Tìm Sách

Giảng Luận >> Sen Nở Trời Phương Ngoại

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Sen Nở Trời Phương Ngoại
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 212
 • Nhà xuất bản : Lá Bối
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục Lục
 
Phần 1: Kinh Pháp Hoa và Đạo Bụt Đại Thừa ....................................................... 4
Vòng Tay Lớn của Kinh Pháp Hoa ........................................................................ 5
Vai trò kinh Pháp Hoa trong sự thành hình Đạo Bụt Đại Thừa .......................... 11
Nhận thức của Tông Thiên Thai về kinh Pháp Hoa ......................................... 12
Văn thể và các giai đoạn hình thành của kinh Pháp Hoa ................................ 13
Hoa Sen và các tông phái trong đạo Bụt ............................................................ 17
Đạo Bụt Đại Thừa chống báng việc thần thánh hóa Bụt Thích Ca ................ 20
Sự phân định các phẩm trong kinh Pháp Hoa .................................................. 23
Những chìa khóa cần có trước khi tụng đọc kinh Pháp Hoa ......................... 24
Chìa khóa số 1: Nhận diện Tích môn và Bản môn ....................................... 25
Chìa khóa số 2: Lãnh ý buông lời .................................................................... 26
Phần 2: Kiến Giải Kinh Pháp Hoa .......................................................................... 28
Phẩm Thứ Nhất: Tựa ............................................................................................. 29
Phẩm thứ hai: Phương tiện ................................................................................... 33
Ba con đường tu học .......................................................................................... 39
Thông điệp thứ nhất của Pháp Hoa: Chỉ có một Pháp gọi là Phật Thừa ..... 59
Thông điệp thứ hai của Pháp Hoa: Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh ..... 62
Phẩm thứ ba: Thí dụ .............................................................................................. 70
Phẩm thứ tư: Tín giải ............................................................................................. 80
Phẩm thứ năm: Dược thảo .................................................................................... 85
Phẩm thứ sáu: Thọ ký ............................................................................................ 92
Phẩm thứ bảy: Hóa thành dụ ............................................................................... 92
Phẩm thứ tám: Ngũ bách đệ tử thọ ký ............................................................... 94
Phẩm thứ chín: Thọ học vô học nhân ký ............................................................ 96
Phẩm thứ mười: Pháp sư ...................................................................................... 97
Phẩm thứ mười một: Hiện bảo tháp ................................................................. 101
Phẩm thứ mười hai: Đề bà đạt đa ...................................................................... 109
Phẩm thứ mười ba: Trì ........................................................................................ 111
Phẩm thứ mười bốn: An lạc hạnh ..................................................................... 111
Phẩm thứ mười lăm: Tùng địa dũng xuất ....................................................... 112
Phẩm thứ mười sáu: Như lai thọ lượng ........................................................... 115
Phẩm thứ mười bảy: Phân biệt công đức ......................................................... 125
Phẩm thứ mười tám: Tùy hỷ công đức ............................................................. 128
Phẩm thứ mười chín: Pháp sư công đức .......................................................... 129
Phẩm thứ hai mươi: Bồ tát thường bất khinh .................................................. 130
3 | M ụ c L ụ c
Phẩm thứ hai mươi mốt: Thần lực của Như Lai ............................................. 136
Phẩm thứ hai mươi hai: Chúc lũy ..................................................................... 140
Phẩm thứ hai mươi ba: Dược vương bồ tát bản sự ........................................ 143
Phẩm thứ hai mươi bốn: Diệu âm bồ tát .......................................................... 150
Phẩm thứ hai mươi lăm: Phổ môn .................................................................... 153
Phẩm thứ hai mươi sáu: Đà la ni ....................................................................... 202
Phẩm thứ hai mươi bảy: Diệu trang nghiêm vương ...................................... 204
Phẩm thứ hai mươi tám: Phổ hiền bồ tát khuyến phát.................................. 206
Kết thúc .................................................................................................................. 207
Vun bón một chồi non cúng dường Cây Đại Thụ .......................................... 209

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn