Tìm Sách

Ngôn Ngữ >> Văn phạm Pali


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Văn phạm Pali
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Thái Siêu
 • Ngôn ngữ : Pali-Việt
 • Số trang : 302
 • Nhà xuất bản : Sách Photo
 • Năm xuất bản : 1990
 • Phân loại : Ngôn Ngữ
 • MCB : 12010000011873
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

VĂN PHẠM PALI

Bản dịch THÁI SIÊU

- 1990 -

 

MỤC LỤC

 

Chương một               : Mẫu tự

Chương hai                : Phối âm

Chương ba                 : Âm vị học

Chương bốn               : Sự phân chia các từ

Chương năm              : Sự thay đổi giống

Chương sáu               : Biến cách

Chương bảy               : So sánh tĩnh từ

Chương tám               : Cách chia động từ

Chương chín              : Động từ đạo xuất

Chương mười            : Những từ đạo xuất chính

Chương mười một     : Những từ bất biến

Chương mười hai      : Ghép từ

Chương mười ba       : Những đuôi biến cách và cách sử dụng chúng

Chương mười bốn     : Những từ đạo xuất thứ yếu

Chương mười lăm     : Thành ngữ và nhóm từ

Các sách khác thuộc Ngôn Ngữ

Bảng tra chử Nôm
Bảng tra chử Nôm
Tự học tiếng Phạn
Tự học tiếng Phạn
Toàn thư tự học chữ Hán
Toàn thư tự học chữ Hán
Những vấn đề Ngôn Ngữ Học
Những vấn đề Ngôn Ngữ Học
Ngôn Ngữ Học Khối Liệu và những vấn đề liên quan
Ngôn Ngữ Học Khối Liệu và những vấn đề liên quan
Tự Học chữ Phạn Siddham
Tự Học chữ Phạn Siddham
Dịch từ Hán sang Việt - Một khoa hoc một nghệ thuật
Dịch từ Hán sang Việt - Một khoa hoc một nghệ thuật
Tự học Hán văn
Tự học Hán văn
Ngữ Pháp Hán Văn
Ngữ Pháp Hán Văn
Tự Điển Pāli - Việt Nam
Tự Điển Pāli - Việt Nam
Pāli Căn bản
Pāli Căn bản
Pāli căn bản
Pāli căn bản