Tìm Sách

Luận Tạng >> Tạng Diệu Pháp - Bộ Pháp Tụ


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tạng Diệu Pháp - Bộ Pháp Tụ
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Đại Trưởng Lão Tịnh Sự
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 458
 • Nhà xuất bản : Thành Hội Phật Giáo TP. HCM
 • Năm xuất bản : 1990
 • Phân loại : Luận Tạng
 • MCB : 12010000011870
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

ABHIDHAMMAPITAKA  DHAMMASANGANI

TẠNG DIỆU PHÁP

BỘ PHÁP TỤ

 

Dịch giả:

MAHATHERASANTAKICCO

ĐẠI TRƯỞNG LÃO TỊNH SỰ

THÀNH HỘI PHẬT GIÁO TP. HỒ CHÍ MINH

ẤN HÀNH

PL 2534-1990

 

LỜI GIỚI THIỆU

 

DHAMMASANGANI là bộ sơ khởi của TẠNG ABHIDHAMMA, dung chứa các màtikà, là căn bản cho các bộ Abhidhamma kế tiếp, nương tựa vào đó mà triển khai dưới nhiều hình thức phân tích, lý luận ra những pháp môn khác.

Trước đây Hòa thượng TỊNH SỰ đã dịch từ bản Thái ngữ ra Việt ngữ, nhưng chưa được in thành sách thì Hòa thượng đã tịch.

Tôi vẫn lưu tâm đến vấn đề này từ lâu, nhưng vì bận nhiều Phật sự, lại chưa gặp cơ hội thuận tiện để xúc tiến cho hoàn chỉnh Tạng Abhidhamma của Hòa thượng đang còn dang dở.

Nay nhân dịp Đại Hội Phật Giáo Kỳ II, Nhà nước cho lập thêm Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam, đồng thời có các cư sĩ và Chư Tăng đệ tử của Hòa thượng đến yêu cầu tôi giúp đỡ cho việc ấn hành Tạng Abhidhamma, để hoài bão của Hòa thượng được thành tựu viên mãn.

Tôi rất hoan hỷ, nên nhận lời và cho mời ngay các vị Sư đệ tử của Hòa thượng đến chùa Nam Tông, đề nghị các Sư tu chỉnh bản dịch của Hòa thượng cho kỷ lưỡng, tôi sẽ xin giấy phép ấn hành.

Các vị ấy hưởng ứng lời kêu gọi của tôi, nên đã tích cực tu chỉnh Bộ Dhammasangani được hoàn thành tương đối khả quan, và chỉ trong thời gian ba tháng an cư kiết hạ năm Mậu Thìn.

Chúng tôi rất hoan hỷ trước tinh thần đoàn kết và thiện chí hộ trì Giáo Pháp của các vị ấy. Vậy tôi nhân danh Tăng Trưởng hệ phái Nam Tông Việt Nam, xin trang trọng giới thiệu dịch phẩm Dhammasangani này đến toàn thể Chư Tăng cùng chư Phật tử trong và ngoài nước, nên nghiên cứu học hỏi, đọc tụng để mở mang kiến thức, hầu thấu hiểu rõ Giáo Lý tinh hoa Phật Giáo.

NAMMÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

       Nam Tông TỰ, ngày 26-10-1988 (PL.2532)

                                                               Tăng Trưởng Hệ Phái Nam Tông Việt Nam.

                                                                        Hòa Thượng SIÊU VIỆT

 

MỤC LỤC

*

ĐỀ MỤC:

- Lời giới thiệu

- Lời nói đầu

- Lời tựa

MẤU ĐỀ:

- Mấu đề theo Vi Diệu Pháp

- Mấu đề theo Kinh

CHƯƠNG TÂM SANH

THIỆN DỤC GIỚI:

- Phần trích cú

- Phần điều pháp

- Phần không tánh

- Tâm đại diện còn lại

THIỆN SẮC GIỚI:

- Thiện hoàn tịnh

- Thắng xứ

- Ba giải thoát

- Thiền phạm trú

- Thiền bất tịnh tưởng

THIỆN VÔ SẮC GIỚI:

- Thiện vô sắc giới

- Thiện ba cõi

THIỆN SIÊU THẾ:

- Phần điều pháp

- Phần tiến trình không tánh

- Phần phi nội

- Trưởng

- Tâm đạo còn lại

PHÁP BẤT THIỆN:

- Phần trích cú

- Tâm bất thiện còn lại

PHÁP VÔ KÝ:

- Dị Thục dục giới

- Quả sắc giới

- Quả vô sắc giới

- Quả siêu thế

- Vô ký quả bất thiện

- Tố dục giới

- Tố sắc giới

- Tố vô sắc giới

CHƯƠNG SẮC:

- Yếu hiệp trong các pháp vô ký

MẪU ĐỀ:

- Phần chia sắc

- Xiền minh nhất đề

- Xiền minh nhị đề

- Xiền minh tam đề

- Xiền minh tứ đề

- Xiền minh ngũ đề

CHƯƠNG TOÁT YẾU:

- Trích yếu tam đề

- Trích yếu phần tụ nhân

- Nhị đề tiểu đỉnh

- Phần tụ lậu

- Phần tụ triển

- Phần tụ phược

- Phần tụ bộc

- Phần tụ phối

- Phần tụ cái

- Phần tụ khinh thị

- Phần nhị đề đại đỉnh

- Phần tụ thủ

- Phần tụ phiền não

- Phần nhị đề yêu bối

- Phần nhị đề kinh

CHƯƠNG TRÍCH YẾU:

- Trích yếu tam đề

- Trích yếu nhị đề

- Phần tụ nhân

- Phần nhị đề tiểu đỉnh

- Phần tụ lậu

- Phần tụ triền

- Phần tụ phược

- Phần tụ bộc

- Phần tụ phối

- Phần tụ cái

- Phần tụ khinh thị

- Phần tụ thủ

- Phần tụ phiền não

- Phần nhị đề yêu bối

- Lược đồ đầu đề tam

- Lược đồ đầu đề nhị

- Lược đồ yếu hiệp

TRÍCH CÚ TỪ DIỂN

Các sách khác thuộc Luận Tạng

Bát Nhã Tâm Kinh giảng giải
Bát Nhã Tâm Kinh giảng giải
Kinh Kim Cang giảng giải
Kinh Kim Cang giảng giải
Luận Thành Duy Thức
Luận Thành Duy Thức
Siêu lý cao học
Siêu lý cao học
Những điểm dị biệt - Kathavatthu
Những điểm dị biệt - Kathavatthu
Luận Đại Thừa Khởi Tín
Luận Đại Thừa Khởi Tín
Thắng Pháp Tập Yếu Luận tập 1
Thắng Pháp Tập Yếu Luận tập 1
Kinh Pháp Bảo Đàn giảng giải
Kinh Pháp Bảo Đàn giảng giải
Luận Thành Duy Thức
Luận Thành Duy Thức
Luận tạng - Chú giải bộ phân tích
Luận tạng - Chú giải bộ phân tích
Tạng Diệu Pháp - Bộ Song Đối
Tạng Diệu Pháp - Bộ Song Đối
Tạng Diệu Pháp - Bộ Phân tích
Tạng Diệu Pháp - Bộ Phân tích