Tìm Sách

Ngôn Ngữ >> Phật học trung đẳng - tập 2


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Phật học trung đẳng - tập 2
 • Tác giả : Thiện Nhân
 • Dịch giả : Nguyễn Khuê
 • Ngôn ngữ : Hoa - Việt
 • Số trang : 764
 • Nhà xuất bản : NXB Phương Đông
 • Năm xuất bản : 2008
 • Phân loại : Ngôn Ngữ
 • MCB : 1210000008892
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

PHẬT HỌC TRUNG ĐẲNG (Tập 2)

THIỆN NHÂN  biên soạn

ĐẠI SƯ THÁI HƯ  giám định

NGUYỄN KHUÊ  biên dịch

NXB PHƯƠNG ĐÔNG

 

MỤC LỤC

TRUNG ĐẲNG PHẬT HỌC GIÁO KHOA THƯ

ĐỆ NHỊ BIÊN: PHẬT HỌC SỬ- HẠ SÁCH

Lời nói đầu

41- Phật pháp sơ nhập Trung Quốc

 42- Phật Kinh truyền dịch chi sơ ký

43- Tấn thời tứ đại phiên dịch cập La-thập truyện

44- Long Thọ giáo nghĩa nhập Hoa thậm tảo

  45- Thiền nguyên

  46- Tấn thời nhị đại trào lưu

  47- Đạo An cập Tuệ Viễn

  48- Đạo Sinh cập Trí Nghiêm đẳng

  49- Viễn tố Đạo giáo chi lai nguyê cập loại tự

  50- Đạo giáo đồ tật Phật cập Bắc Ngụy chi Phật pháp

  51- Mỹ châu xác do PhápHiển phát hiện- Cầu –na –bạt-ma

  52- Tống Tề chi Phật pháp

  53- Lương Thời chi Phật pháp

  54- Phật đà dữ Bạt-đà tức Giác Hiền da?

  55- Chu Vũ diệt Phật chi nguyên nhân

  56- Chu Vũ phá Phật cập Phật giáo đổ chi tráng liệt sự tích

  57- Trần Tùy chi Phật pháp

  58- Bồ-đề đạt-ma

  59- tam luận tông chỉ uyên nguyên

  60- Hoa Nghiêm kinh chi sơ hoằng

  61- Thế nhân giáo nghĩa tam thứ nhập Hoa cập tam phái dị điểm

  62- Lục triều thời đại chi phán giáo chư gia

  63- Thiên Thai giáo nghĩa chi uyên nguyên

 64- Niệm phật tông chi uyên nguyên

 65- Đường sơ Phật pháp cập Huyền Trang du Ấn

 66- Đường cao Tông thời chi Phật pháp đồng thời cạnh hưng

 67- Đường Huyền Tông thời thịnh hoằng Mật giáo

 68- Đường đại Phật đạo nhị giáo chi xung đột

 69- Đường đại Nho giả chi tật Phật

 70- Đường Vũ Tông phá Phật thời long tượng điệp xuất

 71- Nhất Tông phá Phật chí Tống sơ phục hưng

 72- Tống Đại Phật Đạo nhị giáo diệc hữu xung đột

 73- Tống đại chí Thiên Thai tông

 74- Tồng Đại chi Luật Tịnh lưỡng tông

 75- Tống đại chi Thiền tông

 76- Tống đại Nho gia thọ Phật giáo chi ảnh hưởng

77- Nguyên đại Phật Đạo nhị giáo chi xung đột

78- Minh so chi tăng chế cập thọ Đạo giáo chi hại

79- Minh đại chi Phật pháp

80- Thanh đại Phật pháp chi khái quan

Các sách khác thuộc Ngôn Ngữ

Bảng tra chử Nôm
Bảng tra chử Nôm
Tự học tiếng Phạn
Tự học tiếng Phạn
Toàn thư tự học chữ Hán
Toàn thư tự học chữ Hán
Những vấn đề Ngôn Ngữ Học
Những vấn đề Ngôn Ngữ Học
Ngôn Ngữ Học Khối Liệu và những vấn đề liên quan
Ngôn Ngữ Học Khối Liệu và những vấn đề liên quan
Tự Học chữ Phạn Siddham
Tự Học chữ Phạn Siddham
Dịch từ Hán sang Việt - Một khoa hoc một nghệ thuật
Dịch từ Hán sang Việt - Một khoa hoc một nghệ thuật
Tự học Hán văn
Tự học Hán văn
Ngữ Pháp Hán Văn
Ngữ Pháp Hán Văn
Tự Điển Pāli - Việt Nam
Tự Điển Pāli - Việt Nam
Pāli Căn bản
Pāli Căn bản
Pāli căn bản
Pāli căn bản