Tìm Sách

Giảng Luận >> Trái Tim Mặt Trời

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Trái Tim Mặt Trời
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 101
 • Nhà xuất bản : NXB Văn Hóa Sài Gòn
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
 
Lời nói đầu của tác giả ................................................................................... 5
Chương 1: Nắng trên lá xanh........................................................................ 7
Ly nước táo của bé Thủy ............................................................................ 7
Dòng sông tâm tưởng ................................................................................. 9
Nắng và lá cây xanh.................................................................................. 11
Bóng tối thành ánh sáng ........................................................................... 13
Một bài thơ cho bạn cài nút áo ................................................................ 14
Ba giờ đồng hồ cho một ấm trà ............................................................... 16
Thì giờ để tắm một đức Phật sơ sinh ...................................................... 17
Nuôi dưỡng chánh niệm trong những lúc làm việc .............................. 17
Nụ cười đáng giá ngàn vàng ................................................................... 19
Thở cùng một nhịp ................................................................................... 20
Bài thơ và cây tía tô ................................................................................... 21
Tạo lập một quê hương ............................................................................ 22
Hát ca trong chánh niệm .......................................................................... 23
Từ mê sang tỉnh ........................................................................................ 24
Niệm, Định và Huệ ................................................................................... 25
Bung một nồi ngô ...................................................................................... 25
Khán một thoại đầu .................................................................................. 26
Chánh niệm vừa là nhân vừa là quả ....................................................... 27
Suy tư về cái không thể suy tư ................................................................ 27
Hạt muối đi vào lòng biển mặn ............................................................... 28
Chương 2: Ðiệu múa của loài ong ............................................................. 30
Ðừng giao phó thân mạng cho kẻ khác .................................................. 30
Người bị cảm chưa được tắm nước lạnh ................................................ 32
Hãy chăm bón cây lựu trước sân nhà ..................................................... 33
Ðừng trở thành một thuộc địa ................................................................. 34
Ðối tượng nhận thức không thể tách rời khỏi chủ thể nhận thức ............ 35
Buông bỏ ý niệm trong và ngoài ............................................................. 36
Thực tại không chịu đựng được khuôn khổ .......................................... 37
Tuệ là công trình của quán chiếu không phải của suy tư ..................... 38
Ðiệu múa của loài ong .............................................................................. 39
Kiến thức là chướng ngại của tuệ giác .................................................... 40
3 | M ụ c l ụ c
Không nói nên lời ...................................................................................... 41
Ai biết ......................................................................................................... 42
Biết trong trời xanh ................................................................................... 43
Trong gió có cái biết .................................................................................. 43
Ðộng tác là bản thân của chủ thể động tác ............................................ 44
Objets inanimés, avez vous donc une ame? ........................................... 45
Tác dụng muôn mặt của cái biết ............................................................. 46
Bạn hãy ra ngồi gần một cây chanh ........................................................ 46
Chương 3: Nhỏ không trong mà lớn cũng không ngoài ........................ 48
Tâm cảnh nhất như ................................................................................... 48
Nhỏ không trong mà lớn cũng không ngoài .......................................... 50
Mặt trời là trái tim ..................................................................................... 52
Tương tức và tương nhập ........................................................................ 52
Mở mắt trong định .................................................................................... 55
Thấy nghĩa là thương ............................................................................... 56
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng .............................................. 56
Ðại bi tâm là bản chất của hòa giải ......................................................... 57
Ðại bi tâm không có chỗ đứng ................................................................ 58
Bất diệt trong sinh diệt ............................................................................. 59
Quá khứ, hiện tại và tương lai trên đầu một sợi tóc ............................. 60
Thuyết tương đối giúp ta đi vào thế giới tương tức tương nhập ............. 61
Chiếc bè để qua sông ................................................................................ 62
Khả năng rũ bỏ và khả năng phát minh ................................................. 63
Chương 4: Rách tung lưới sinh tử ............................................................. 65
Tâm thức tạo nên tướng trạng của thực tại ............................................ 65
Người quan sát và người tham dự .......................................................... 66
Núi vẫn là núi sông vẫn là sông .............................................................. 67
Không có cũng không không ................................................................... 68
Hoa Ưu-bát-la còn đang nở ..................................................................... 69
Như lai không tới cũng không đi ............................................................ 72
Lưới sinh tử có thể rách tung ................................................................... 74
Chiếc lá đưa thẳng vào thực tại vô niệm ................................................ 76
Tâm vô ngại và cảnh vô ngại ................................................................... 77
Tấm gương lớn tròn đầy .......................................................................... 79
Mạt na và liễu biệt cảnh ........................................................................... 80
4 | M ụ c l ụ c
Nhìn thực tại bằng con mắt tuệ ............................................................... 81
A-lại-gia là một hay là nhiều ................................................................... 81
Quán chiếu pháp thân .............................................................................. 82
Từ y tha khởi đi vào viên thành thật ...................................................... 83
Từ sự đến lý, lý sự viên thông ................................................................. 84
Chương 5: Con hãy nhìn bàn tay con ........................................................ 86
Chánh niệm cho ta niềm vui trong sáng ................................................ 86
Tạo điều kiện cho nếp sống chánh niệm ................................................ 87
Người yêu ơi, em là ai?............................................................................. 88
Tiêu chuẩn định hướng ............................................................................ 90
Lá tình thư ................................................................................................. 90
Muốn an lạc thì tự khắc được an lạc ....................................................... 91
Quả theo liền với nhân ............................................................................. 92
Tất cả tùy thuộc vào hạnh phúc của bạn ................................................ 93
Bồ tát lấy con mắt từ bi để nhìn mọi loài ................................................ 94
Con hãy nhìn bàn tay con ........................................................................ 95
Tại sao cô khóc? ......................................................................................... 96
Tất cả nằm ở trong một cái biết ............................................................... 97

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn