Tìm Sách

Thiền >> Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
 • Tác giả : Thích Thanh Từ
 • Dịch giả : Tuệ Ấn- Fran May
 • Ngôn ngữ : Anh - Việt
 • Số trang : 175
 • Nhà xuất bản : NXB Hồng Đức
 • Năm xuất bản : 2014
 • Phân loại : Thiền
 • MCB : 12100000012405
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

LỜI ĐẦU SÁCH

Bát-nhã Tâm kinh có thể nói là quyển song ngữ đầu tiên được soạn thảo cho lớp Phật pháp tiếng Anh và cho giới trẻ người Việt học Phật tại thiền viện Diệu Nhân, California, Hoa Kỳ. Đây là một phần việc trong chương trình giới thiệu những bản dịch văn bản Thiền cổ điển hiện nay.

Lời giảng giải tiếng Việt của Hòa Thượng Ân Sư Thích Thanh Từ con xin đê đầu đảnh lễ biết ơn và xin phép được xử dụng.

Tôi xin chân thành cảm tạ thầy Tuệ Ân đã dành thời gian dịch lời giảng giải của Hoà Thượng sang Anh ngữ và cho phép in bản dịch.

Tôi cũng xin cảm ơn quý Sư Cô huynh đệ trong chùa đã tận tình giúp đỡ dò lỗi đánh máy tiếng Việt và Phật tử Fran May đã phụ giúp dịch chú thích và phụ bản của tôi sang Anh ngữ.

Xin hồi hướng công đức hoàn thành quyển sách này cho tất cả những người học và tu thiền.

Thích Nữ Thuần Bạch

MỤC LỤC

NGUN GỐC KINH BÁT-NHÃ

KINH BÁT-NHÃ

 

 1. Khi Bồ-Tát Quán Tự Tại
 2. Xá-lợi Tử! Sắc chẳng khác không
 3. Xá-lợi Tử! Tướng Không của các pháp.
 4. Không có vô minh, khống có già chết
 5. Không có trí tuệ cũng không có chứng đắc
 6. Vì không có chỗ được
 7. Chư Phật trong ba đời
 8. Yết-đế, yết-đế

PHỤ BẢN

 1.  Bồ-tát Quán Thế Âm
 2.  Bồ-tát Đại Bi Ngàn Tay Ngàn Mắt
 3.  Cô Gái với Đóa Hồng
 4.  Tám Thức
 5.  Một Quân Nhân
 6.  Một Quân Nhân
 7.  Lý Thuyết và Thực Tập về lý Không
 8.  Thập Nhị Nhân Duyên
 9.  Tứ Đế
 10.  Bát Chánh Đạo
 11. Thực Tướng Bát-nhã
 12. Huệ Siêu hỏi Phật
 13. Phật ở đâu?
 14. Trên Đường Giác Ngộ
 15. Thanh Kiếm Giấy
 16. Cơn Bão
 17. Trong Nhà Dưỡng Lão
 18. Kinh Nhật Tự Của Đại Giác
 19. Kinh Vô Tự của Phật Quang
 20. Vẽ Chân Tánh

Các sách khác thuộc Thiền

Vô môn quan
Vô môn quan
Thiền dưới ánh sáng khoa học
Thiền dưới ánh sáng khoa học
Hành trạng Thiền sư Trung Hoa
Hành trạng Thiền sư Trung Hoa
Thiền và Bát Nhã
Thiền và Bát Nhã
Bích Nham Lục
Bích Nham Lục
Cội nguồn truyền thừa và thiền thất khai thị lục
Cội nguồn truyền thừa và thiền thất khai thị lục
Sự thực hành về Thiền Chỉ và Thiền Quán
Sự thực hành về Thiền Chỉ và Thiền Quán
Thiền Kinh Niệm Xứ lược giải
Thiền Kinh Niệm Xứ lược giải
Thiền là gì
Thiền là gì
Những vị Thiền sư đương thời
Những vị Thiền sư đương thời
Thiền Sư Trung Hoa tập 2
Thiền Sư Trung Hoa tập 2
Thiền Sư Trung Hoa tập 1
Thiền Sư Trung Hoa tập 1