Tìm Sách

Giảng Luận >> Nhị khóa hiệp giải


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Nhị khóa hiệp giải
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : HT. Thích Khánh Anh
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 527
 • Nhà xuất bản : Thành Hội Phật Giáo TP. HCM
 • Năm xuất bản : 1991
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 120100000047499
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

NHỊ KHÓA HIỆP GIẢI

Dịch giả:  Hòa thượng THÍCH KHÁNH ANH

THÀNH HỘI PHẬT GIÁO TP. HỒ CHÍ MINH

ẤN HÀNH PL. 2535 - 1991

 

LỜI TRI - ÂN

của

GIÁO HỘI TĂNG - GIÀ NAM - VIỆT

*

PHẬT - PHÁP hằng còn mãi ở thế gian là nhờ sự hoằng-truyền sâu rộng trong quần-chúng. Thiếu sự hoằng-truyền, Phật-pháp phải bị mờ và có thể đi lần đến chỗ tiêu-diệt. Trong công-đức hoằng-truyền ấy, phiên-dịch là một phần rất quan-trọng.

Vì thế, thay mặt Giáo-Hội Tăng-Già Nam-Việt, chúng tôi trân-trọng xin ghi vào trang đầu Công-đức quí báu và lớn-lao của Hòa-Thượng Khánh-Anh, đương kim Thượng-Thủ Giáo-Hội Tăng-Già Toàn-Quốc và Pháp-Chủ Giáo-Hội Tăng-Già Nam-Việt, dịch-giả bộ "Nhị Khóa Hiệp Giải" này. Đây không phải là lần đầu tiên Hòa-Thượng góp công-đức trong việc xây đắp nền đạo Pháp nước nhà. Hòa-Thượng là một trong các vị Trưởng-lão đã sáng-lập và xúc-tiến phong-trào chấn-hưng Phật-giáo ở miền Nam, như sư cụ Tuyền-Linh Lê-Khánh-Hòa, cố Pháp-Chủ Huệ-Quang v.v... Trong những ngày đầu của phong-trào chấn-hưng Hòa-thượng Khánh-Anh đã đảm-nhiệm chức-vụ: Giáo-sư ở trường Gia-giáo tại chùa Giác-Hoa (Sóc Trăng); Pháp-sư giảng dạy ở Liên-đoàn Phật-Học-Xã tại chùa Thiên-Phước (Trà-Ôn); Đốc-giáo tại Lưỡng-Xuyên Phật-học-đường v.v...

Theo với thời-gian, quý vị Trưởng-lão Hòa-thượng, những người bạn đồng-hành đầu tiên của Hòa-thượng, đã lần lượt viên-tịch, nay Hòa-thượng mặc dù tuổi già, thân bệnh, vẫn trung-kiên với sứ-mệnh của mình, hăng-hái đứng ra nhận lãnh nhiệm-vụ trọng yếu trong phong-trào xương-mãnh Phật-giáo hiện-đại.

Ngoài những công việc lãnh-đạo phong-trào nói trên, Hòa-Thượng còn dùng nhiều thời-gian vào việc phiên-dịch kinh sách mà bộ "Nhị Khóa Hiệp Giải" này là một.

Chúng tôi tưởng không phải tán-thán công-đức của Hòa-Thượng nhiều hơn nữa: Chỉ cái sự hiện-diện của bộ kinh đồ-sộ trên 500 trang này trong tay quý vị độc-giả cũng đủ chứng-minh một cách hùng-mãnh sức làm việc và lòng nhiệt-thành vì Đạo của Hòa-Thượng Pháp-Chủ.

Trước công-đức lớn-lao ấy, Giáo-Hội Tăng-Già chúng tôi xin đời đời ghi nhớ.

 

Sài Gòn, Mùa Hạ năm Canh-Tý (1960)

GIÁO-HỘI TĂNG-GIÀ NAM-VIỆT

MỤC LỤC

 

·        LỜI TỰA

          - Lời Tri Ân của GIÁO HỘI TĂNG GIÀ

          - Lược Trình Việc Phiên Dịch

          - Lời Tựa Chấn CHỉnh

          - Lời Tựa của BÍCH ĐẠO

          - Lời Tựa của DU HẰNG

·        PHỤ LỜI QUỐC SƯ DẠY CHÚNG

·        LỜI THUYẾT CHỈ BẢO

·        TỔNG QUÁT Ý NGHĨA THỜI KINH MAI

·        TỔNG QUÁT Ý NGHĨA THỜI KINH CHIỀU

·        THỜI KHÓA TỤNG KHUYA

          Yếu Nghĩa KINH LĂNG NGHIÊM

          1. CHÚ ĐẠI BI

          2. CHÚ NHƯ Ý BỬU LUÂN VƯƠNG ĐÀ LA NI

          3. THẦN CHÚ TIÊU TAI CÁT TƯỜNG

          4. THẦN CHÚ CÔNG ĐỨC BỬU SƠN

          5. THẦN CHÚ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ

          6. THẦN CHÚ THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ

          7. THẦN CHÚ DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH

          8. THẦN CHÚ QUAN ÂM LINH CẢM

          9. THẦN CHÚ THẤT PHẬT DIỆT TỘI

          10. THẦN CHÚ VÃNG SANH TỊNH ĐỘ

          11. THẦN CHÚ THIỆN NỮ THIÊN

          12. BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

          Bài Kệ Hồi Hướng

Phát Nguyện Hồi Hướng

Thập Nguyện Phổ Hiền

Nguyện Vì Chúng Sanh

Văn Tam Quy

·        THỜI KHÓA TỤNG CHIỀU

          - PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH, MÔNG GIẢI

          - SÁM HỒNG DANH

          - MÔNG SƠN THÍ THỰC

· 

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn