Tìm Sách

Giảng Luận >> Giảng giải kinh Bát Nhã


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Giảng giải kinh Bát Nhã
 • Tác giả : Ấn Thuận
 • Dịch giả : Thích Hạnh Bình
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 302
 • Nhà xuất bản : Phương Đông
 • Năm xuất bản : 2010
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12100000012459
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

LI NÓI ĐẦU

         Hòa thượng Ấn Thuận (1906-2005) người tỉnh Triết Giang – Trung Quốc, năm 1952 Ngài đến sinh sống tại Đài Loan. Cả cuộc đời của ngài lấy việc nghiên cứu Phật pháp làm sự nghiệp, đã biên tập trước tác hơn 40 tác phẩm, trong đó những tác phẩm như “Ấn Độ Phật giáo sử”, “Nguyên thủy Phật giáo Thánh điển chi tập thành”, “Thuyết Nhất thiết Hữu bộ vi chủ đích Luận thư dữ Luận sư chi Nghiên cứu”, “Sơ kỳ Đại thừa Phật giáo chi khởi nguyên dữ khai triển”, “Tạp A hàm Kinh Luận hội biên”… là những tác phẩm kinh điển có giá trị học thuật cao, mang tính chìa khóa để mở kho tàng Phật học.

         Có thể nói Ngài là nhân vật tiêu biểu cho Phật giáo Đài Loan, làm mô phạm cho tòng lâm, không chỉ bậc tu hành đức độ cao dày, mà còn là một nhà nghiên cứu Phật học uyên thăm, tinh thông Tam tạng kinh điển cả Nam Bắc truyền. Đời ngài lấy việc nghiên cứu duyệt đọc kinh điển làm sự nghiệp, không tham gia bất cứ chức vụ nào của Giáo hội Phật giáo Đài Loan, nhưng tư tưởng của ngài có ảnh hưởng không nhỏ đến Phật giáo Đài Loan, nhất là giới nghiên cứu học thuật, đó cũng chính là lý do tại sao vào năm 1973 trường Đại học Đại Chánh Tokyo đã trao bằng tiến sĩ vinh dự cho ngài, rõ ràng Ngài đã tạo một niềm tin cho xã hội.

         Tác phẩm “Giảng giải Kinh Bát-nhã” vốn là “Kinh Bát-nhã giảng ký” là tập thứ nhất của bộ “Diệu Vân Tập” (24 tập) của Hòa thượng. Nội dung tác phẩm này gồm hai phần, phần một chuyên giảng giải “Kinh Kim cang Bát-nhã Ba- la-mật-đa” và phần hai giảng giải về “Bát-nhã Ba-la-mật-đa tâm kinh”, với cách phân tích giảng giải của Ngài rất rõ ràng sâu sắc, tuy là bài giảng, nhưng không thiếu tính học thuật, đáng cho chúng ta học tập. Vì tác phẩm này không phải do chính Ngài viết, mà là những bài thuyết giảng, được những người đệ tử ghi lại, sau đó biên tập thành sách, do đó thiếu phần chú thích, dĩ nhiên không thể sánh với những tác phẩm do chính Ngài viết, có những đoạn văn tối nghĩa, ý tứ rời rạc. Để người đọc không bị chướng ngại về mặt nghĩa lý, người dịch đã chọn cách dịch ý.

          Những tác phẩm của Hòa thượng là một trong những kế hoạch mà ‘Nhóm nghiên cứu và dịch thuật Tuệ Chủng’ có ý định chuyển dịch thành Việt ngữ nhằm giới thiệu những công trình nghiên cứu của Ngài đến với tăng ni sinh và Phật tử người Việt, góp phần làm phong phú thêm cho nền văn hóa Phật giáo nước nhà, nhất là làm tài liệu tham khảo cho tăng ni sinh dang theo học tại các Học viện ở Việt Nam.

           Cuốn sách này do tôi và Đại đức Quán Như cùng dịch, Đại đức là tăng sinh tốt nghiệp Trường cơ bản Phật học Nguyên Thiều tỉnh Bình Định, hiện đang du học tại Phật học viện Viên Quang Đài Loan, với thành tích học tập rất tốt, sống có đạo hạnh. Điều đáng tán thán là trong khoảng thời gian còn đang học tập mà Đại đức biết dành thì giờ dịch kinh sách, kết quả dịch rất tốt, đây là điều ít người làm được. Tôi hy vọng, đại đức tiếp tục cộng tác với chúng tôi, chuyển ngữ những tác phẩm của Hòa thượng An Thuận để làm phong phú thêm cho văn hóa Phật giáo nước nhà.

Thiền viện Vạn Hạnh, ngày 20/ 01/ 2010
Nhóm nghiên cứu dịch thuật
Phật học – Tuệ Chủng
Trưởng nhóm
Tiến sĩ Thích Hạnh Bình

MỤC LỤC

Lời nói

Tổng luận

 1. Giải thích tựa đề kinh
 2. Nội dung chính của kinh
 3. Lược thuật về quá trình truyền dịch

Phần gỉải thích

 1. Phần tựa
 2. Lời tựa chứng tín
 3. Lời tựa phát khởi
 4. Phần nội dung
 5. Thứ lớp của Bát-nhã
 • Lời cầu thỉnh
 • Thế Tôn chấp nhận giảng dạy
 1. Phát tâm bồ-đề
 2. Hàng phục tâm
 3. Minh tâm bồ-đề
 • Lìa tướng dể thấy Pháp thân
 • Thực hành lâu sẽ có niềm tin
 1. Đầy đủ giới và tuệ
 2. Tu tập căn lành lâu dài
 3. Chư Phật hộ trì
 4. Ba tướng đều tịch tĩnh
 5. Thánh hiền đều chứng pháp vô vi
 • Lấy Như Lai làm chứng
 • So sánh công đức
 • Lấy Thanh Văn làm chứng
 • Lấy Bồ tát làm chứng

– Được vô sanh pháp nhẫn

– Trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật

– Thành tựu pháp thân

– Công đức trì kinh nhiều hơn công đức bố thí vật chất

 1. Khuyến khích trì kinh
 • Pháp giáo hóa lìa ngôn ngữ
 • Nơi giáo hóa không thật
 • Người giáo hóa vô tướng
 • Công đức trì kinh nhiều hơn công đức bố thí thân mạng
 1. Tán thán công đức thọ trì
 • Tán thán giáo pháp sâu xa
 • Tán thán người có niềm tin
 1. Như Lai tán thán công đức thù thắng và khuyến khích thực hành
 • Tán thán tổng quát
 • Khuyến khích tu hạnh nhẫn nhục
 • Lời khuyên chơn thật của Như Lai
 • Công đức trì kinh nhiều hơn công đức bố thí
 • Hiển bày sự thù thắng
 • Chỉ có Đại thừa là tối thắng
 • Điều tôn thắng ở thế gian
 • Sự thù thắng của pháp chuyển hoá diệt trừ tội nghiệp
 • So sánh công đức
 • Tổng kết tán thán công đức không the nghĩ lường
 1. Trình tự của phương tiện đạo
 • Chỉ bày theo trình tự
 • Minh tâm bồ đề
 • Chơn chánh phát tâm bồ đề
 • Chứng quả bồ đề
 • Xuất đáo bồ đề
 • Thành tựu pháp thân
 • Thành thục chúng sanh
 • Trang nghiêm cõi Phật
 • Cứu cánh bồ đề
 • Tri kiến viên minh
 • Phước đức vô lượng
 • Thân tướng đầy đủ
 • Pháp âm biến mãn
 • Tín chúng thù thắng
 • Thành tựu chánh giác
 • So sánh công đức
 • Sự nghiệp thị hiện hóa thân
 • Giáo hóa phàm phu
 • Thân tướng hóa hiện
 • So sánh công đức
 • Oai nghi
 • Nơi giáo hóa là đại thiên thế giới
 • Thế giới
 • Nói về vô ngã
 1. Khuyến khích phát tâm thọ trì
 • Nói rõ pháp lìa tướng
 • Nên thọ trì đọc tụng thuyết giảng
 • Tổng kết chánh quán

III. Phần lưu thông

Giảng giải Tâm kinh Bát-nhã Ba-la-mật-đa

 1. Tổng luận
 2. Giải thích đề kinh
 • Ba-la-mật-da
 • Bát-nhã Ba-la-mật-đa
 • Tâm Kinh Bát-nhã Ba-la-mật-đa
 1. Giới thiệu tác giả dịch kinh này
 2. Phần giải thích
 3. Tông chỉ
 4. Quán 5 uẩn đều không
 5. Rời tướng chứng tánh
 6. Quán 12 xứ là không
 7. Quán 18 giới là không
 8. Quán 12 nhân duyên là không
 9. Quán Tứ đế là không
 10. Không có sở đắc
 11. Thành tựu Niết bàn – quả vị của Tam thừa
 12. Quả vị Bồ đề – quả vị của Như Lai
 13. Tán thán công đức Bát-nhã
 14. Phương pháp tu tập cho người đốn căn

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã