Tìm Sách

Tịnh Độ >> Lá thư tịnh độ


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Lá thư tịnh độ
 • Tác giả : Thích Thiền Tâm
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 251
 • Nhà xuất bản : Thành Hội Phật Giáo TP. HCM
 • Năm xuất bản : 1985
 • Phân loại : Tịnh Độ
 • MCB : 12010000005331
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

LÁ THƠ TỊNH ĐỘ

Tác giả:THÍCH THIỆN TÂM

THÀNH HỘI PHẬT GIÁO TP. HỒ CHÍ MINH

Ấn hành - P.L: 2538 - 1995

 

TỰA

 

          Đức Phật ra đời với nhân duyên mở bày chân tánh, khiến cho chúng sanh thoát dòng mê khổ, ngộ vào bản thể sáng suốt, an vui. Bao nhiêu pháp môn, tất cả nghĩa lý mầu nhiệm trong một đời giáo hóa của đức Bổn Sư, đều không ngoài mục đích ấy. Nhưng, tìm một lối thắng tắt để mau thoát khỏi đường sanh tử, một pháp hợp lý, hợp cơ cho chúng sanh giữa thời buổi này, chỉ có môn Tịnh Độ. Tại sao thế?. Vì trong đời mạt pháp, người tu hành bị nhiều chướng duyên làm thối chuyển. Nhìn về người: Phần sắc thân hay đau yếu, mạng sống ngắn ngủi; phần tâm tánh thì nghiệp hoặc sâu nặng, trí tuệ tối mờ. Xét về cánh: Phần đời thường xảy ra nạn nước tại trời; phần đạo lại ít bậc thiện tri thức dắt dẫn, nhiều kẻ dối tu, dẫy đầy mối dị đoan, tà ngoại! Cho nên trong kinh Đại Tập, đức Như Lai huyền ký rằng: "Đời mạt pháp ức ức người tu hành, song khó được một kẻ ngộ đạo, chỉ nương nơi pháp môn niệm Phật mà thoát khỏi luân hồi...".

          Thời gian gần đây, ở Trung Hoa, có Ấn Quang Pháp sư là bậc danh đức trong Tăng giới. Ngài suốt thông cả tông lẫn giáo, chuyên dùng pháp môn niệm Phật làm phương tiện lợi mình lợi người. Trước tiên, Pháp sư xuất gia ở đỉnh Chung Nam, sau một thời gian đi tham học các nơi, lại về ẩn tích tại non Phổ Đà, nơi lầu tàng kinh Pháp Vó. Tuy mấy mươi năm khổ hạnh, ít cùng người ngoài giao thiệp, nhưng dấu cao nhân một phen bị khách trần khám phá, ngọn gió thanh bay thoáng khắp xa gần. Biết được hạnh đức của Pháp sư, Tăng tục bốn phương đều ngưỡng mộ; có kẻ vượt suối trèo non mà cầu lời chí thị, có người mượn tin hồng nhạn để hỏi lối nam châm. Những thủ bút của Ngài được hàng cư sĩ sưu tập lại thành mươi quyển và cho in ra với nhan đề ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO. Bình sanh, Pháp sư ấn tặng sách Phật được năm triệu bộ, tượng Phật hơn một triệu xấp. Đệ tử của Pháp sư đến hơn hai mươi muôn người, nhiều vị nhờ ơn chỉ dạy của Ngài, được sanh về Cực Lạc, khi lâm chung đều có chứng nghiệm. Năm Dân Quốc thứ 29, Pháp sư biết trước ngày về Tây phương, ngồi thoát hóa ở Linh Nham Tịnh tông đạo tràng, hưởng tuổi đời tám mươi và được sáu mươi Tăng lạp. Lúc làm lễ trà tỳ, ba mươi hai cái răng còn nguyên, xá lợi ngũ sắc hiện ra rất nhiều. Sau khi Pháp sư vãng sanh, giới Phật tử xuất gia, tại gia cảm nhớ đức hóa lớn lao của Ngài, hợp nhau làm lễ truy niệm và đồng ý suy tôn Ngài làm vị Tổ thứ mười ba trong tông Tịnh Độ.

          Bộ Văn Sao của Pháp sư, khi mới xuất gia, tôi đã được hân hạnh xem qua. Trong thời kỳ nhập thất gần đây, một thuận duyên đưa đến, tôi lại có cơ hội khảo duyệt lần nữa, để giúp sư thắng tấn trên đường tu niệm. Nhận thấy trong ấy có nhiều điểm hữu ích cho người niệm Phật, tôi lựa rút những đoạn cần thiết phiên dịch ra quốc văn, lấy nhan đề: "LÁ THƠ TỊNH ĐỘ". Đáng lẽ trong quyển này, tôi phải phụ thích để nhấn rõ một vài điểm thiết yếu, và giải đôi chỗ khó hiểu với người sơ cơ, nhưng vì sức khỏe kém nên ý nguyện không thành. Tôi lại thẹn mình nghiệp hoặc sâu dày, đường tu không thấy tiến bộ, bắt buộc phải để tinh thần nhiều hơn trong sự nhiếp niệm, nên khi phiên dịch lời lẽ thô sơ, đã chẳng diễn tả được ý nghĩa thâm thúy của Pháp sư, lại làm lờn mắt xanh của làng học Phật! Tuy nội dung còn nhiều khuyết điểm, nhưng nhân duyên đã thế, âu cũng xin tùy phần tùy sức mà dâng chút ngu thành! Sự phiên dịch đây, với tôi, chỉ có mục đích góp phần khuyến tấn lẫn nhau cùng các bạn sen trên đường Cực Lạc.

          Nếu công việc nầy có thể giúp quí vị nào nơi sự kiến giải cũng như tu niệm, xin đem kết quả ấy hồi hướng trang nghiêm Tịnh độ cho bốn ơn ba cõi và pháp giới hữu tình.

 

Ngày Phật thành đạo, P.L. 2.500

                                                                                                        LIÊN DU

 

MỤC LỤC

 

* Tựa

- Thơ đáp Cư Sĩ Đặng Bá Thành

- Thơ đáp Cư Sĩ Đặng Tân An

- Thơ đáp Cư Sĩ Cao Thiệu Lân

- Thơ gởi Cư Sĩ Trần Tích Châu

- Thơ đáp Cư Sĩ Lâm Giới Sanh

- Thơ đáp Anh Em một vị Cư Sĩ ở Vĩnh Gia

- Thơ đáp Cư Sĩ Bộc Đại Phàm

- Thơ gởi Cư Sĩ Vệ Cẩm Châu

- Thơ đáp một Cư Sĩ ở Vĩnh Gia

- Thơ gởi Nữ Sĩ Từ Phước Hiền

- Thơ gởi Đế Nhàn Pháp Sư

- Thơ đáp một Cư Sĩ ở Vĩnh Gia

- Thơ đáp một Cư Sĩ

- Thơ đáp Cư Sĩ Trẩn Huệ Siêu

- Thơ đáp Ly Ẩn Tẩu

- Thơ đáp Cư Sĩ Phạm Cổ Nông

- Thơ đáp Cư Sĩ Ngô Hi Chân

- Thơ đáp Cư Sĩ Lưu Trí Không

- Thơ đáp Cư Sĩ Châu Trí Mậu

- Thơ đáp Cư Sĩ Uông Võ Mộc

- Thơ đáp một Cư Sĩ ở Ninh Ba

- Thơ đáp Cư Sĩ Nhạc Tiên Kiều

- Thơ đáp Cư Sĩ Trương Văn Lôi

- Thơ đáp Cư Sĩ Tạ Dung Thoát

- Thơ đáp Cư Sĩ Tạ Thành Minh

- Thơ đáp Cư Sĩ Mã Khế Tây

- Thơ đáp một Cư Sĩ ở Dõng Giang

- Thơ đáp hai Cư Sĩ Ngạn Như, Dật Như

- Thơ gởi Cư Sĩ Bao Sư Hiền

- Thơ đáp Pháp Hải Đại Sư

- Thơ đáp Cư Sĩ Hoàng Hàm Chi

- Thơ đáp Cư Sĩ Hà Huệ Chiếu

- Thơ đáp Cư Sĩ Úc Trí Lãng

- Thơ đáp một vị Cư Sĩ

- Thơ đáp Cư Sĩ Châu Mạnh Do

- Thơ đáp Cư Sĩ Cừu Bội Khanh

- Thơ khuyên dạy một vị Tỳ Kheo Ni

- Thơ đáp Cư Sĩ Phạm Cổ Nông

- Thơ khuyên người mới phát tâm học Phật

- Thơ đáp Cư Sĩ Châu Tụng Nghiêu

- Thơ đáp Cư Sĩ Dương Đức Quang

- Thơ đáp Cư Sĩ Phật Điển

- Thơ đáp Cư Sĩ Hoàng Tụng Bình

- Thơ đáp Cư Sĩ Trạch Phạm

- Đáp 20 câu hỏi của Cư Sĩ Khúc Thiên Dương

- Một bức thơ phúc đáp khắp nơi

* Vườn thơ Tịnh Độ

* Lời bạt

Các sách khác thuộc Tịnh Độ

Thiết Lập Tịnh Độ
Thiết Lập Tịnh Độ
Tây Phương hiệp luận
Tây Phương hiệp luận
Mấy điệu sen thanh tập 1
Mấy điệu sen thanh tập 1
Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
Đường Về Cực lạc
Đường Về Cực lạc
Thiết lập Tịnh Độ
Thiết lập Tịnh Độ
Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư
Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư
48 lời nguyện Phật A Di Đà
48 lời nguyện Phật A Di Đà
Niệm Phật thành Phật
Niệm Phật thành Phật
Quy tắc TRỢ NIỆM LÂM CHUNG
Quy tắc TRỢ NIỆM LÂM CHUNG
Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh
Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh
Pháp môn một đời thành Phật
Pháp môn một đời thành Phật