Tìm Sách

Tạp Chí - Nội San - Kỷ Yếu >> Mặt trận tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ đất nước


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Mặt trận tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ đất nước
 • Tác giả : Lê Hải Triều
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 638
 • Nhà xuất bản : Quân Đội Nhân Dân
 • Năm xuất bản : 2004
 • Phân loại : Tạp Chí - Nội San - Kỷ Yếu
 • MCB : 1201000009807
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

MẬT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TRONG SỰ NGHIỆP

XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC

LÊ HẢI TRIỀU Biên tập (638 trang)

NXB QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

LỜI GIỚI THIỆU

Cách đây 74 năm, ngay sau khi Đảng Cộng Sản Đông Dương vừa mới thành lập, ngày 18.11 năm 1930. Ban Thường Vụ Trung ương Đảng đã thông qua một văn  kiện lịch sử quan trọng đó là bản chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mật trận Dân tộc thống nhất VN. Từ đó đến nay, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, các hình thức tổ chức Mật trận đã lần lượt ra đời đáp ứng yêu cầu của từng thời kỳ cách mạng. Mật trận dân chủ Đông Dương (1936- 1938). Mật trận dân tộc phản đế Đông Dương (1939), Mật trận Việt Minh(1941), Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam (1946); Mật trận Liên Việt (1951); Mật trận Liên Minh  các lực lượng dân tộc; dân chủ và hòa bình Việt Nam (1968);  Mật trận tổ quốc của một nước VN thống nhất (từ 1977 đến nay).

Năm tháng sẽ qua đi, nhưng lịch sử vẻ vang của Mật trận Dân tộc thống nhất VN sẽ mãi mãi gắn liền với lịch sử vinh quang của Đảng ta, của dân tộc ta. So với lịch sử mấy ngàn năm của dân tộc thì lịch sử hơn 70  năm tồn tại và không ngừng phát triển của Mật trận dân tộc thống nhất VN chỉ là khoảnh khắc. song chinh trong thời gian ngắn ngủi ấy, đã diễn ra những sự kiện lớn lao làm thay đổi hẳn bộ mặt của đất nước, nhân dân ta. Đó là thắng lợi của Cách mạng tháng Tám ( 1945), là chiến thắng Điện Biên Phủ (1954), là Đại thắng mùa Xuân, thống nhất đất nước (1975), và những thành quả rất quan trọng của công cuộc đổi mới đưa đất nước ta thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, đưa nhân dân ta từng bước tiến lên  con đường xã hội chủ nghĩa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản VN. Mật trận dân tộc thống nhất VN đã có những đóng góp to lớn đến sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân, một trong những nhân tố bảo đảm thắng lợi của cách mạng nước ta, góp phần làm nên những mốc son mới trong lịch sử dân tộc. Bài học lớn của cách mạng nước ta đã được ghi trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Đảng là không ngừng củng cố khối Đại  đoàn kết toàn dân trong Mật trận Dân tộc thống nhất VN. Mật trận Tổ quốc VN kế thừa và phát huy  truyền thống các tổ chức Mật trận trước đây, nơi tập hợp xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân, động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối của Đảng.

Cuốn sách :Mật trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước giới thiệu những nội dung chủ yếu: Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh Đại đoàn kết dân tộc. Đảng và Nhà nước với Mật trận Tổ quốc VN qua các chặng đường lịch sử và phát triển; các tổ chức thành viên của Mật trận; Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; Cuộc vận động Ngày vì người nghèo…với mục đích là  nhằm góp phần củng cố và nâng cao nhận thức  của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân,nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp trong hệ thống chính trị  về đường lối của Đại hội lần thứ IX của Đảng xác định, phát huy  sức mạnh đại đoàn kết toàn dân là động lực chủ yếu của cách mạng nước ta hiện nay. Trên cơ sở đó đẩy mạnh mọi hoạt động thực hiện thắng lợi chương trình hành động của Mật Trận Tổ quốc VN đã được Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mật trận tổ quốc VN đề ra đưa nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống. Đồng thời cuốn sách thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ VI Mật trận Tổ quốc VN.

Xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và đông đảo bạn đọc.

CHỦ TỊCH ĐOÀN CHỦ TỊCH

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG

MẬT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

PHAM THẾ DUYỆT

MỤC LỤC

Lời giới thiệu của Chủ tịch đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mật trận Tổ quốc VN

Phần thứ nhất

TƯ TƯỞNG HCM VỀ PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC.

-          Bản án chế độ thực dân Pháp…

-          Đường Cách mệnh – Cách mệnh

-          Tuyên ngôn của Hội Liên hiệp  các dân tộc bị áp bức

-          Chương trình Việt Minh

-          Mười chính sách của Việt Minh

-          Bài nói trong buổi lễ  bế mạc Đại hội thành lập Mật trận Tổ Quốc VN

-          Bài nói tại lớp bồi dưỡng cán bộ về công tác Mật trận

-          Kính cáo đồng bào

-          Thư chúc Tết Việt kiều ở Lào, Xiêm

-          Thư gửi đồng bào Việt Bắc

-          Trả lời Báo Độc Lập

-          Thư gửi Hội nghị nông dân cứu quốc

-          Thư gửi đồng bào tỉnh Lào Cai

-          Hoa – Việt thân thiện

-          Thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số

Phần thứ hai

ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỚI MẬT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

I.                    Trích giới thiệu các văn kiện Đại hội của Đảng phần nói về Mật trận Tổ quốc VN

II.                 Luật Mật trận Tổ quốc VN và nghị định của Chính phủ

III.               Phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Mật trận Tổ quốc VN

Phần thứ ba

MẬT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM QUA CÁC CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG VN.

I.                    Mật trận dân tộc thống nhất VN qua các thời kỳ lịch sử của cách mạng VN

II.                 Mật trận Tổ quốc Vn qua các kỳ Đại hội

Phần thứ tư

MẬT TRẬN TỒ QUỐC VIỆT NAM TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC

I.                    Các tổ chức thành viên

II.                 Các quy chế phối hợp

III.               Những vấn đề cơ bản về Mật trận Tổ quốc VN

IV.              Chương trình thống nhất hành động của Mật trận tổ quốc VN nhiệm kỳ 1999-2004

V.                Chương trình phối hợp hành động của Mật trận Tổ quốc VN thực hiện các nghị quyết lần thứ 7

VI.              Mật trận Tổ quốc VN với nhiệm vụ tham gia xây dựng giám sát và bảo vệ Nhà nước

Phần thứ năm

TIẾN TỚI ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV  MẬT TRẬN TỔ QUỐC VN

-          Chỉ thị của Ban Bí Thư

-          Về việc triển khai chỉ thị 21 của Ban bí thư

-          Hướng dẫn Đại Hội Mật trận Tổ quốc VN các cấp ở địa phương

-          Nghị quyết hội nghị lần thứ 9 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung Ương Mật trận  Tổ quốc VN (khóa V)

-          Điều lệ giải báo chí vì sự nghiệp Đoàn kết dân tộc

-          Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Mật trận các cấp

-          Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ủy ban Trung ương Mật trận Tổ Quốc VN (khóa 7)

-          Kế hoạch triển khai thực hiện đợt thi đua chào mừng Đại hội VI Mật trận Tổ Quốc VN

Phần thứ sáu

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CỦA ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẬT TRẬN TỔ QUỐC VN VÀ MẬT TRẬN TỒ QUỐC VN 64 TỈNH THÀNH

Các sách khác thuộc Tạp Chí - Nội San - Kỷ Yếu

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 1
Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 1
Kỷ yếu Tưởng Niệm HT Thích Mãn Giác
Kỷ yếu Tưởng Niệm HT Thích Mãn Giác
Tạp Chí Đạo Phật Ngày Nay số 18
Tạp Chí Đạo Phật Ngày Nay số 18
Tạp chí Viên Âm
Tạp chí Viên Âm
Tạp chí Từ Quang
Tạp chí Từ Quang
Tạp chí Tư Tưởng
Tạp chí Tư Tưởng
Tạp chí An Lạc
Tạp chí An Lạc
Tạp chí Đuốc Tuệ
Tạp chí Đuốc Tuệ
Tạp chí Vạn Hạnh
Tạp chí Vạn Hạnh
Tạp chí Liên Hoa
Tạp chí Liên Hoa
Kỷ yếu ngày về cội 1996
Kỷ yếu ngày về cội 1996
Tạp chí Phật học Từ Quang
Tạp chí Phật học Từ Quang