Tìm Sách

Giảng Luận >> Sen Búp Từng Cánh Hé

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Sen Búp Từng Cánh Hé
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 124
 • Nhà xuất bản : NXB Văn Hóa Sài Gòn
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
 
Lời tựa .................................................................................................................... 4
Thiền tập có hướng dẫn ...................................................................................... 7
1. Về người hướng dẫn..................................................................................... 7
2. Về đề tài hướng dẫn ..................................................................................... 8
3. Về cách thức thực tập ................................................................................... 9
4. Hơi thở và thiền quán .................................................................................. 9
5. Tập thiền một mình .................................................................................... 10
6. Chỉ cần ngồi ................................................................................................. 11
7. Về thái độ chống đối thiền tập có hướng dẫn ......................................... 12
8. Hơi thở, tiếng chuông, câu hướng dẫn và lời thu gọn........................... 13
9. Thở theo tiếng hát và tiếng nhạc............................................................... 14
Bài 01: Thiền duyệt ............................................................................................ 16
Bài 02: Thiền duyệt ............................................................................................ 17
Bài 03: Thiền duyệt ............................................................................................ 20
Bài 04: Thiền duyệt ............................................................................................ 21
Bài 05: Niệm Tam Bảo ....................................................................................... 24
Bài 06: Tiếp xúc cơ thể ....................................................................................... 26
Bài 07: Tiếp xúc, trị liệu ..................................................................................... 29
Bài 08: Tiếp xúc ................................................................................................... 32
Bài 09: Quán chiếu 6 đại .................................................................................... 37
Bài 10: Quán chiếu vô thường .......................................................................... 41
Bài 11: Quán tưởng............................................................................................. 44
Bài 12: Quán tưởng............................................................................................. 47
Bài 13: Quán tưởng............................................................................................. 49
Bài 14: Quán chiếu, buông bỏ .......................................................................... 51
Bài 15: Quán chiếu, trị liệu ............................................................................... 55
Bài 16: Quán chiếu, trị liệu ............................................................................... 58
Bài 17: Quán chiếu, trị liệu ............................................................................... 61
Bài 18: Em bé 5 tuổi bị thương ......................................................................... 65
Bài 19: Quán chiếu duyên sinh ........................................................................ 68
3 | M ụ c l ụ c
Bài 20: Quán chiếu tương tức ........................................................................... 72
Bài 21: Quán chiếu tính không sinh diệt ....................................................... 75
Bài 22: Quán chiếu vô ngã ................................................................................ 79
Bài 23: Tiếp xúc, quán chiếu cơ thể ................................................................. 83
Bài 24: Quán chiếu về sức khỏe ....................................................................... 86
Bài 25: Quán chiếu ............................................................................................. 87
Bài 26: Quán chiếu về lỗi lầm........................................................................... 89
Bài 27: Quán chiếu, buông bỏ giận dữ ........................................................... 91
Bài 28: Tiếp xúc, quán chiếu tính bất nhị ...................................................... 94
Bài 29: Quán tưởng, niệm Bụt .......................................................................... 97
Bài 30: Quán tưởng, niệm Bụt .......................................................................... 99
Bài 31: Quán chiếu về tứ tướng...................................................................... 101
Bài 32: Quán chiếu pháp giới ......................................................................... 103
Bài 33: Niệm giới .............................................................................................. 106
Nghi thức tụng 5 Giới .................................................................................. 108
1. Thiền Hành ................................................................................................... 108
2. Thiền Tọa ....................................................................................................... 108
3. Dâng Hương ................................................................................................. 108
4. Tán Dương .................................................................................................... 108
5. Lạy Bụt ........................................................................................................... 109
06. Trì Tụng ....................................................................................................... 109
07. Tác pháp Yết Ma tụng Năm Giới ............................................................ 112
08. Niệm Bụt ...................................................................................................... 116
09. Quy Nguyện ............................................................................................... 116
10. Quay Về Nương Tựa ................................................................................. 117
11. Hồi Hướng .................................................................................................. 118
Bài 34: Lạy Tam Bảo ......................................................................................... 119
Bài 35: Năm cái lạy ........................................................................................... 120
Lạy thứ nhất ...................................................................................................... 120
Lạy thứ hai ........................................................................................................ 121
Lạy thứ ba .......................................................................................................... 122
Lạy thứ tư .......................................................................................................... 122
Lạy thứ năm ...................................................................................................... 123

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn