Tìm Sách

Luận Tạng >> Kinh Kim Cang giảng giải

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Kim Cang giảng giải
 • Tác giả : Thích Thanh Từ
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 117
 • Nhà xuất bản : NXB Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 1992
 • Phân loại : Luận Tạng
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
LỜI ĐẦU SÁCH
 
Trí tuệBát-nhã thấy  đúng lý Trung  đạo, không mắc kẹt  ởhai bên có và không v. 
v… Vì biết rõ vạn vật  đều do nhân duyên sanh, nên không có chủthểthì làm gì thật có 
được;  đủduyên vạn vật sanh thì làm sao nói thật không? Nhưkinh nói "chúng sanh 
không phải chúng sanh,  ấy gọi là chúng sanh… Thếgiới không phải thếgiới,  ấy gọi là 
thếgiới…". "Không phải chúng sanh", vì duyên hợp không có chủthể. "Gọi là chúng 
sanh", vì giảtướng giảdanh hiện tiền làm sao phủnhận  được. To nhưthếgiới cũng là 
duyên hợp không chủthể, nên nói "không phải thếgiới"; cụthểchúng sanh  đang sống 
nương nhờtrên thếgiới thì giảtướng thếgiới làm sao chối bỏ  được, nên nói "gọi là thế
giới". Thếmà, có một sốngười học Phật nông nổi nói: "Bát-nhã chấp không". Quảthật 
họlà người rất đáng thương, học Phật mà hoảng sợtrí tuệthì bao giờ được giác ngộ. 
Bát-nhã có công dụng, có khảnăng phá sạch mọi kiến chấp. Người học Phật cần 
yếu phải nhờnó  đểdẹp tan tất cảkiến chấp sai lầm cốhữu,  đã lôi kéo mình vào vòng 
trầm luân muôn vạn kiếp rồi. Nếu không tận dụng cây kiếm Bát-nhã chặt  đứt mọi xiềng 
xích kiến chấp, chúng ta khó mong thoát khỏi luân hồi. Diệu dụng kinh Kim Cang là  ở
đây vậy. 
ọc toàn quyển kinh Kim Cang, chúng ta thấy Phật phá sạch không còn sót một 
kiến chấp nào. Đây là quảbom, là khối chất nổmạnh làm nổtung hai ngọn núi kiến chấp 
của chúng sanh. Có một sốngười bảo rằng "Tụng kinh Kim Cang nóng". Họsợtụng kinh 
Kim Cang, vì không chịu nổi sức công phá khốc liệt của kinh này. Ngược lại, Ngũtổ
Hoằng Nhẫn khuyên người tu thiền nên tụng kinh Kim Cang và chính Ngài cũng  đem 
kinh Kim Cang giảng cho Lục tổHuệNăng nghe, nhân đó Lục tổngộ đạo. 
Chúng tôi giảng kinh Kim Cang tại Thiền viện Thường Chiếu và các thiền sinh ghi 
ra từbăng nhựa.  ọc qua bản ghi xong, chúng tôi đồng ý cho in ra  để  được nhiều người 
xem. Tuy nhiên, không sao tránh khỏi vài điều sơsót, xin quý vịcảm thông cho. 
THÍCH THANH TỪ
Viết tại Thiền viện Thường Chiếu vào mùa An cưnăm 1992.

Các sách khác thuộc Luận Tạng

Bát Nhã Tâm Kinh giảng giải
Bát Nhã Tâm Kinh giảng giải
Luận Thành Duy Thức
Luận Thành Duy Thức
Siêu lý cao học
Siêu lý cao học
Những điểm dị biệt - Kathavatthu
Những điểm dị biệt - Kathavatthu
Luận Đại Thừa Khởi Tín
Luận Đại Thừa Khởi Tín
Tạng Diệu Pháp - Bộ Pháp Tụ
Tạng Diệu Pháp - Bộ Pháp Tụ
Thắng Pháp Tập Yếu Luận tập 1
Thắng Pháp Tập Yếu Luận tập 1
Kinh Pháp Bảo Đàn giảng giải
Kinh Pháp Bảo Đàn giảng giải
Luận Thành Duy Thức
Luận Thành Duy Thức
Luận tạng - Chú giải bộ phân tích
Luận tạng - Chú giải bộ phân tích
Tạng Diệu Pháp - Bộ Song Đối
Tạng Diệu Pháp - Bộ Song Đối
Tạng Diệu Pháp - Bộ Phân tích
Tạng Diệu Pháp - Bộ Phân tích