính kiến

Sinh sống

Thế hệ

Công việc

Gió đáy

            HỠI ƠI TÂM LÝ THẦN LINH HỌC

Đường sống và đường biết

Thần linh và tâm lý

Hoàn cảnh và người ta

Nhân sinh và nhân tử

Lý tưởng và phản tỉnh

Phật lành và ma ác

Cõi phúc và dây oan

Lấy óc mà chữa bệnh óc

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Phật Giáo Miến Điện
Phật Giáo Miến Điện
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Nghiệp và kết quả
Nghiệp và kết quả
Năm Ấm là gì?
Năm Ấm là gì?
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Câu chuyện triết học
Câu chuyện triết học
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Thế giới quan Phật giáo
Thế giới quan Phật giáo
Triết-lý nhà Phật
Triết-lý nhà Phật
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh