Tìm Sách

Luận Tạng >> Tạng Diệu Pháp - Bộ Vị Trí


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tạng Diệu Pháp - Bộ Vị Trí
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Đại Trưởng Lão Tịnh Sự
 • Ngôn ngữ : Pali-Việt
 • Số trang : 609
 • Nhà xuất bản : NXB TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Luận Tạng
 • MCB : 12010000008172
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Tạng Diệu Pháp BỘ VỊ TRÍ

Dịch giả MÃ HATHERASANTAKICCO

ĐẠI TRƯỞNG LÃO TỊNH SỰ

NXB TP. HCM

 

LỜI NÓI ĐẦU

Vi Diệu Pháp Tạng, Bộ Vị Trí ( patthana ) gồm có 6 quyển, đây là quyển thứ hai.

Quyển 2 của Bộ Vị Trí  đã được Đại Lão Hòa thượng Tịnh Sự phiên dịch  vào đấu năm 1976, từ bản Thái ngữ.

Năm 1999, chúng tôi đã tu chỉnh quyển Vị Trí phần 2 này đối chiếu với bản pãli, tiếp tục in ấn để kịp vào dịp lễ húy nhật ần thứ 16 của cố Hòa thượng dịch giả, Ân sư của chúng tôi.

Nội dung bộ Vị Trí phần 2 này trình bày cũng còn trong Vị trí tam đề thuận ( anulomatikapat-thana ) , phân tích 17 đầu đề tam ( tikamãka) đến hết , là Tam đề Hữu kiến  Hữu đối ( sanidassanasappatighatika ). Như vậy, hai quyển đầu của bộ Vị Trí đã trình bày trọn vẹn 22 Đầu Đề Tam.( Bãvisatitika mãtikã ) do cố Hòa thượng Ân sư  đã phiên dịch. Mong rằng hoàn cảnh sẽ được thuận lợi, cả về vật chất lẫn tinh thần.

Cũng như các bộ sách trước, Bộ Vị Trì quyển 2 này được thành tựu do nhờ sự động viên  của TT.  Thích Chánh Giác, Trưởng ban Văn Hóa Phật Giáo Tỉnh hội tỉnh Đồng Nai; đồng thời nhờ sự hỗ trợ tài chánh làm kinh phí in ấn củ Bà Đại Thí chủ Định Tri ( tức Bà Bảy Vĩnh Phúc) và một số thân hữu của Bà; chúng tôi cũng không thể không nhắc đến công sức  đóng góp của viên thư ký đã giúp đỡ, Tín Nữ Ngọc Thủy( thư ký kỹ thuật vi tính bản thảo), các Tín nữ Ngọc Phượng, Thanh Nhàn, Thiện Nam Minh Tánh ( thư ký  biên tập bản thảo); cùng một số Chư Tăng và Phật tử khác đã khích lệ tinh thần chúng tôi.

Xin chân thành tri ân đối với quý vị hữu ân đó. Nguyện thành tựu phước lành và trí tuệ đến các vị ấy.

Nguyện cho bản thân chúng tôi cũng được trí tuệ tiến hóa, trong tương lai đoạn tận phiền não, đắc chứng lục thông và Tứ tuệ phân tích.

Nguyện chia phước đến Chư Thiên hộ pháp, chia phước đến chúng sanh mọi loài được thạnh lợi an vui.

Mùa an cư, PL,2543

TM Ban Tu chỉnh

Tỳ Khưu Giác Giới

 

 MỤC LỤC

 

Lời giới thiệu

Lời nói đầu

VỊ TRÍ PHẦN THUẬN TÙNG TAM ĐỀ TẦM

Phần liên quan

Thuận tùng

Đối lập

Thuận tùng đối lập

Đối lập thuận tùng

Phần trợ duyên

          Thuận tùng

          Đối lập

TAM ĐỀ HỶ

Phần liên quan

          Thuân tùng 

          Đối lập

Phần yếu trí

          Thuận tùng

          Đối lập

          Thuận tùng đồi lập

TAM ĐỀ KIẾN TẠO

Phẩn liên quan

Thuận tùng

Đồi lập

Phần cầu sanh

Phần duyên

          Thuận tùng

Đối lập

Phần hòa hợp

          Thuận tùng

          Đối lập

Phần tương ưng

          Thuận tùng

          Đối lập

TAM ĐỀ HỮU NHÂN KIẾN ĐẠO ƯNG TRỪ

Phần liên quan

          Thuận tùng

          Đối lập

Phẩn duyên sở

          Thuận tùng

          Đối lập

TAM ĐỀ PHÂN TÍCH LUẬN

Phần liên quan

Phần duyên sở

Phần hòa hợp

Phần yếu trí

TAM ĐỀ HỮU HỌC

TAM ĐỀ HY THIỂU

 TAM ĐỀ CẢNH HY THIỂU

TAM ĐỀ TI HẠ

TAM ĐỀ TÀ TÁNH

TAM ĐỀ ĐẠO THÀNH CẢNH

TAM ĐỀ DĨ SANH

TAM ĐỀ QUÁ KHỨ

TAM ĐỀ CẢNH QUÁ KHỨ

TAM ĐỀ NỘI PHẤN

TAM ĐỀ HỮU CẢH NỘI PHẦN

TAM ĐỀ HỮU KIẾN HỮU ĐỐI

Các sách khác thuộc Luận Tạng

Tạng Diệu Pháp - Bộ Phân tích
Tạng Diệu Pháp - Bộ Phân tích
Thắng Pháp Tập Yếu Luận hậu sớ giải
Thắng Pháp Tập Yếu Luận hậu sớ giải
Luận Đại Trí Độ
Luận Đại Trí Độ
Luận Thành Thật
Luận Thành Thật
Tạng Diệu Pháp - Bộ Pháp Tụ
Tạng Diệu Pháp - Bộ Pháp Tụ
Trung Luận
Trung Luận