Tìm Sách

Giảng Luận >> Trái Tim Của Trúc Lâm Đại Sĩ

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Trái Tim Của Trúc Lâm Đại Sĩ
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 160
 • Nhà xuất bản : NXB Phương Đông
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
 
Cư Trần Lạc Đạo (nguyên văn) .................................................................. 5
Hội Thứ Nhất .............................................................................................. 5
Hội Thứ Hai ................................................................................................. 5
Hội Thứ Ba ................................................................................................... 6
Hội Thứ Tư .................................................................................................. 6
Hội Thứ Năm ............................................................................................... 7
Hội Thứ Sáu ................................................................................................. 8
Hội Thứ Bảy ................................................................................................. 8
Hội Thứ Tám ............................................................................................... 9
Hội Thứ Chín ............................................................................................... 9
Hội Thứ Mười ............................................................................................ 10
Kệ Kết Thúc ............................................................................................... 11
Cư Trần Lạc Đạo (phần văn xuôi)............................................................ 12
Hội Thứ Nhất ............................................................................................ 12
Hội Thứ Hai ............................................................................................... 12
Hội Thứ Ba ................................................................................................. 13
Hội Thứ Tư ................................................................................................ 14
Hội Thứ Năm ............................................................................................. 15
Hội Thứ Sáu ............................................................................................... 16
Hội Thứ Bảy ............................................................................................... 17
Hội Thứ Tám ............................................................................................. 17
Hội Thứ Chín ............................................................................................. 18
Hội Thứ Mười ............................................................................................ 19
Kệ Kết Thúc ............................................................................................... 20
Hội Thứ Nhất ............................................................................................... 21
Hội Thứ Nhất ............................................................................................ 21
Bình Giảng ................................................................................................. 21
Giáo Pháp ................................................................................................... 26
Hội Thứ Hai ................................................................................................. 28
Hội Thứ Hai ............................................................................................... 28
Bình Giảng ................................................................................................. 28
Giáo Pháp ................................................................................................... 35
3 | M ụ c l ụ c
Hội Thứ Ba ................................................................................................... 40
Hội Thứ Ba ................................................................................................. 40
Bình Giảng ................................................................................................. 40
Giáo Pháp ................................................................................................... 48
Hội Thứ Tư .................................................................................................. 49
Hội Thứ Tư ................................................................................................ 49
Bình Giảng ................................................................................................. 49
Giáo Pháp ................................................................................................... 56
Hội Thứ Năm ............................................................................................... 58
Hội Thứ Năm ............................................................................................. 58
Bình Giảng ................................................................................................. 58
Giáo Pháp ................................................................................................... 68
Hội Thứ Sáu ................................................................................................. 69
Hội Thứ Sáu ............................................................................................... 69
Bình Giảng ................................................................................................. 69
Giáo Pháp ................................................................................................... 80
Gốc Gác của Ý Niệm Vô Tâm .................................................................... 81
Hội Thứ Bảy ................................................................................................. 88
Hội Thứ Bảy ............................................................................................... 88
Bình Giảng ................................................................................................. 88
Giáo Pháp ................................................................................................... 95
Hội Thứ Tám................................................................................................ 96
Hội Thứ Tám ............................................................................................. 96
Bình Giảng ................................................................................................. 96
Giáo Pháp ................................................................................................. 101
Hội Thứ Chín ............................................................................................. 103
Hội Thứ Chín ........................................................................................... 103
Bình Giảng ............................................................................................... 104
Giáo Pháp ................................................................................................. 145
Hội Thứ Mười ........................................................................................... 150
Hội Thứ Mười .......................................................................................... 150
Bình Giảng ............................................................................................... 150
Kệ Kết Thúc................................................................................................ 158
4 | M ụ c l ụ c
Kệ Kết Thúc ............................................................................................. 158
Bình Giảng ............................................................................................... 158
Tổng Luận ................................................................................................ 160

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn