Tìm Sách

Giới Luật >> Chơn lý-Luật nghi Khất sĩ


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Chơn lý-Luật nghi Khất sĩ
 • Tác giả : Tổ sư Minh Đăng Quang
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 291
 • Nhà xuất bản : Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2012
 • Phân loại : Giới Luật
 • MCB : 120100000012257
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

CHƠN LÝ

LUẬT NGHI KHẤT SĨ

(RIÊNG GIỚI XUẤT GIA)

NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Lời nói đầu

 

Quyển Luật nghi Khất sĩ rất cần thiết cho chư Tăng Ni Khất sĩ học hành, vì nó gồm cả mười quyển: Bài học Khất sĩ, Luật Khất sĩ, Bài học Sa di, Pháp học Sa di I (Giới), Pháp học Sa di II (Định), Pháp học Sa di III (Huệ), Giới bổn Tăng, Giới bổn Ni, Giới Phật tử, và 114 điều Luật nghi Khất sĩ, là những quyển mà chư Tăng, Ni cần phải học thuộc lòng để hành trì trong mỗi lúc. Nhưng điều đáng tiếc mỗi lần tìm kiếm từng quyển một thật rất khó khăn. Tuy nhiên, tôi có soạn lại in kết tập trong bộ Chơn lý và tái bản ấn tống được nhiều lần, mà nguyên bộ thì rất nặng nề, mỗi khi đem theo đi hành đạo, hoặc học hành thì bất tiện. Nên tôi cho sửa sai và in kỹ lưỡng kết tập lại thành một cuốn, lấy tựa là Luật nghi Khất sĩ, hầu giúp đỡ cho quý Tăng Ni noi theo giáo lý y bát chơn truyền của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang khai sáng.

          Rất mong thay Chánh pháp y bát Khất sĩ chơn truyền của chư Phật ba đời còn lưu trụ mãi mãi trong không gian và thời gian vô tận.

          NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 

                                                                   Mùa Xuân năm Nhâm Tý - PL. 2516

                                                               TM. GIÁO PHẨM HỆ PHÁI

                                                                          Hòa thượng Pháp sư G.N.

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Bài học khất sĩ

Luật ngôn

Phật ngôn

Luật Khất sĩ

Giáo hội Tăng già Khất sĩ

Bài học Sa di

Kệ giới

Diệt lòng ham muốn

Định

Niết bàn

Pháp vi tế

Giới bổn Tăng

Giới bổn Ni

Giới Phật tử

Luật nghi

Các sách khác thuộc Giới Luật

Tiểu Phẩm Tập 1
Tiểu Phẩm Tập 1
Tiểu Phẩm Tập 2
Tiểu Phẩm Tập 2
Tập Yếu - Tập 1
Tập Yếu - Tập 1
Tập Yếu - Tập 2
Tập Yếu - Tập 2
Đại Phẩm Tập 1
Đại Phẩm Tập 1
Đại Phẩm Tập 2
Đại Phẩm Tập 2
Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni
Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni
Phân Tích Giới Tỳ Khưu – Tập 2
Phân Tích Giới Tỳ Khưu – Tập 2
Phân tích giới Tỳ Khưu tập 1
Phân tích giới Tỳ Khưu tập 1
Trình bày khái quát về tông Luật
Trình bày khái quát về tông Luật
Sự Tích Giới Luật
Sự Tích Giới Luật
Cương Yếu Giới Luật
Cương Yếu Giới Luật