Tìm Sách

Kinh sách 經 册 >> 入中論釋


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : 入中論釋
 • Tác giả : 月稱論師造
 • Dịch giả : 月稱論師造;宗喀巴大師疏;法尊大師譯
 • Ngôn ngữ : Chineses
 • Số trang : 154
 • Nhà xuất bản : 台北 財團法人佛陀 教育 基金會
 • Năm xuất bản : 1989
 • Phân loại : Kinh sách 經 册
 • MCB : 1210000001127
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

入中論釋  

 Nhập trung luận thích

月稱論師造;宗喀巴大師疏;法尊大師譯

Các sách khác thuộc Kinh sách 經 册

戒學淺談 Giới học thiển đàm
戒學淺談 Giới học thiển đàm
四分律藏
四分律藏
戒律全書
戒律全書
護生戒殺聖典彙編
護生戒殺聖典彙編
戒殺的宣言
戒殺的宣言
楞嚴經寳鏡疏
楞嚴經寳鏡疏
首楞嚴經觀世音菩薩耳根員通章舉要
首楞嚴經觀世音菩薩耳根員通章舉要
首楞嚴經長水疏
首楞嚴經長水疏
楞嚴咒、大悲咒、十小咒
楞嚴咒、大悲咒、十小咒
楞嚴經清淨明誨章親聞記
楞嚴經清淨明誨章親聞記
大佛頂首楞嚴經清淨明誨章講記
大佛頂首楞嚴經清淨明誨章講記
大佛頂首楞嚴經直解
大佛頂首楞嚴經直解