Tìm Sách

Luận Tạng >> Luận Thành Duy Thức


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Luận Thành Duy Thức
 • Tác giả : Huyền Trang
 • Dịch giả : Tuệ Sỹ
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 838
 • Nhà xuất bản : NXB Phương Đông
 • Năm xuất bản : 2009
 • Phân loại : Luận Tạng
 • MCB : 1201000009415
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

LUẬN THÀNH DUY THỨC

TUỆ SỸ dịch

NXB PHƯƠNG ĐÔNG

MỤC LỤC

Dẫn vào Duy thức học

Tựa quy kinh

Chương I: NGÃ VÀ PHÁP

Tiết 1: Các quan điểm về ngã

Tiết 2: Các quan điểm về Pháp

Tiết 3: Tồng Kết

Chương II: THỨC A-LẠI-LA

Tiết 1: Định danh

Tiết 2:  Chủng tử

Tiết 3: Hành tướng và sở duyên

Tiết 4: Tâm sở tương ưng

Tiết 5: Bản chất tồn tục

Tiết 6: Thức hằng chuyển

Tiết 7: Xả A-lại-da

Tiết 8: Chứng minh sự tồn tại của căn bản thức

Tiết 9: Lý chứng

Chương III: THỨC MẠT-NA

Tiết 1: Định danh

Tiết 2: Sở y của mạt na

Tiết 3: Sở duyên của mạt-na

Tiết 4: Tính hướng của mạt-na

Tiết 5: Tâm sở tương ưng

Tiết 6: Phần vị khởi diệt

Tiết 7: Chứng lý tồn tại

Chương IV: VỀ SÁU THỨC

Tiết 1: Về đặc tính

Tiết 2: Tâm sở tương ưng

Tiết 3: Phần vị hiện khởi của sáu thức

Chương V: SỞ BIỂN CỦA THỨC

Tiết 1: Biến thái của thức

Tiết 2: Chứng minh giáo nghĩa duy thức

Tiết 3: Duy thức duyên khởi

Tiết 4: Chủng tử và hiện hành

Chương VI: TIẾN TRÌNH SINH TỬ

Tiết 1: Giai thích văn nghĩa

Tiết 2: Mười hai hữu chi

Chương VII: BA TỰ TÍNH

Tiết 1: Định nghĩa

Tiết 2: Các vấn đề

Tiết 3: Ba vô tính

Chương VIII: THỂ NGHIỆM CỦA THỨC

Tiết 1: Tư lương vị

Tiết 2: Gia hành vị

Tiết 3: Thông đạt vị

Tiết 4: Tu tập vị

Tiết 5: Cứu cánh vị

Tụng kết nguyện

Thư mục trích dẫn

Từ vựng Sanskrit – Việt – Hán

Sách dẫn

Các sách khác thuộc Luận Tạng

Bát Nhã Tâm Kinh giảng giải
Bát Nhã Tâm Kinh giảng giải
Kinh Kim Cang giảng giải
Kinh Kim Cang giảng giải
Luận Thành Duy Thức
Luận Thành Duy Thức
Siêu lý cao học
Siêu lý cao học
Những điểm dị biệt - Kathavatthu
Những điểm dị biệt - Kathavatthu
Luận Đại Thừa Khởi Tín
Luận Đại Thừa Khởi Tín
Tạng Diệu Pháp - Bộ Pháp Tụ
Tạng Diệu Pháp - Bộ Pháp Tụ
Thắng Pháp Tập Yếu Luận tập 1
Thắng Pháp Tập Yếu Luận tập 1
Kinh Pháp Bảo Đàn giảng giải
Kinh Pháp Bảo Đàn giảng giải
Luận tạng - Chú giải bộ phân tích
Luận tạng - Chú giải bộ phân tích
Tạng Diệu Pháp - Bộ Song Đối
Tạng Diệu Pháp - Bộ Song Đối
Tạng Diệu Pháp - Bộ Phân tích
Tạng Diệu Pháp - Bộ Phân tích