Tìm Sách

Văn - Thơ - Truyện >> Chuyện tiền thân Đức Phật


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Chuyện tiền thân Đức Phật
 • Tác giả : Tỳ kheo Thích Minh Châu
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 340
 • Nhà xuất bản : Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam
 • Năm xuất bản : 1991
 • Phân loại : Văn - Thơ - Truyện
 • MCB : 1201000009467
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT

Tỷ kheo THÍCH MINH CHÂU dịch

 10 tập

LỜI GIỚI THIỆU

Chúng tôi dịch tập Jataka hay chuyện Tiền thân này là tập thứ 10 trong bộ Khuddaka Nikaya (Kinh Tiểu Bộ).

Lần nàuy chúng tôi chỉ dịch 120 mẫu chuyện cho nên con số chính xác có bao nhiêu mẫu chuyện trong toàn tập Jataka chưa được xác định. Theo tập Jataka bằng chữ Pali, con số cuối cùng là  547 mẫu chuyện, nhưng ở bản dịch tiếng Anh ghi là 550 chuyện, chia làm 22 chương (Nipata). Phân loại tác phẩm này dựa trên số kệ (Gatha), trong mỗi chuyện, ví như chương đó có  150 chuyện, mỗi chuyện có một bài kệ, chương hai gồm 100 chuyện, mỗi chuyện có hai bài kệ, chương ba và bốn, mỗi chương gồm 50 chuyện, mỗi chuyện có ba vá bốn bài kệ, cho đến chương 21 có 5 câu chuyện mỗi câu chuyện có 80 bài kệ, chương 22 có 10 câu chuyện, với một số kệ nhiều hơn, mỗi Jataka gồm có 4 phần:

1.     Paccuppanna-Vatthu ( câu chuyện hiện tại)

Một câu chuyện được xem là xảy ra ttrong thời kỳ Đức Phật tại thế, nên gọi là câu chuyện hiện tại, và vì câu chuyện này, Đức Phật đã kể ra câu chuyện quá khứ.

2.     Atitavatthu: (Câu chuyện quá khứ có liên hệ đến những nhân vật trong câu chuyện hiện tại). Trong câu chuyện quá khứ, luôn luôn có sự hiện diện của Bồ Tát (là tiền thân của Đức Phật) trong một vai trò nào đó. Có một hay nhiều bài kệ, khi thì do Bồ Tát nói, khi thì do Đức Phật nói, phần lớn dưới hình thức một bài  dạy đạo đức.

3.                 Veyyakarana ( Giải thích bài kệ hay một vài danh từ trong câu chuyện quá khứ ).

4.                 Samodhana (Phần Kết hợp) Đức Phật kết hợp hai mẫu chuyện hiện tại và quá khứ, có khi thêm một bài thuyết pháp kết quả của bài ấy và cuối cùng là phần nhận diện tiền thân , chỉ rõ sự liên hệ giữa những nhân vật chính trong hai câu chuyện quá khứ và hiện tại

Theo truyền thống Tích Lan, câu chuyện hiện tại, câu chuyện quá khứ, lời giải thích  và phần kết hợp thành tập Jataka Atthakatha (Tiền thân sớ giải) Tập này được dịch sang tiếng Cinala (Tích Lan), trừ các bài kệ vẫn giữ tiếng Pali với danh từ là Jatakassa Atthavannana, mà nay chúng tôi dịch sang tiếng Việt Nam.

Chúng tôi không dịch phần II vì phần này có tính cách sớ giải.

Vì chỉ mới dịch có 120 mẫu chuyện, nên chúng tôi chỉ có thể dựa vào số 120 mẫu chuyện này để phân tích  và đưa đến  một vài kết luận hay nhận xét  cho riêng 120 mẫu chuyện  mà thôi. Chỉ khi nào dịch xong toàn bộ, sẽ có những kết luận chung cho cả tập Jataka.

Chúng tôi phiên dịch Kinh Tạng Pali hướng về hai mục đích rõ rệt:

-                     Thứ nhất: Giới thiệu Kinh tạng Pali cho Phật  tử và nhân dân Việt Nam, những nguyên bản kinh điển được xem là cổ xưa nhất và chứa đựng những giáo lý trung thành nhất  của Đức Phật. Chúng tôi phiên dịch kinh tạng  vì chúng tôi xem Kinh tạng gìn giữ được những lời dạy  trung thành nhất của Đức Phật, chưa bị ảnh hưởng đến những phân chia hệ phái và tông phái (Nam tông, Bắc tông).

-                     Thứ hai của chúng tôi trong nhiệm vụ phiên dịch này là xây dựng cho được một Đại Tạng Kinh Việt Nam. Ngày nay, chúng ta  đã được độc lập thống nhất, chúng ta phải có Đại tạng kinh Việt Nam cho Phật tử Việt Nam. Ngôn ngữ VN đủ phong phú, đủ trong sáng và sức mạnh đóng vai trò chuyển ngữ. Ngày nào chúng ta còn lệ thuộc vào Pali tạng hay Hán tạng v.v.. ngày ấy chúng ta vẫn còn lệ thuộc vào những văn tự ấy. Độc lập ngôn ngữ cũng có nghĩa là độc lập dân tộc. Xưa kia ông cha ta chưa đề cao tiếng nôm cũng vì vậy,  Vì chỉ có độc lập ngôn ngữ  mới khỏi bị đồng hóa  bởi văn hóa ngoại ban.

Chúng ta đang cần nghiên cứu Pali tạng và Hán Tạng nhưng nghiên cứu không có nghĩa là  cam tâm lệ thuộc  vào văn tự Pali hay văn tự Hán tạng. Điều cốt yếu là thấy rõ điều đó, và thấy rõ điều đó có nghĩa là  thấy được sự cần thiết  phải xây dựng cho được một Đại tạng Kinh Việt Nam.

Mùa an cư tại Thiền viện Vạn Hạnh 1991

Tỳ kheo THÍCH MINH CHÂU

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam

MỤC LỤC cuốn 1

CHƯƠNG MỘT

Phẩm Apannaka

 1. Tiền thân  Apannaka
 2. Tiền thân  Vannupatha
 3. Tiền thân  Serivajina
 4. Tiền thân  Cullaka-Setthi
 5. Tiền thân  Tandulanali
 6. Tiền thân   Devadhamma
 7. Tiền thân  Katthahari
 8. Tiền thân  Gamani
 9. Tiền thân  Makhadeva
 10. Tiền thân  Sukhavihari  
 11. Tiền thân  Lakkkhana
 12. Tiền thân  con nai Nigrodha
 13. Tiền thân  Kandina
 14. Tiền thân  Vatamiga
 15. Tiền thân     Kharadiya
 16. Tiền thân     Tipallatthamiga
 17. Tiền thân     Maluta
 18. Tiền thân     Matakabhatta
 19. Tiền thân     Ayacitabhatta
 20. Tiền thân     Nalakapana
 21. Tiền thân     Kurunga
 22. Tiền thân     Kukkura
 23. Tiền thân     Bhojaniya
 24. Tiền thân     Ajanna
 25. Tiền thân     Titha
 26. Tiền thân     Mahilamukha
 27. Tiền thân     Abhinla
 28. Tiền thân     Nandivisala
 29. Tiền thân     Kanha
 30. Tiền thân     Mnika
 31. Tiền thân     Kulavaka
 32. Tiền thân     Nacca
 33. Tiền thân     Smmodamana
 34. Tiền thân     Maccha
 35. Tiền thân     Vattaka
 36. Tiền thân     Sakuna
 37. Tiền thân     Tittira
 38. Tiền thân     Baka
 39. Tiền thân     Nanda
 40. Tiền thân     Khadirangara
 41. Tiền thân     Losaka
 42. Tiền thân     Kapota
 43. Tiền thân     Veluka
 44. Tiền thân     Makasa
 45. Tiền thân     Rohini
 46. Tiền thân     Aramadusaka
 47. Tiền thân     Varuni
 48. Tiền thân     Vedabbha
 49. Tiền thân     Nakkahatta
 50. Tiền thân     Dummedha

Chuyện tiền thân Đức Phật tập 2

Phẩm Asimsa

51. Tiền thân Mahàsìlava

52. Tiền thân Cùlajanaka

53. Tiền thân Punnapàti

54. Tiền thân Phala

55. Tiền thân Pancàyudha

56. Tiền thân Kanacanakkandha

57. Tiền thân Vànarinda

58. Tiền thân Tayodhammà

59. Tiền thân Bherivàda

60. Tiền thân Sankhadhama

                        Phẩm Đàn bà

68. Tiền thân Sàketa

69. Tiền thân Visavanta

70. Tiền thân Kuddàla

                        Phẩm Varana

71. Tiền thân Varana

72. Tiền thân Silavanàga

73. Tiền thân Saccankira

74. Tiền thân Rukkhadhamma

75. Tiền thân Maccha

76. Tiền thân Asankiya

77. Tiền thân Giấc mộng lớn

78. Tiền thân Illisa

79. Tiền thân Kharassara

80. Tiền thân Bhimasena

81. Tiền thân uống rượu

82. Tiền thân Mittavinda

83. Tiền thân Kàlakanni

84. Tiền thân Atthassadvàra

85. Tiền thân Kimpakka

86. Tiền thân Silavimamsan

87. Tiền thân Mangala

88. Tiền thân Sàrambha

89. Tiền thân Kuhaka

90. Tiền thân Aktannu

                        Phẩm Litta

91. Tiền thân Litta

92. Tiền thân Mahàsàra

93. Tiền thân Vissasabhojana

94. Tiền thân Lomahamsa

95. Tiền thân Màhàsudassanna

96. Tiền thân Telapatta

97. Tiền thân Nàmasiddhi

98. Tiền thân Kùtavànija

99. Tiền thân Parosahassa

100. Tiền thân Asàtarùpa

                        Phẩm Parosata

101. Tiền thân Parosata

102. Tiền thân Pannika

103. Tiền thân Veri

104. Tiền thân Mitavinda

105. Tiền thân Dubbalakattha

106. Tiền thân Udan

107. Tiền thân Salittaka

108. Tiền thân Bàhiya

109. Tiền thân Kundakapùva

110. Tiền thân Sabbasanhàraka

                        Phẩm Hamsa

111. Tiền thân Gadrabhapariha

112. Tiền thân Amaràdevipariha

113. Tiền thân Sìgala

114. Tiền thân Mitacinti

115. Tiền thân Anusasika

116. Tiền thân Dubbaca

117. Tiền thân Tittira

118. Tiền thân Vattaka

119. Tiền thân Akàlaràvi

120. Tiền thân Banddhanamokkha

 

CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT – tập 3

Lời giới thiệu

 Phẩm Kusanali

121. Tiền thân Kusanali (Jat 443)

122. Tiền thân Dummedha (Jat 444)

123. Tiền thân Nangalisa (Jat 446)

124. Tiền thân Amba (Jat 449)

125. Tiền thân Katahaka (Jat 451)

126. Tiền thân Asilakkhana (Jat 455)

127. Tiền thân Kalanduka (Jat 458)

128. Tiền thân Bilara (Jat 460)

129. Tiền thân Aggika (Jat 461)

130. Tiền thân Kosiya (Jat 463)

                        Phẩm Asampadana

131. Tiền thân Asampadana (Jat 465)

132. Tiền thân Pancagaru (Jat 469)

133. Tiền thân Ghatasana (Jat 471)

134. Tiền thân Thanasodhana (Jat 473)

135. Tiền thân Candabha (Jat 474)

136. Tiền thân Suvannahamsa (Jat 474)

137. Tiền thân Babbu (Jat 477)

138. Tiền thân Godha (Jat 480)

139. Tiền thân Ubhatobhattha (Jat 482)

140. Tiền thân Kaka (Jat 484)

                        Phẩm Kakantaka

141. Tiền thân Godha (Jat)

142. Tiền thân Sigala (Jat 489)

143. Tiền thân Virocana (Jat 490)

144. Tiền thân Nanguttha (Jat 493)

145. Tiền thân Radha (Jat 495)

146. Tiền thân Kaka (Jat 497)

147. Tiền thân Puppharatta (Jat 499)

148. Tiền thân Sigala (Jat 501)

149. Tiền thân

150. Tiền thân

                        Phẩm Dalha

151. Tiền thân Rajovada (Jat 2.1)

152. Tiền thân Sigala (Jat 2.5)

153. Tiền thân Sukara (Jat 2.9)

154. Tiền thân Uraga (Jat 2.12)

155. Tiền thân Gagga (Jat 2.15)

156. Tiền thân Alinacitta (Jat 2.17)

157. Tiền thân Guna (Jat 2.23)

158. Tiền thân Suhanu (Jat 2.30)

159. Tiền thân Mora (Jat 2.33)

160. Tiền thân Vinilaka (Jat 2.38)

                        Phẩm Santhava

161. Tiền thân Indasamanagotta (Jat 2.41)

162. Tiền thân Santhava (Jat 2.43)

163. Tiền thân Susima (Jat 2.45)

164. Tiền thân Giijha (Jat 2.50)

165. Tiền thân Nakula (Jat 2.52)

166. Tiền thân Upasalha (Jat 2.54)

167. Tiền thân Samiddhi (Jat 2.56)

168. Tiền thân Sakunagghi (Jat 2.58)

169. Tiền thân Araka (Jat 2.60)

170. Tiền thân Kakanta (Jat 2.63)

                        Phẩm Thiện Pháp

171. Tiền thân Kalyana – Dhamma (Jat 2.63)

172. Tiền thân Daddara (Jat 2.65)

173. Tiền thân Makkata (Jat 2.68)

174. Tiền thân Dubhiynakkata (Jat 2.70)

175. Tiền thân Adiccapatthana (Jat 2.72)

176. Tiền thân Kalaya – Mutthi (Jat 2.74)

177. Tiền thân Tinduka (Jat 2.76)

178. Tiền thân Kacchapa (Jat 2.79)

179. Tiền thân Satadhamma (Jat 2.82)

180. Tiền thân Duddhada (Jat 2.85)

 

CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT – Tập 4

Tỷ kheo THÍCH MINH CHÂU

Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam

9459

 

MỤC LỤC

                        Phẩm Asadisa

181. Tiền thân Asadisa (Jat 2.86)

182. Tiền thân Sangamavacara (Jat 2.92)

183. Tiền thân Valodaka (Jat 2.95)

184. Tiền thân Giridanta (Jat2.98)

185. Tiền thân Anabhirati (Jat 2.99)

186. Tiền thân Dadhivahana (Jat 2.10)

187. Tiền thân Catumatta (Jat 2.106)

188. Tiền thân Sihakotthuka (Jat 2.108)

189. Tiền thân Sihacamma (Jat 2.109)

190. Tiền thân Silani Samsa (Jat 2.111)

191. Tiền thân Rahaka (Jat 2.112)

192. Tiền thân Sinikalakanni (Jat2.115)

193. Tiền thân Cullapaduma (Jat 2.115)

194. Tiền thân Manicora (Jat2.121)

195. Tiền thân Pabhatu patthara (Jat 2.125)

196. Tiền thân Valàhassa (Jat 2.127)

197. Tiền thân Mittamitta (Jat 2.130)

198. Tiền thân Radha (Jat 2.132)

199. Tiền thân Gahapati (Jat 2.134)

200. Tiền thân Sadhusila (Jat 2.137)

                        Phẩm Natamdalha

201. Tiền thân Bandhanagàra (Jat 2.139)

202. Tiền thân Kelisila (Jat 2.142)

203. Tiền thân Khanda – Vatta (Jat 2.144)

204. Tiền thân Viraka (Jat 2.148)

205. Tiền thân Gangeyya (Jat 2.151)

206. Tiền thân Kurungamiga (Jat 2.152)

207. Tiền thân Assaka (Jat 2.155)

208. Tiền thân Sumsumara (Jat 2.158)

209. Tiền thân Kakkara (Jat 2.160)

210. Tiền thân Kandagalaka (Jat 2.1612)

                        Phẩm Biranatthambhaka

211. Tiền thân Somadatta (Jat 2.164)

212. Tiền thân Luchitthabha (Jat 2.167)

213. Tiền thân Bharu (Jat 2.169)

214. Tiền thân Punna nadi (Jat 2.173)

215. Tiền thân Kacchapa (Jat 2.175)

216. Tiền thân Maccha (Jat 2.178)

217. Tiền thân Seggu (Jat 2.179)

218. Tiền thân Kutavanija (Jat 2.181)

219. Tiền thân Garahita (Jat 2.189)

220. Tiền thân Dhamaddhaja (Jat 2.186)

                        Phẩm Kasava

221. Tiền thân Kasàva (Jat 2.196)

222. Tiền thân Cùlanandiya (Jat 2.199)

223. Tiền thân Puta Bhatta (Jat 2.202)

224. Tiền thân Kumbhila (Jat 2.206)

225. Tiền thân Khantivannana (Jat 2.206)

226. Tiền thân Kosiya (Jat 2.208)

227. Tiền thân Guthapàna (Jat 2.209)

228. Tiền thân Kamanita (Jat 2.212)

229. Tiền thân Palayi (Jat 2.216)

230. Tiền thân Dutiya-palayi (Jat 2.219)

                        Phẩm Upahana

231. Tiền thân Upahana (Jat 2.221)

232. Tiền thân Vinathuna (Jat 2.224)

233. Tiền thân Vikannaka (Jat 2.227)

234. Tiền thân Asitabhù (Jat 2.229)

235. Tiền thân Vacchanakha (Jat 2.231)

236. Tiền thân Baka (Jat 2.233)

237. Tiền thân Saketa (Jat 2.234)

238. Tiền thân Ekarada (Jat 2.236)

239. Tiền thân Hurita-mata (Jat 2.237)

240. Tiền thân Maha Pingala (Jat 2.239)

                        Phẩm Sigala

241. Tiền thân Sabhadatha (Jat 2.242)

242. Tiền thân Sunakha (Jat 2.246)

243. Tiền thân Guttida (Jat 2.248)

244. Tiền thân Vitticha (Jat 2.257)

245. Tiền thân Mulapariyaya (Jat 2.259)

246. Tiền thân Telovada (Jat 2.262)

247. Tiền thân Padanjali (Jat 2.263)

248. Tiền thân Kinsukopama (Jat 2.265)

249. Tiền thân Salaka (Jat 2.266)

250. Tiền thân Kapi (Jat 2.268)

 

CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT – Tập 5

Tỷ kheo THÍCH MINH CHÂU

Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG BA PHÁP

  Phẩm Sankappa

251. Tiền thân Sankappa

252. Tiền thân Tilamutthi

253. Tiền thân Manikantha

254. Tiền thân Kundaka-Kucchi-Sindhava

255. Tiền thân Suka

256. Tiền thân Jarudappàna

257. Tiền thân Gàmani - canda

258. Tiền thân Mandhàtu

259. Tiền thân Tiritavaccha

260. Tiền thân Duta

       Phẩm Kosya

261. Tiền thân Paduma

262. Tiền thân Mudupàni

263. Tiền thân Culla- Palobhana

264. Tiền thân Mahà-Panàda

265. Tiền thân Khurappa

266. Tiền thân Vàtagga-Sindhava

267. Tiền thân Kakkata

268. Tiền thân Arama - Dusa

269. Tiền thân Sujàta

270. Tiền thân Ulùka

271. Tiền thân Udapàna - Dùsaka

272. Tiền thân Vyaggha

273. Tiền thân Kacchapa

274. Tiền thân Loka

275. Tiền thân Loka

276. Tiền thân Kurudhamma

277. Tiền thân Romaka

278. Tiền thân Mahisa

279. Tiền thân Satapatta

280. Tiền thân Puta -Dumàka

281. Tiền thân Abakhantara

282. Tiền thân Seyya

283. Tiền thân Vaddhaki-Sukara

284. Tiền thân Siri

285. Tiền thân Nasikukara

286. Tiền thân Sàlùka

287. Tiền thân Làpha-Garaha

288. Tiền thân Macch-Uddàna

289. Tiền thân Nàna-Chanda

290. Tiền thân Sìla-Vimainsa

291. Tiền thân Bhadra-Chata

292. Tiền thân Supatta

293. Tiền thân Kàya-Vicchinda

294. Tiền thân Jambu-Khàdaka

295. Tiền thân Anta

296. Tiền thân Samudda

297. Tiền thân Kàma-Vilaba

298. Tiền thân Udumbara

299. Tiền thân Komàya-Putta

300. Tiền thân Vaka

 

CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT – Tập 6

TRẦN TUẤN MẪN dịch

Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam

Lời giới thiệu

 

Bộ chuyệnTiền thân Đức Phật (Jataka) thuộc về kinh Tiểu bộ (Khuddaka-Nikaya) gồm có 6 tập với 547 chuyện xếp thành XXII chương theo thứ tự số bài kệ tăng dần.

Trước đây chúng tôi đã dịch đến tập II trong số 6 tập của bộ chuyện nói trên. Nhưng từ năm 1984 chúng tôi quá bận nhiều Phật sự trong bước đầu thành lập trường Cao cấp Phật học Việt Nam, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam…đến nay, chúng tôi không đủ thì giớ dịch tiếp số chuyện còn lại. Vì thế muốn hoàn tất việc dịch bộ chuyện Tiền thân này chúng tôi giao lại việc ấy cho hai cư sĩ là Ông Trần Tuấn Mẫn, một học giả có uy tín trong giới nghiên cứu Phật học và cô Nguyên Tâm – Trần Phương Lan, giảng viên Anh văn đã theo học các lớp kinh điển thuộc Kinh tạng Pali tại Thiền Viện Vạn Hạnh. Cả hai vị này hiện đang làm công tác nghiên cứu và giảng dạy tại trường cao cấp Phật học Việt Nam và đã dịch các tập Chuyện tiền thân còn lại III, IV, V và VI từ bản tiếng Anh

Với mục đích giới thiệu Kinh tạng Nguyên thủy cùng các Phật tử và dân chúng Việt Nam là kInh tạng cổ nhất và chứa đựng những giáo lý trung thành của Đức Phật, đồng thời xây dựng một Đại Tạng Kinh bằng tiếng Việt trong sáng của dân tộc ta, chúng tôi trân trọng giới thiệu các dịch phẩm mới về Bộ chuyện tiền thân do hai vị này đảm trách.

                                                                  Mùa lễ Phật thành đạo 1992

                                                                  Tỷ-kheo THÍCH MINH CHÂU

                                                      Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam

MỤC LỤC

 

Lời giới thiệu

Lời nói đầu

301. Tiền thân Cullakaliaga

302. Tiền thân Mahassaroha

303. Tiền thân Ekaraja

304. Tiền thân Daddara

305. Tiền thân Silavimamsana

306. Tiền thân Sujata

307. Tiền thân Palasa

308. Tiền thân Javasakuna

309. Tiền thân Chavaka

310. Tiền thân Sayha

311. Tiền thân Pucimanda

312. Tiền thân Kassapamandiya

313. Tiền thân Khantivadi

314. Tiền thân Lohakumbhi

315. Tiền thân Mamsa

316. Tiền thân Sasa

317. Tiền thân Matarodana

318. Tiền thân Kanavera

319. Tiền thân Tittira

320. Tiền thân Succaja

321. Tiền thân Kutidusaka

322. Tiền thân Daddabha

323. Tiền thân Bramadatta

324. Tiền thân Cammasataka

325. Tiền thân Godha

326. Tiền thân Kakkaru

327. Tiền thân Kakati

328. Tiền thân Ananusociya

329. Tiền thân Kala

330. Tiền thân Silavimamsa

331. Tiền thân Kokalika

332. Tiền thân Rathlatthi

333. Tiền thân Godha

334. Tiền thân Rajovada

335. Tiền thân Jambuka

336. Tiền thân Brahachàtta

337. Tiền thân Pitha

338. Tiền thân Thusa

339. Tiền thân Baveru

340. Tiền thân Visaha

341. Tiền thân Kandari

342. Tiền thân Vanara

343. Tiền thân Kuntani

344. Tiền thân Ambacora

345. Tiền thân Gajakumbha

346. Tiền thân Kesava

347. Tiền thân Ayakuta

348. Tiền thân Aranna

349. Tiền thân Sandhibheda

350. Tiền thân Devatapanha

351. Tiền thân Manikundala

352. Tiền thân Sujàta

353. Tiền thân Dhonasàkha

354. Tiền thân Uraga

355. Tiền thân Ghata

356. Tiền thân Kàrandiyya

357. Tiền thân Latukika

358. Tiền thân Culladhammapàla

359. Tiền thân Suvannamiga

360. Tiền thân Sussondi

361. Tiền thân Vannaroha

362. Tiền thân Sillavimamsa

363. Tiền thân Hira

364. Tiền thân Khaijoppanaka

365. Tiền thân Ahigundika

366. Tiền thân Gumbiya

367. Tiền thân Saliya

368. Tiền thân Tacasara

369. Tiền thân Mittavingia

370. Tiền thân Palàsa

371. Tiền thân Dighitikosala

 

CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT – Tập 7

NGUYỄN TÂM – TRẦN PHƯƠNG LAN dịch

Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam

 

MỤC LỤC

Lời giới thiệu

Lời người dịch

               CHƯƠNG X (Phẩm 10 bài kệ)

439. Tiền thân Catu Dvara

440. Tiền thân Kanha

441. Tiền thân Catu - Posathika

442. Tiền thân Sankha

443. Tiền thân Culabodhi

444. Tiền thân Kanhadipayana

445. Tiền thân Nigrodha

446. Tiền thân Takkala

447. Tiền thân Maha Dhamma-pàla

448. Tiền thân Kukuta

449. Tiền thân Matta-Kundali

450. Tiền thân Bilari-Kosiya

451. Tiền thân Cakka-Vaka

452. Tiền thân Bhuri-Panha

453. Tiền thân Maha Mangal

454. Tiền thân Ghata

455. Tiền thân Mati Posaka

456. Tiền thân Junha

457. Tiền thân Dhamma

458. Tiền thân Udaya

459. Tiền thân Paniya

460. Tiền thân Yuvanjana

461. Tiền thân Dasaratha

462. Tiền thân Samvara

463. Tiền thân Supparaka

                        CHƯƠNG XII (Phẩm 12 bài kệ)

464. Tiền thân Culla Kinal

465. Tiền thân Bhadda - sàla

466. Tiền thân Samudda Vanija

467. Tiền thân Kama

468. Tiền thân Janasandha

469. Tiền thân Maha Kanha

470. Tiền thân Kosiya

471. Tiền thân Mendaka

 

CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT – Tập 8

NGUYỄN TÂM – TRẦN PHƯƠNG LAN dịch

Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam

 

MỤC LỤC

Lời giới thiệu

Lời người dịch

472. Tiền thân Maha - Paduma

473. Tiền thân Mittamitta

                        CHƯƠNG XIII

474. Tiền thân Amba

475. Tiền thân Phandana

476. Tiền thân Javana - Hamsa

477. Tiền thân Culla - Narada

478. Tiền thân Duta

479. Tiền thân Kalinga -Bodhi

480. Tiền thân Akkitta

481. Tiền thân Takkariya

482. Tiền thân Ruru

483. Tiền thân Sarabha – Miga

                        CHƯƠNG XIV

484. Tiền thân Salikedara

485. Tiền thân Canda - Kinnara

486. Tiền thân Maha - Ukkusa

Tập 2

62. Tiền thân Andabhuta

63. Tiền thân Takka

64. Tiền thân Durajana

65. Tiền thân Anabhirati

66. Tiền thân Mudulakkhana

67. Tiềnthân Ucchanga

77. Tiền thân Supina

 

CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT –Tập 9

Nguyên Tâm TRẦN PHƯƠNG LAN dịch

Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam

ấn hành 1993

9464 -9468

 

MỤC LỤC

 

Lời giới thiệu

Lời người dịch

               CHƯƠNG XIV (tạp phẩm)

487. Tiền thân Uddalaka

488. Tiền thân Bhisa

489. Tiền thân Suruci

490. Tiền thân Panc - Uposatha

491. Tiền thân Maha Mora

492. Tiền thân Taccha - Sukara

493. Tiền thân Maha - Vanija

494. Tiền thân Saddhina

495. Tiền thân Dass - Brahmana

496. Tiền thân Bhikkhà Parampara

                        CHƯƠNG XV

497. Tiền thân Matanga

498. Tiền thân Citta – Sam Bhuta

499. Tiền thân Sivi

500. Tiền thân Sirimanda

501. Tiền thân Rohanta Miga

502. Tiền thân Hamsa

503. Tiền thân Sattigumba         

 

CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT- Tập 10

Nguyên Tâm TRẦN PHƯƠNG LAN dịch

Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam

Ấn hành – 1993

9465-9469

 

 

MỤC LỤC

 

Lời giới thiệu

Lời người dịch

504. Tiền thân Bhallatiya

505. Tiền thân Somanassa

506. Tiền thân Campeyya

507. Tiền thân Maha Palobhana

508. Tiền thân Panca Pandita

509. Tiền thân Hatthipala

510. Tiền thân Ayoghara

                                    JATAKA Tập V

511. Tiền thân Kimchanda

512. Tiền thân Kumbha

513. Tiền thân Jayaddisa

514. Tiền thân Chaddanta

515. Tiền thân Sambhava

516. Tiền thân Mahakapi

517. Tiền thân Dakarakkhasa

518. Tiền thân Pandara

519. Tiền thân Sambula

520. Tiền thân Gandatindu

Các sách khác thuộc Văn - Thơ - Truyện

Hoa Thiền Chớm Nở Trong Mắt Ai
Hoa Thiền Chớm Nở Trong Mắt Ai
Mở lòng bàn tay để đan tay
Mở lòng bàn tay để đan tay
Đứng dậy và bước đi
Đứng dậy và bước đi
Đoản khúc sáu mươi
Đoản khúc sáu mươi
Trở lại thiên đường
Trở lại thiên đường
Tia nắng mùa xuân
Tia nắng mùa xuân
Đóa Sen Thiêng
Đóa Sen Thiêng

Tý
Truyện Kiều Văn Xuôi dành cho Người Trẻ
Truyện Kiều Văn Xuôi dành cho Người Trẻ
Nhặt lá bồ đề
Nhặt lá bồ đề
Giửa thuở chuyển mùa
Giửa thuở chuyển mùa
Đệ tử quy
Đệ tử quy