Tìm Sách

Luận Tạng >> Tạng Diệu Pháp - Bộ Pháp Tụ

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tạng Diệu Pháp - Bộ Pháp Tụ
 • Tác giả : Đại Trưởng Lão Tịnh Sự (Dịch)
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 464
 • Nhà xuất bản : Sở VHTT. Tp. Hồ Chí Minh Ấn Hành
 • Năm xuất bản : 1990
 • Phân loại : Luận Tạng
 • MCB : 12010000010003
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

LỜI GIỚI THIỆU

DHAMMASANGANI là Bộ sơ khởi của Tạng Abhidhamma, dung chứa các màtikà, là căn bản cho cho các bộ Abhidhamma kế tiếp, nương tựa vào đó mà triển khai dưới nhiều hình thức phân tích, lý luận ra những pháp môn khác.

Trước đây, Hòa thượng Tịnh Sự đã dịch từ bản Thái ngữ ra Việt ngữ, nhưng chưa được in thành sách thì Hòa thượng đã tịch.

Tôi vẫn lưu tâm đến vấn đề nầy từ lâu, nhưng vì bận nhiều Phật sự, lại chưa gặp cơ hội thuận tiện để xúc tiến cho hoàn chỉnh Tạng Abhidhamma của Hòa thượng đang còn dang dở.

Nay nhân dịp Đại hội Phật giáo kỳ II, Nhà nước cho lập thêm Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, đồng thời có các cư sĩ và chư Tăng đệ tử của Hòa Thượng đến yêu cầu tôi giúp đỡ cho việc ấn hành Tạng Abhidhamma, để hoài bão của Hòa Thượng được thành tựu viên mãn.

Tôi rất hoan hỷ, nên nhận lời và cho mời ngay các vị sư đệ tử của Hòa Thượng đến chùa Nam Tông, đề nghị các sư tu chỉnh bản dịch của Hòa Thượng cho kỷ lưỡng, tôi sẽ xin giấy phép ấn hành.

Các vị ấy hưởng ứng lời kêu gọi của tôi, nên đã tích cực tu chỉnh Bộ Dhamma-sangani được hoàn thành tương đối khả quan, và chỉ trong thời gian ba tháng an cư kiết hạ năm Mậu Thìn.

Chúng tôi rất hoan hỷ trước tinh thần đoàn kết và thiện chí Giáo pháp của các vị ấy. Vậy tôi nhân danh Tăng Trưởng hệ phái Nam Tông Việt Nam, xin trang trọng giới thiệu dịch phẩm Dhammasangani này đến toàn thể Chư Tăng cùng chư Phật Tử trong và ngoài nước, nên nghiên cứu học hỏi, đọc tụng để mở mang kiến thức, hầu thấu hiểu rõ Giáo Lý tinh hoa của Phật Giáo.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Nam Tông Tự, ngày 26-10-1988 (PL.2532)
Tăng Trưởng Hệ Phái Nam Tông Việt Nam

Hòa Thượng SIÊU VIỆT

Các sách khác thuộc Luận Tạng

Bát Nhã Tâm Kinh giảng giải
Bát Nhã Tâm Kinh giảng giải
Kinh Kim Cang giảng giải
Kinh Kim Cang giảng giải
Luận Thành Duy Thức
Luận Thành Duy Thức
Siêu lý cao học
Siêu lý cao học
Những điểm dị biệt - Kathavatthu
Những điểm dị biệt - Kathavatthu
Luận Đại Thừa Khởi Tín
Luận Đại Thừa Khởi Tín
Tạng Diệu Pháp - Bộ Pháp Tụ
Tạng Diệu Pháp - Bộ Pháp Tụ
Thắng Pháp Tập Yếu Luận tập 1
Thắng Pháp Tập Yếu Luận tập 1
Kinh Pháp Bảo Đàn giảng giải
Kinh Pháp Bảo Đàn giảng giải
Luận Thành Duy Thức
Luận Thành Duy Thức
Luận tạng - Chú giải bộ phân tích
Luận tạng - Chú giải bộ phân tích
Tạng Diệu Pháp - Bộ Song Đối
Tạng Diệu Pháp - Bộ Song Đối