Tìm Sách

Giảng Luận >> Hiệu Lực Cầu Nguyện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Hiệu Lực Cầu Nguyện
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 90
 • Nhà xuất bản : đang cập nhật
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
 
Đối tượng siêu hình .................................................................................................... 3
Những nghi vấn khi cầu nguyện ........................................................................... 3
Ông chỉ nói có chừng đó! ........................................................................................ 5
Tự lực và Tha lực trong Cầu nguyện .................................................................... 8
Ta nên tự hỏi tụng kinh để làm gì? ....................................................................... 8
Cầu nguyện cho mình ............................................................................................ 13
Cầu nguyện cho người .......................................................................................... 14
Thiết lập sự giao cảm ............................................................................................. 15
Năng lượng tu tập .................................................................................................. 17
Nghiệp báo và sự cầu nguyện .............................................................................. 19
Ba điều cầu nguyện thông thường ...................................................................... 21
Chúng ta phải biết rằng cái bệnh và cái chết là một phần của sự sống ........ 24
Điều cầu nguyện của người tu ............................................................................. 25
Cầu đối tượng hiện hữu ........................................................................................... 31
Cầu nguyện trong đạo Ki-tô ................................................................................. 45
Vai trò của cầu nguyện trong y khoa ..................................................................... 53
Tiến trình của y khoa ............................................................................................. 55
Y Khoa Cơ giới ........................................................................................................ 56
Y khoa Thân tâm ..................................................................................................... 57
Y khoa Cộng nghiệp ............................................................................................... 57
Thiền và trị liệu .......................................................................................................... 66
Vài hiểu biết căn bản về thiền và trị liệu - Niệm ............................................... 66
Niệm, Định và Tuệ - những năng lượng chế tác ra do sự thực tập thiền ..... 71
Kết sử ........................................................................................................................ 72
Mạn ........................................................................................................................... 73
Tàng thức ................................................................................................................. 73
Sự lưu thông của tâm hành ................................................................................... 74
Mũi tên thứ hai........................................................................................................ 75
Tai họa của dục ....................................................................................................... 76
Vài bài tập có công năng nuôi dưỡng và trị liệu ............................................... 77
Bài tập thứ nhất: An Tịnh Tâm Hành ............................................................. 77
Bài tập thứ hai: An Tịnh Thân Hành .............................................................. 78
Bài tập thứ ba: Nuôi Dưỡng ............................................................................. 81
Bài tập thứ tư: Trị Liệu ...................................................................................... 85
Lời kết ........................................................................................................................... 89

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn