Tìm Sách

Giảng Luận >> Hơi Thở Nuôi Dưỡng và Trị Liệu

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Hơi Thở Nuôi Dưỡng và Trị Liệu
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 355
 • Nhà xuất bản : NXB Văn Hóa Sài Gòn
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
 
Lời Dẫn Nhập........................................................................................................ 6
Chương 01: An Trú Trong Hiện Tại ............................................................... 12
Ăn cơm trong chánh niệm ............................................................................. 18
Bước Chân Tỉnh Thức .................................................................................... 23
Tiếng Chuông Chánh Niệm .......................................................................... 25
Chương 02: Mười Sáu Phép Quán Niệm Hơi Thở ....................................... 26
Bốn Lãnh Vực Quán Niệm ............................................................................ 27
Khả Năng Tự Chữa Trị .................................................................................. 30
Ước Hẹn Với Sự Sống ..................................................................................... 34
Hơi Thở Có Ý Thức ......................................................................................... 38
Nghệ Thuật Ngồi Yên .................................................................................... 39
Đã Về Đã Tới ................................................................................................... 43
Chương 03: Thương Thân ................................................................................. 47
Quán Thân Trong Thân.................................................................................. 49
Quán Chiếu Về Bốn Đại ................................................................................. 53
Quán Niệm về các tư thế của thân ............................................................... 55
Ba Kinh Căn Bản của Bụt ............................................................................... 59
Thân và Tâm Tương Tức ............................................................................... 60
Năm Yếu Tố Tạo Nên Một Hiện Hữu .......................................................... 61
Bốn Lãnh Vực Quán Niệm ............................................................................ 62
Chương 04: Câu Hỏi và Trả Lời ....................................................................... 67
Chương 05: Quán Thân Trong Thân............................................................... 78
Làm Lắng Dịu Thân ........................................................................................ 79
Bảy Phép Mầu Của Chánh Niệm .................................................................. 80
Chế Tác Hỷ Lạc ............................................................................................... 85
Ly Sinh Hỷ Lạc ................................................................................................ 87
Năng Lực của Niệm và Định......................................................................... 91
Nhận Diện Cảm Thọ ....................................................................................... 97
Chương 06: Chăm Sóc Những Cảm Thọ ...................................................... 104
Tiếp Xúc Với Những Điều Kiện Hạnh Phúc ............................................. 104
3 | M ụ c l ụ c
Bốn Sự Thật Mầu Nhiệm ............................................................................. 107
Bốn Loại Thực Phẩm .................................................................................... 109
Xúc Thực ............................................................................................................ 112
Ý Tư Thực .......................................................................................................... 115
Thực Phẩm cho Tâm Thức.............................................................................. 117
Quán Niệm Tâm Ý ........................................................................................ 119
Nghệ Thuật Chế Tác Niềm Vui và Hạnh Phúc Trong Đời Sống Hàng
Ngày ............................................................................................................... 121
An Tịnh Tâm Hành ....................................................................................... 123
Chương 07: Tưới Tẩm Hạt Giống Tốt .......................................................... 126
Nhiệm Mầu Ta Nuôi Nhau ......................................................................... 128
Tiếp Xúc và Chuyển Hoá Quá Khứ ............................................................ 132
Tháo Gỡ Nội Kết ........................................................................................... 137
Tiêu Thụ Trong Chánh Niệm ...................................................................... 140
Chuyển Hóa Những Hạt Giống Tiêu Cực ................................................. 143
Năm Điều Tâm Niệm ................................................................................... 145
Chương 08: Chuyển Hóa Tận Gốc ................................................................ 151
Hiện Tại Tuyệt Vời ....................................................................................... 154
Chuyển Hóa Tận Gốc ................................................................................... 157
Nhận Diện Năng Lượng Tập Khí ............................................................... 159
Tưới Tẩm Hạt Giống Tốt ............................................................................. 160
Nhìn Kỹ Để Thương ..................................................................................... 164
Chương 09: Câu Hỏi và Trả Lời ..................................................................... 172
Chương 10: Tình Thương Chân Thật ........................................................... 195
Nhìn và Nghe trong chánh niệm ................................................................ 195
Nghệ Thuật Sử Dụng Ái Ngữ ..................................................................... 201
Hạnh Nguyện Lớn ........................................................................................ 202
Bốn Tâm Vô Lượng - Brahmaviharas ........................................................ 206
Quán Pháp Trong Pháp ............................................................................... 209
Chương 11: Tam Pháp Ấn ............................................................................... 213
Phương Pháp Thanh Lọc Cơ Thể................................................................ 213
Vị Thầy của Chính Mình .............................................................................. 214
4 | M ụ c l ụ c
Vô Thường Quán .......................................................................................... 216
Hạnh Phúc và Khổ Đau Tương Tức ........................................................... 220
Tuệ Giác Tương Tức ..................................................................................... 221
Tiếp Xúc Với Niết Bàn .................................................................................. 228
Bản Chất của Sóng và Nước ........................................................................ 230
Sự Sống là quá trình của sự Tiếp Nối ........................................................ 231
Chương 12: Chuyển Hóa Khổ Đau ............................................................... 234
Cái Nhìn Bất Nhị ........................................................................................... 238
Mắt Tăng ........................................................................................................ 239
Tha Thứ - Bao Dung ..................................................................................... 247
Tiếp Xúc với Nguồn Cội - Thực Tập Ba Cái Lạy ...................................... 249
Cái Lạy Thứ Nhất ............................................................................................. 250
Cái Lạy Thứ Hai ............................................................................................... 254
Chương 13: Buông Bỏ Tri Giác Sai Lầm (Vọng Tưởng) ............................ 257
Tiếp Xúc Với Tổ Tiên .................................................................................... 257
Sống Tỉnh Thức ............................................................................................. 261
Cái Lạy Thứ Ba .............................................................................................. 264
Thế Giới (Lokadhatu) và Pháp Giới (Dharmadhatu) ............................... 266
Tâm Hành Xả (Upeksha) ............................................................................. 268
Buông Bỏ Ý Niệm Ngã ................................................................................. 270
Buông Bỏ Hình Hài và Thọ Mạng (Phóng Khí Xu Mạng) ...................... 273
Chương 14: Câu Hỏi và Trả Lời ..................................................................... 277
Chương 15: Hạnh Phúc Không Phải là Vấn Đề Cá Nhân ......................... 298
Tuệ Giác Tương Tức ..................................................................................... 298
Buông Bỏ Ý Niệm.......................................................................................... 299
Trí Vô Phân Biệt ............................................................................................ 305
Quán Chiếu về Tính Không Tham Cầu và Vướng Mắc .......................... 309
Chương 16: Lục Độ Ba La Mật ....................................................................... 318
Bố Thí Độ ....................................................................................................... 318
Tinh Tấn Độ ................................................................................................... 322
Xem Ti Vi Trong Chánh Niệm .................................................................... 325
Trì Giới Độ ..................................................................................................... 329
5 | M ụ c l ụ c
Nhẫn Nhục Độ .............................................................................................. 330
Thiền Định Độ ............................................................................................... 331
Trí Tuệ Độ ...................................................................................................... 333
Con Mắt của Bụt............................................................................................ 334
Lỗ Tai của Bụt ................................................................................................ 334
Bàn Tay của Bụt............................................................................................. 335
Thiền Điện Thoại........................................................................................... 337
Bữa Cơm Gia Đình........................................................................................ 339
Phòng Thở ...................................................................................................... 340
Xây Dựng Tăng Thân ................................................................................... 344
Phụ lục ................................................................................................................ 346
Kinh Quán Niệm Hơi Thở I ......................................................................... 346
Kinh Quán Niệm Hơi Thở II ....................................................................... 348
Năm Phương Pháp Sống Trong Chánh Niệm (Năm Giới) ..................... 354

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn