Tìm Sách

Kinh sách 經 册 >> 四分律比丘戒相表記


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : 四分律比丘戒相表記
 • Tác giả : 弘一律師
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Hoa văn
 • Số trang : 227
 • Nhà xuất bản : 和裕出版社
 • Năm xuất bản : 1990
 • Phân loại : Kinh sách 經 册
 • MCB : 12010000000648
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

四分律比丘戒相表記

Tứ phần luật tỳ kheo ni giới tướng biểu ký

Các sách khác thuộc Kinh sách 經 册

楞嚴經剛要
楞嚴經剛要
大佛頂首楞嚴經講義
大佛頂首楞嚴經講義
大佛頂首楞嚴經講義
大佛頂首楞嚴經講義
大悲蓮華經
大悲蓮華經
造像量度經
造像量度經
大佛頂首楞嚴經
大佛頂首楞嚴經
譯淺嚴楞 (全)
譯淺嚴楞 (全)
楞嚴淺譯
楞嚴淺譯
大悲心陀羅尼輔注
大悲心陀羅尼輔注
阿難問事佛吉凶經
阿難問事佛吉凶經
楞嚴經 觀 世音菩薩; 二十四年通成道品
楞嚴經 觀 世音菩薩; 二十四年通成道品
大佛頂首楞嚴經
大佛頂首楞嚴經