Tìm Sách

Tịnh Độ >> Đường Về Cực lạc


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Đường Về Cực lạc
 • Tác giả : HT. Thích Trí Tịnh
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 592
 • Nhà xuất bản : Thành Hội Phật Giáo TP. HCM
 • Năm xuất bản : 1992
 • Phân loại : Tịnh Độ
 • MCB : 1201000000053699
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Hòa Thượng THÍCH TRÍ TỊNH

ĐƯỜNG VỀ CỰC  LẠC

THÀNH HỘI PHẬT GIÁO TP. HỒ CHÍ MINH

Ấn hành - P.L: 2536 - 1992

 

LỜI NÓI ĐẦU

Cũng là lời tự thuật

 

          Thời gian qua tôi từng tự nghĩ:

          Ta cùng thập phương chư phật đồng một bản chơn giác tánh, đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật há chẳng từng dạy rằng "Tất cả chúng sanh đều đầy đủ Như Lai trí tuệ đức tướng" đó ư!

          Từ khi sơ thỉ có thân, không phải là ta sau chư Phật. Tại sao chư Phật, các ngài đã giải thoát tự tại, đủ vô lượng trí huệ công đức thần thông, mà ta hiện vẫn bị buộc ràng trong vòng sanh tử, đầy vô biên phiền não tội nghiệp khốn khổ? Phải chăng là do vì chư Phật sớm chứng ngộ bản chơn, còn ta mãi mê say trần dục! Thật là đáng hổ thẹn! Thật là đáng thống trách!

          Tôi lại tự nghĩ:

          Đã tự biết lỗi, giờ đây ta phải kíp lo sao cho được giải thoát, và phải giải thoát nơi đời hiện tại này mà chưa được giải thoát, và có thể vẫn loanh quanh mãi trong vòng luân hồi như những đời quá khứ thôi! Vì sao vậy? Có nhiều điều rất chướng ngại con đường giải thoát của ta ở đời sau.

          "Đường về cực lạc" là con đường pháp dẫn ta và tất cả chúng sanh từ xứ ác trược Ta Bà về đến thế giới thanh tịnh Cực Lạc. Cũng chính là "Pháp môn Tịnh Độ" nói bằng một cách khác đó thôi.

          Bộ này chỉ là công trình sưu tập. Vì muốn thủ tín và để giới thiệu các kinh sách Tịnh độ với mọi người, nên mỗi bài, mỗi đoạn tôi đều chua rõ trích ở bộ kinh nào, bộ luận nào, hay bộ sách nào. Trong đây dầu phải có những chỗ phải sửa đổi đôi chút để chỉnh đốn cho liền đoạn hay đổi lời cho xuôi câu, nhưng tuyệt hẳn không đổi ý. Có thể tín nhiệm rằng: bộ sách này là lời của Phật, của chư Bồ tát, của Cổ Đức, mà hoàn toàn không phải là ý riêng của bần Tăng này. Tôi còn muốn đặt gì thêm cho thành thừa, một khi mà lời Phật ý Tổ đã quá đầy đủ trong muôn kinh vạn luận, vả lại kiến thức của hạng phàm đâu sánh được với trí tuệ của bực Thánh! Gian hoặc có chỗ tôi chua thêm, như những đoạn "lời phụ" chẳng hạn, bần Tăng chỉ diễn thuật lại lời của bài trước cho rõ nghĩa, nhấn mạnh điểm quan trọng, ghi nhắc điều khẩn yếu, hay khuyến khích sách tấn cho mọi người trong lúc xem lúc đọc mà thôi.

          Về phần lược sử của các nhà tu Tịnh Độ được vãng sanh, tôi chọn lấy những truyện tích có ghi rõ công hạnh tấn tu, hay lời chỉ dạy xác đáng, để có thể làm quy giám cho những người phát tâm tu hành, cùng giúp thêm hạng giải cho người đọc.

          Đọc kỹ toàn bộ sách này, ngoài sự lợi ích lớn là được hiểu rõ Tịnh Độ và Pháp môn Tịnh Độ; được phát khởi tín, hạnh, nguyện nếu ta chưa phát; thành tựu tín, hạnh, nguyện nếu đã tăng trưởng và viên mãn nếu đã thành tựu, ta lại có thể dùng đây làm ông bạn tốt chỉ chỗ phải, răng điều quấy trong khi ta hành đạo, vì những căn trí, tâm tánh, những trường hợp, cảnh duyên, những sự thuận trơn hay những điều thắc mắc của mỗi người trong chúng ta, không nhiều thời ít, quyết định là có trúng vào các truyện tích trong bộ này.

          Tôi chí thành cầu nguyện bộ sách này sẽ đem kết quả tối thắng lại cho tất cả mọi người, cho tất cả chúng sanh đúng như tên của nó: "Vãng sanh Cực Lạc, trụ bực bất thối Vô Thượng Bồ Đề".

Phật lịch 2497 ngày Phật Đản

                                                                                                   Hân Tịnh Sa Môn

                                                                                                     Thích Trí Tịnh

                                                                                                            (1953)

 

 

MỤC LỤC

---

CHƯƠNG THỨ NHỨT

TIỀN THÂN CỦA A DI ĐÀ PHẬT

   I. Bồ Tát Sa Di

  II. Thái tử Thắng Công Đức

 III. Vua Vô Tránh Niệm và hai vị Vương Tử - Lời phụ - Truyện Sư Huệ Cảnh

IV. Pháp Tạng Bồ Tát

*

CHƯƠNG THỨ HAI

DANH HIỆU

*

CHƯƠNG THỨ BA

HOẰNG NGUYỆN và ĐẠI HẠNH

   I. Hoằng nguyện của A Di Đà Phật

  II. Đại Hạnh

       - Lời Phụ

*

CHƯƠNG THỨ TƯ

THÂN TƯỚNG

 I. Tướng Hảo của A Di Đà Phật

 II. Tướng Hảo của Quán Thế Âm Bồ Tát

 III. Tướng Hảo của Đại Thế Chí Bồ Tát

       - Truyện Ông Cư sĩ Lý Triệu Đài

*

CHƯƠNG THỨ NĂM

QUỐC ĐỘ "CỰC LẠC THẾ GIỚI"

PHẦN A: CẢNH VẬT (y báo)

I. Bảo Địa - II. Bảo Thọ - III. Bảo Trì - IV. Bảo Lâu - V. Bảo Tọa

PHẦN B: NHƠN DÂN (chánh báo)

I. Liên hoa hóa sanh - II. Thân Thế - III. Thuần Vui không khổ - IV. Thọ dụng tự nhiên - V. Tâm tánh và thần thông - VI. Công việc thường ngày - VII. Đức vị

      - Lời phụ

*

CHƯƠNG THỨ SÁU

CHƯ ĐẠI BỒ TÁT KHUYÊN NIỆM PHẬT

và NGUYỆN VÃNG SANH

   I. Đại Thế Chí Bồ Tát - Lời phụ

  II. Phổ Hiền Bồ Tát

 II.B. Đức Phổ Hiền dạy tu "Niệm Phật tam muội"

          - Lời phụ

 III. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

 IV. Hai Đại Thánh ứng tích - Lời Phụ

  V. Đức Quán Thế Âm Bồ tát Hiền Thánh

       - Truyện Ông Cư sĩ Lý Triệu Đài

 VI. Mã Minh Đại Sĩ

VII. Long Thọ Bồ Tát

VIII. Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát

       - Lời Phụ

*

CHƯƠNG THỨ BẢY

LIÊN TÔNG CHƯ TỔ

   I. Lô Sơn Đông Lâm Tự - Huệ Viễn Đại Sư

  II. Trường An Quang Minh Tự - Thiện Đạo Đại Sư

       - Truyện Ông Dương Liên Hàng - Lời Phụ

 III. Hoành Sơn - Bát chu Thừa Viễn Đại Sư

 IV. Hàng Châu - Pháp Chiếu Đại Sư

      (Ngũ Hội Pháp Sư)

  V. Tân Định - Thiếu Khương Đại Sư

       (Đài Nham Pháp Sư)

 VI. Vĩnh Minh Tự - Diên Thọ Đại Sư

       (Trí Giác Thiền Sư)

VII. Chiêu Khánh Tự - Tỉnh Thường Đại Sư

       (Tịnh Hạnh Pháp Sư) - Lời Phụ

VIII. Vân Thê Tự - Châu Hoàng Đại Sư

       (Liên Trì Đại Sư) - Phụ vấn đáp

  IX. Linh Phong - Trí Húc Đại Sư

       (Ngẫu ích  Đại Sư) - Truyện Sư Ngộ Khai

   X. Tiên Lâm Tự - Thiệt Hiền Đại Sư

       (Tỉnh Am Pháp Sư)

  XI. Tứ Phước Tự - Tế Tỉnh Đại Sư

       (Triệt Ngộ Thiền Sư) - Lời Phụ

*

CHƯƠNG THỨ TÁM

TỨ CHÚNG VÃNG SANH TRUYỆN

TỨ CHÚNG VÃNG SANH THỨ NHỨT

TỨ CHÚNG VÃNG SANH THỨ NHÌ

TỨ CHÚNG VÃNG SANH THỨ BA

TỨ CHÚNG VÃNG SANH THỨ TƯ

THIỀN TỊNH QUYẾT NGHI

 

   I. TỰ THUẬT

  II. GIÁ TRỊ CỦA PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ

 III. ĐEM THIỀN GẠN TỊNH

 IV. THIỀN KHÔNG BẢO ĐẢM GIẢI THOÁT BẰNG TỊNH - TỨ LIỆU GIÃN

 V. CHÁNH GIẢI TỨ LIỆU GIÃN

 VI. THƯỢNG TỌA PHÁT NGUYỆN

Các sách khác thuộc Tịnh Độ

Thiết Lập Tịnh Độ
Thiết Lập Tịnh Độ
Lá thư tịnh độ
Lá thư tịnh độ
Tây Phương hiệp luận
Tây Phương hiệp luận
Mấy điệu sen thanh tập 1
Mấy điệu sen thanh tập 1
Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
Thiết lập Tịnh Độ
Thiết lập Tịnh Độ
Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư
Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư
48 lời nguyện Phật A Di Đà
48 lời nguyện Phật A Di Đà
Niệm Phật thành Phật
Niệm Phật thành Phật
Quy tắc TRỢ NIỆM LÂM CHUNG
Quy tắc TRỢ NIỆM LÂM CHUNG
Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh
Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh
Pháp môn một đời thành Phật
Pháp môn một đời thành Phật