Tìm Sách

Tịnh Độ >> Liên Tông Thập Tam Tổ


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Liên Tông Thập Tam Tổ
 • Tác giả : HT. Thích Thiền tâm
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 488
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2001
 • Phân loại : Tịnh Độ
 • MCB : 12010000011454
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

LIÊN TÔNG THẬP TAM TỔ

(13 vị Tổ sư Tịnh Độ)

Vô Nhất Đại Sư Thích Thiền Tâm soạn dịch

Sa Môn Thích Hải Quang chú giải

 

LIÊN TÔNG PHÁP MÔN

               Đề vịnh

Di Đà sáu chữ tuyệt cao minh,

Mở rộng Đông tây tiếp hữu tình.

Gương sáng vãng sinh mờ nhật nguyệt,

Niệm Phật mừng thương cảm phận mình.

Chư Tổ Liên Tông thừa Phật Chỉ,

Hoằng truyền Tịnh độ rước hàm linh.

Tâm nở hoa khai sinh Cửu phẩm,

Mau về an dưỡng hỡi quần sinh.

 

Lập Xuân Mậu Dần

PL. 2542, DL. 1998

Phật tử BẢO ĐĂNG

                                 Cảm đề

 

LIÊN TÔNG

THẬP TAM TỔ

 

THAY LỜI TỰA

 

            Từ quá khứ vô thỉ kiếp lâu xa đến nay và cho đến tương lai nữa, Tam bảo luôn luôn và bao giờ cũng vẫn là chiếc thuyền từ cực to đưa rước chúng sinh ra khỏi sông mê bể khổ, lên bờ giải thoát, Niết bàn.

            Nếu như có người nào biết kính tin và quy hướng ắt sẽ được:

            - Hiện đời thân tâm an lạc.

            - Chư hiền thánh hằng luôn thủ hộ.

            - Tăng tiến đạo Bồ đề.

            - Trong tương lai sẽ được đắc thành quả vị giải thoát.

            Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn giáng trần vì muốn để thích hợp với vô lượng căn tánh của chúng sinh hầu được dễ dàng hóa độ cho nên Ngài dùng vô số “thiện xảo phương tiện” khác nhau mà tuyên bày chánh pháp, có lúc thì Ngài:

            - Chỉ bày rõ ràng: Gọi là Hiển giáo

            - Có lúc thì ẩn kín, sâu xa: Gọi là Mật giáo

            - Có lúc thì chân thật, tròn đầy: Gọi là Viên giáo

            - Có lúc thì thông suốt, phổ cập: Gọi là Thông giáo

            Nhưng dù cho là HIỂN, MẬT, VIÊN hay THÔNG gì đi chăng nữa, trước sau giáo pháp của đức Như Lai cũng không ra ngoài một mục  tiêu chính yếu, đó là: Truyền trao chánh kiến và chánh pháp của Phật, ngõ hầu dẫn dắt được khắp hết chín giới chúng sinh đi đến con đường an vui, diệt khổ và giải thoát mà thôi.

            PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ là một trong những đại thiện phương tiện của Phật thuộc về Hiển giáo và Thông giáo dùng để cứu vớt một cách nhanh chóng cho các chúng sinh sớm ra khỏi biển khổ sinh tử, trầm luân, nhất là trong thời buổi mạt pháp, khi các kinh điển bị diệt hết rồi, chúng sinh duy nhất chỉ còn có y cứ vào nơi pháp môn này để được giải thoát mà thôi.

            Như trong kinh Đại bổn A Di Đà (Vô Lượng Thọ Kinh), đức Bổn sư đã có lời huyền ký rằng:

            “Trong đời tương lai, khi các kinh đạo đã diệt hết rồi, ta dùng sức từ bi, thương xót, riêng lưu trụ kinh này thêm một trăm năm nữa.

            Chúng sinh nào gặp được kinh này, tùy theo sở nguyện, đều có thể đắc độ”.

            Và cũng chính vì căn cứ vào nơi lời huyền ký này, cho nên vào đời nhà Dao Tần, Tam tạng Pháp sư là Ngài Cưu Ma La Thập mới dịch từ Phạn văn ra Hán văn các kinh Tịnh độ.

 

MỤC LỤC

 

Pháp Hoa Phật tự - Hoằng khai tịnh độ

Liên tông pháp môn đề vịnh (Thơ)

Thay lời tựa

Tịnh độ kim ngôn

Lời khẩn nguyện của người chú giải

Khải đề (Thơ)

Phần dẫn nhập

Lời vào chuyện (Thánh giáo kệ)

Đôi lời tỏ bày của người giải thích

TRUNG HOA ĐÔNG ĐỘ LIÊN TÔNG CHƯ TỔ

Huệ Viễn Đại sư - Liên Tông Sơ Tổ

Huệ Viễn Đại sư cảm đề (Thi)

            Phần chú thích

Thiện Đạo Đại sư - Liên Tông Nhị Tổ

            Phần chú thích

Thừa Viễn Đại sư - Liên Tông Tam Tổ

            Phần chú thích

Pháp Chiếu Đại sư - Liên Tông Tứ Tổ

            Phần chú thích

Thiếu Khang Đại sư - Liên Tông Ngũ Tổ

            Phần chú thích

Diên Thọ Đại sư - Liên Tông Lục Tổ

            Phần chú thích

Tỉnh Thường Đại sư - Liên Tông Thất Tổ

            Phần chú thích

Liên Trì Đại sư - Liên Tông Bát Tổ

            Phần chú thích

Trí Húc Đại sư - Liên Tông Cửu Tổ

            Phần chú thích

Hành Sách Đại sư- Liên Tông Thập Tổ

            Phần chú thích

Thiệt Hiền Đại sư - Liên Tông Thập Nhất Tổ

            Bài văn Khuyến phát lòng Bồ đề

            Phần chú thích

Tế Tỉnh Đại sư - Liên Tông Thập Nhị Tổ

            Phần chú thích

Ấn Quang Đại sư- Liên Tông Thập Tam Tổ

            Phần chú thích

Các sách khác thuộc Tịnh Độ

Thiết Lập Tịnh Độ
Thiết Lập Tịnh Độ
Lá thư tịnh độ
Lá thư tịnh độ
Tây Phương hiệp luận
Tây Phương hiệp luận
Mấy điệu sen thanh tập 1
Mấy điệu sen thanh tập 1
Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
Đường Về Cực lạc
Đường Về Cực lạc
Thiết lập Tịnh Độ
Thiết lập Tịnh Độ
Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư
Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư
48 lời nguyện Phật A Di Đà
48 lời nguyện Phật A Di Đà
Niệm Phật thành Phật
Niệm Phật thành Phật
Quy tắc TRỢ NIỆM LÂM CHUNG
Quy tắc TRỢ NIỆM LÂM CHUNG
Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh
Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh