Tìm Sách

Luận Tạng >> Luận Đại Thừa Khởi Tín


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Luận Đại Thừa Khởi Tín
 • Tác giả : Bồ Tát Mã Minh
 • Dịch giả : Thích Nữ Tịnh Điền
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 386
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2003
 • Phân loại : Luận Tạng
 • MCB : 12010000011919
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN

Diễn Nghĩa

 

·        BỒ TÁT MÃ MINH Trước tác

·        PHÁP SƯ CHÂN ĐẾ Dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán

·        ĐẠI SƯ BẢO TỊNH  Diễn giảng

·        THÔNG HOÀI - HIỀN MINH  Ghi lại

·        THÍCH NỮ TỊNH ĐIỀN  Dịch từ chữ Hán sang chữ Việt

·                                                          NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

                      HÀ NỘI - PL. 2547- DL.2003

 

                        LỜI ĐẦU SÁCH

 

LUẬN "ĐẠI THỪA KHỞI TÍN" là một trong số các bộ luận có nội dung hàm súc, sâu sắc nhất và một lối lý luận rốt ráo bén nhọn và tế nhị.

Bồ tát Mã Minh đã xuất hiện đúng lúc. Sau khi Phật nhập diệt khoảng 600 năm. Tại Ấn Độ phái Tiểu thừa nổi lên tranh chấp, không tin lý đại thừa, còn ngoại đạo lập các tà thuyết phá hoại chánh pháp. Bồ Tát thấy tình trạng ấy rất đau lòng nên tạo ra luận này, để xô tà đỡ chánh, trừ nghi ngờ của tiểu thừa, phá tà thuyết ngoại đạo, làm cho người đương thời phát khởi lòng tin chơn chánh về lý Đại thừa.

Đủ duyên lành chúng tôi đã được cố Hòa thượng, thượng Hành hạ Trụ, và Hòa thượng, thượng Thanh hạ Từ đã giảng dạy cho chúng tôi. Chúng tôi nhận hiểu được chút phần tín tâm về giáo pháp Đại thừa, muốn báo đáp thâm ân Phật Tổ trong muôn một. Chúng tôi đem hết sức hiểu biết cạn mỏng, sự học kém ít của mình mà mạnh dạn phiên dịch lại bộ luận Đại thừa Khởi Tín này. Chúng tôi cũng nguyện góp chút phần lợi ích cho những vị nào được quyển luận này trên tầm tay và sẽ phát tín tâm về Đại thừa.

Mong sao cho lòng tin của chúng sanh được chơn chánh để giáo pháp của Đức Như Lai không đoạn tuyệt.

Trong lúc phiên dịch không tránh khỏi những điều sai sót, ngưỡng mong những bậc cao minh đọc thấy có điểm nào khiếm khuyết, xin được lượng từ bi chỉ giáo.

 

Viết tại Tu viện Trạm Viên.

                      Phật Lịch 2545 (DL 2001)

                       Ngày 17-11 năm Tân Tỵ

               Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tịnh Điền

 

                MỤC LỤC

LỜI TỰA

LUẬN VỀ ĐẠI THỪA ĐỂ KHỞI LÒNG TIN

 

I. KHOA THỨ NHẤT:

NĂM LỚP HUYỀN NGHĨA

1. Giải thích tên bộ luận

2. Hiển bày phần thể

3. Minh định tông chỉ

4. Luận về Đức Dụng

5. Phân định về Giáo Tướng

II. KHOA THỨ HAI

GIẢI HÍCH VỀ VĂN BỘ LUẬN

1. Phần nhân duyên

2. Phần lập nghĩa

3. Phần giải thích

4. Phần tín tâm tu hành

5. Phần lợi ích và khuyên tu

Tiểu sử Bồ Tát Mã Minh

Các sách khác thuộc Luận Tạng

Tạng Diệu Pháp - Bộ Vị Trí
Tạng Diệu Pháp - Bộ Vị Trí
Thắng Pháp Tập Yếu Luận hậu sớ giải
Thắng Pháp Tập Yếu Luận hậu sớ giải
Luận Đại Trí Độ
Luận Đại Trí Độ
Luận Thành Thật
Luận Thành Thật
Tạng Diệu Pháp - Bộ Pháp Tụ
Tạng Diệu Pháp - Bộ Pháp Tụ
Trung Luận
Trung Luận