Tìm Sách

Giới Luật >> Phân tích giới Tỳ Khưu tập 1


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Phân tích giới Tỳ Khưu tập 1
 • Tác giả : Indacanda
 • Dịch giả : Tỳ Khưu Indacãnda (Trương Đình Dũng)
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 601
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản :
 • Phân loại : Giới Luật
 • MCB : 12100000012555
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

MỤC LỤC

Mục Lục

Lược Đồ Tam Tạng

Lời Giới Thiệu

Các Chữ Viết Tắt

 1. CHƯƠNG VERANJA

TỤNG PHẨM VERANJA

Phần duyên khởi

Giảng về ân đức Phật

Giảng về vị Bà-la-môn Veranja

Giảng về trí

Trí ghi nhớ về các kiếp sống trước

Trí về sự sanh tử của chúng sanh

Trí đoạn tận các lậu hoặc

Sự đi đến nương nhờ của vị Bà-la-môn Veranja

Sự nhận lời về việc cư trú mùa mưa ở Veranja

Giảng về sự khan hiếm vật thực ở Veranjã

Giảng về tiếng rống sư tử của Mahãmoggallãna

Sự thỉnh cầu về việc quy định điều học của Sãriputta

Sự thuyết giảng Giáo Pháp cho vị Bà-la-môn Veranja

Sự du hành trong xứ sở cua đức Thế Tôn

 1. CHƯƠNG PÃRÃJIKA

ĐIỀU PÃRÃJIKA THỨ NHẤT

Tụng phẩm Sudinna

Giảng về sự xuất gia của Sudinna

Sự đi đến nhà cha mình của Sudinna

Sự cầu xin chủng tử của mẹ cha

Xúi giục về việc đôi lứa với người vợ cũ của Sudinna

Sự trình lên đức Thế Tôn bởi những vị tỳ khưu bạn

Sự quy định điều học của đức Thế Tôn

Sự quy định căn bản

CHUYỆN CON KHỈ CÁI

Sự thực hiện việc đôi lứa với khỉ cái của vị tỳ khưu nọ

Sự quy định lần hai

TỤNG PHẨM ĐƯỢC CHE PHỦ

Sự thực hiện việc đôi lứa của các tỳ khưu Vajjiputtaka

Sự quy định lần ba

Phân tích từ ngữ

CHUYỆN DẪN GIẢI

ĐIỀU PÃRÃJIKA THỨ NHÌ

Giảng về việc làm liêu cốc của Dhaniya con trai người thợ gốm

Giảng về việc lấy trộm đồ vật của đức vua

Sự quy định căn bản

Giảng về việc lấy trộm gói đồ nhuộm của các tỳ khưu nhóm Lục Sư

Sự quy định lần hai

Phân tích từ ngữ

Tiêu đề hướng dẫn

CHUYỆN DẪN GIẢI

ĐIỀU PÃRÃJIKA THỨ BA

Đức Thế Tôn giảng (đề mục) tử thi cho các tỳ khữu ở Vesalĩ

Giảng về việc sai bảo đoạt lấy mạng sổng cùa các tỳ khưu ở Vesalĩ

Giảng về định của niệm hơi thở ra hơi thở vào

Sự quy định căn bản

Sự quy định lần hai

Phân tích từ ngữ

Tiêu đề hướng dẫn

CHUYỆN DẪN GIẢI

ĐIỀU PÃRÃJIKA THỨ TƯ

Sự tuyên bố về pháp thượng nhân của các tỳ khưu ở bờ sông Vaggumudã

Giảng về năm kẻ cướp lớn

Sự quy định căn bản

Sự quy định lần hai

Phân tích từ ngữ

Các trường hợp đơn giản

Giảng về trường hợp ‘Có ý định nói’

Giảng về các trường hợp liên quan đến vật dụng

CHUYỆN DẪN GIẢI

 1. CHƯƠNG SANGHÃDISESA
 2. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC XUẤT RA TINH DỊCH

Chuyện về vị Seyyasaka

Sự quy định lần đầu

Sự quy định lần hai

Phân tích từ ngữ

CHUYỆN DẪN GIẢI

 1. ĐIỀU HỌC VỀ XÚC CHẠM THÂN THỂ

Chuyện về vị Udayi

Sự quy định điều học

Phân tích từ ngữ

CHUYỆN DẪN GIẢI

 1. ĐIỀU HỌC VỀ LỜI NÓI THÔ TỤC

Chuyện về vị Udãyi

Sự quy định điều học

Phân tích từ ngữ

CHUYỆN DẪN GIẢI

 1. ĐIỀU HỌC VỀ SỰ HẦU HẠ TÌNH DỤC CHO BẢN THÂN

Chuyện về vị Udãyi

Sự quy định điều học

Phân tích từ ngữ

CHUYỆN DẪN GIẢI

 1. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC MAI MỐI

Chuyện vĩ vị Udãyi

Sự quy định căn bản

Sự tiến hành việc mai mối cho cuộc tình phút chốc của Udãyi

Sự quy định lần hai

Phân tích từ ngữ

CHUYỆN DẪN GIẢI

 1. ĐIỀU HỌC VỀ LÀM CỐC LIÊU

Chuyện làm cốc liêu của các vị tỳ khưu ở thành Ãlavi

Giảng về rồng chúa Manikantha

Giảng về vị tỳ khưu nọ sống ở Hi-mã-lạp-sơn

Giảng về Rafthapala

Sự quy định điều học

Phân tích từ ngữ

 1. ĐIỀU HỌC VỀ LÀM TRÚ XÁ

Chuyện về vị Channa

Sự quy định điều học              

Phân tích từ ngữ

 1. ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT VỀ VỊ XẤU XA SÂN HẬN

Giảng về việc phân bố chỗ trú ngụ của Dabbamallaputta

Chuyện về các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka

Sự quy định điều học

Phân tích từ ngữ

 1. ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ VỀ VỊ XẤU XA SÂN HẬN

Chuyện về các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka

Sự quy định điều học

Phân tích từ ngữ            

 1. ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT VỀ CHIA RẼ HỘI CHÚNG

Sự cầu xin năm sự việc của Devadatta

Sự quy định điều học

Phân tích từ ngữ

 1. ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ VỀ CHIA RẼ HỘI CHÚNG

Chuyện về vị Devadatta

Sự quy định điều học

Phân tích từ ngữ

 1. ĐIỀU HỌC VỀ SỰ KHÓ DẠY

Chuyện sai trái của Channa

Sự quy định điều học              

Phân tích từ ngữ

ĐIỀU HỌC VỀ VỊ LÀM HƯ HỎNG CÁC GIA ĐÌNH

Chuyện sai trái của các vị nhóm Assaji và Punabbasuka.

Sự quy định điều học

Phân tích từ ngữ

 1. CHƯƠNG ANIYATA
 2. ĐIỀU HỌC ANIYATA THỨ NHẤT

Chuyện về vị Udãyi      

Sự quy định điều học

Phân tích từ ngữ

 1. ĐIỀU HỌC ANIYATA THỨ NHÌ

Chuyện về vị Udãyi

Sự quy định điều học

Phân tích từ ngữ

 1. CHƯƠNG NISSAGGIYA
  5.1.
  PHẨM Y
 2. ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT VỀ KATHINA

Chuyện về các vị Lục Sư

Sự quy định căn bản

Chuyện y phụ trội của Ãnanda

Sự quy định lần hai

Phân tích từ ngữ

 1. ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ VỀ KATHINA

Chuyện du hành trong xứ sở với y nội và thượng y của các tỳ khưu

Sự quy định căn bản

Sự quy đỉnh lần hai

Phân tích từ ngữ

 1. ĐIỀU HỌC THỨ BA VỀ KATHINA

Chuyện y ngoài hạn kỳ của vị tỳ khưu nọ

Sự quy định điều học

Phân tích từ ngữ

 1. ĐIỀU HỌC VỀ Y CŨ

Chuyện về người vợ cũ của Udãyi

Sự quy định điều học

Phân tích từ ngữ

 1. ĐIỀU HỌC VỀ NHẬN LÃNH Y

Chuyện Udãyi nhận lãnh y từ tỳ khưu ni Uppalavannã

Sự quy định căn bản

Chuyện về việc không nhận lãnh y trao đổi

Sự quy định lần hai

Phân tích từ ngữ

 1. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC YÊU CẦU NGƯỜI KHÔNG PHẢI LÀ THÂN QUYẾN

Chuyện về vị Upananda

Sự quy định căn bản

Chuyện các tỳ khưu lõa thể

Sự quy định lần hai

Phân tích từ ngữ

 1. ĐIỀU HỌC VỀ VƯỢT QUÁ SỐ Y ẤY

Chuyện về việc yêu cầu nhiều y

Sự quy định điều học

Phân tích từ ngữ

 1. ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT VỀ (SỐ TIỀN) ĐÃ ĐƯỢC CHUẨN BỊ

Chuyện về việc đưa ra sự căn dặn về y của Upananda

Sự quy định điều học

Phần tích từ ngữ

 1. ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ VỀ (SỐ TIỀN) ĐÃ ĐƯỢC CHUẨN BỊ

Chuyện về việc đưa ra sự căn dặn về y của Upananda

Sự quy định điều học

Phân tích từ ngữ

 1. 10. ĐIỀU HỌC VỀ ĐỨC VUA

Chuyện về vị Upananda

Sự quy định điều học

Phân tích từ ngữ

5.2. KOSIYAVAGGO – PHẨM TƠ TẰM

 1. ĐIỀU HỌC VỀ TƠ TẰM

Chuyện về các vị Lục Sư

Sự quy định điều học

Phân tích từ ngữ

 1. ĐIỀU HỌC VỀ THUẦN MÀU ĐEN

Chuyện về các vị Lục Sư

Sự quy định điều học

Phân tích từ ngữ

 1. ĐIỀU HỌC VỀ HAI PHẦN

Chuyện về các vị Lục Sư

Sự quy định điều học

Phân tích từ ngữ

 1. ĐIỀU HỌC VỀ SÁU NĂM

Chuyện về việc bảo làm tấm trải nằm hàng năm

Sự quy định căn bản

Chuyện về việc cầu xin sự đồng ý về tấm trải nằm

Sự quy định lần hai

Phân tích từ ngữ

 1. ĐIỀU HỌC VỀ TẤM LÓT NGỒI VÀ TẤM TRẢI NẰM

Chuyện quăng bỏ các tấm trải nằm

Sự quy định điều học

Phân tích từ ngữ

 1. ĐIỀU HỌC VỀ CÁC LÔNG CỪU

Chuyện mang lông cừu

Sự quy định điều học

Phân tích từ ngữ

 1. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC BẢO GIẶT LÔNG CỪU

Chuyện về việc bảo giặt lông cừu của các vị nhóm Lục Sư

Sự quy định điều học

Phân tích từ ngữ

 1. ĐIỀU HỌC VỀ VÀNG BẠC

Chuyện thọ lãnh vàng bạc của Upananda

Sự quy định điều học

Phân tích từ ngữ

 1. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC TRAO ĐỔI BẰNG VÀNG BẠC

Chuyện trao đổi bằng vàng bạc của các vị nhóm Lục Sư

Sự quy định điều học

Phân tích từ ngữ

 1. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC MUA BÁN

Chuyện về việc tiến hành mua bán của Upananda

Sự quy định điều học

Phân tích từ ngữ

5.3. PHẨM BÌNH BÁT

 1. ĐIỀU HỌC VỀ BÌNH BÁT

Chuyện tích trữ bình bát của các vị nhóm Lục Sư

Sự quy định căn bản

Chuyện bình bát phụ trội của Ananda

Sự quy định lần hai

Phân tích từ ngữ

 1. ĐIỀU HỌC VỀ CHƯA ĐỦ NĂM MIẾNG VÁ

Chuyện yêu cầu bình bát của các vị nhóm Lục Sư

Sự quy định điều học

Phân tích từ ngữ

 1. ĐIỀU HỌC VỀ DƯỢC PHẨM

Chuyện về vị Pilindivaccha

Sự quy định điều học

Phân tích từ ngữ

 1. ĐIỀU HỌC VỀ VẢI CHOÀNG TẮM MƯA

Chuyện tìm kiếm vải choàng tắm mưa của các vị nhóm Lục Sư

Sự quy định điều học

Phân tích từ ngữ

 1. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC GIẬT LẠI Y

Chuyện về việc giật lại y của Upananda

Sự quy định điều học

Phân tích từ ngữ

 1. ĐIỀU HỌC VỀ YÊU CẦU CHỈ SỢI

Chuyện yêu cầu chỉ sợi của các vị nhóm Lục Sư

Sự quy định điều học

Phân tích từ ngữ

 1. ĐIỀU HỌC QUAN TRỌNG VỀ THỢ DỆT

Chuyện đưa ra sự căn dặn về chỉ sợi đối với thợ dệt của Upananda

Sự quy định điều học

Phân tích từ ngữ

 1. ĐIỀU HỌC VỀ Y ĐẶC BIỆT

Chuyện về việc vượt quá thời hạn của y đặc biệt

Sự quy định điều học

Phân tích từ ngữ

 1. ĐIỀU HỌC VỀ (CHỖ NGỤ) NGUY HIỂM

Chuyện về việc để lại y ở trong xóm nhà

Sự quy định điều học

Phân tích từ ngữ

 1. 10. ĐIỀU HỌC VỀ ‘ĐÃ ĐUỢC THUYẾT PHỤC’

Chuyện các vị nhóm Lục Sư thuyết phục dâng lợi lộc thuộc về hội chúng đến bản thân

Sự quy định điều học

Phân tích từ ngữ

DỨT BỘ PÃRÃJIKAPÃLI

Phần Phụ Chú

Các Bản Dịch của Tỳ Khưu Indacanda

Địa Chỉ Liên Hệ

Phương Danh Thí Chủ

Các sách khác thuộc Giới Luật

Tiểu Phẩm Tập 1
Tiểu Phẩm Tập 1
Tiểu Phẩm Tập 2
Tiểu Phẩm Tập 2
Tập Yếu - Tập 1
Tập Yếu - Tập 1
Tập Yếu - Tập 2
Tập Yếu - Tập 2
Đại Phẩm Tập 1
Đại Phẩm Tập 1
Đại Phẩm Tập 2
Đại Phẩm Tập 2
Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni
Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni
Phân Tích Giới Tỳ Khưu – Tập 2
Phân Tích Giới Tỳ Khưu – Tập 2
Trình bày khái quát về tông Luật
Trình bày khái quát về tông Luật
Chơn lý-Luật nghi Khất sĩ
Chơn lý-Luật nghi Khất sĩ
Sự Tích Giới Luật
Sự Tích Giới Luật
Cương Yếu Giới Luật
Cương Yếu Giới Luật