Tìm Sách

Kinh sách 經 册 >> 入中論釋


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : 入中論釋
 • Tác giả : 月稱論師造
 • Dịch giả : 月稱論師造;宗喀巴大師疏;法尊大師譯
 • Ngôn ngữ : Chineses
 • Số trang : 154
 • Nhà xuất bản : 台北 財團法人佛陀 教育 基金會
 • Năm xuất bản : 1989
 • Phân loại : Kinh sách 經 册
 • MCB : 1210000001127
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

入中論釋  

 Nhập trung luận thích

月稱論師造;宗喀巴大師疏;法尊大師譯

Các sách khác thuộc Kinh sách 經 册

楞嚴經剛要
楞嚴經剛要
大佛頂首楞嚴經講義
大佛頂首楞嚴經講義
大佛頂首楞嚴經講義
大佛頂首楞嚴經講義
大悲蓮華經
大悲蓮華經
造像量度經
造像量度經
大佛頂首楞嚴經
大佛頂首楞嚴經
譯淺嚴楞 (全)
譯淺嚴楞 (全)
楞嚴淺譯
楞嚴淺譯
大悲心陀羅尼輔注
大悲心陀羅尼輔注
阿難問事佛吉凶經
阿難問事佛吉凶經
楞嚴經 觀 世音菩薩; 二十四年通成道品
楞嚴經 觀 世音菩薩; 二十四年通成道品
大佛頂首楞嚴經
大佛頂首楞嚴經