Tìm Sách

Giảng Luận >> Thiện ác nghiệp báo


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Thiện ác nghiệp báo
 • Tác giả : Thích Nguyên Chơn
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 767
 • Nhà xuất bản : Phương Đông
 • Năm xuất bản : 209
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12302
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO

(Chư kinh yếu tập)

Chủ biên:Thích Nguyên Chơn

TẬP 1 (Quyển 1 - 10)

BAN DỊCH THUẬT HÁN TẠNG PHÁP ÂM

PHÁP SƯ ĐẠO THẾ

NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG ĐÔNG

TỰA

          Ngày xưa lúc Sơ tổ mới sang Trung Hoa, nghe nói Lương Vũ đế là vị vua anh minh, kính tin Phật pháp, giỏi giảng kinh thuyết pháp, viết luận tạo sớ..., Tổ bèn đến gặp. Vừa diện kiến, Vũ đế liền hỏi Sơ tổ rằng: "Trẫm đã xây chùa, tạo tượng, chép kinh, cho phép mọi người xuất gia, lập trai hội lớn. Như vậy có công đức chăng?". Sơ tổ đáp: "Không có công đức!". Vũ đế hỏi: "Vì sao không có công đức?". Tổ đáp: "Bởi các việc làm này chỉ đưa đến phúc quả nhỏ, sanh vào cõi trời người. Như bóng theo hình, tuy có nhưng chẳng thật?". Vũ đế lại hỏi: "Thế nào là công đức chân thật?". Tổ đáp: "Trí tuệ thanh tịnh, tròn sáng nhiệm mầu, lìa có và không. Công đức như thế, chẳng thể dùng pháp thế gian để mong cầu".

Sở dĩ Lương Vũ đế bị Sơ tổ trách, vì Đế đã đứng trên cương vị một hoàng đế giỏi, hiểu Phật pháp, làm được rất nhiều việc thiện, chứ không phải ở vị trí một hành giả cầu đạo chân thật mà hỏi câu ấy. Ngữ khí của câu hỏi mang hơi hám tự thị, chấp chặt, cho mình là bậc nhất. Tổ muốn Đế không sống mãi với những việc đã làm, mà phải lìa bỏ, hướng đến chí đạo, nên mới trả lời như thế. Một câu chưa thấm, Đế lại hỏi: "Thánh đế đệ nhất nghĩa là gì?". Tổ lại thêm một câu: "Rỗng không, không có gì gọi là thánh". Không công đức, lại không có Thánh, thật đã làm cho Đế mờ mịt. Lâu nay Vũ đế sống với cái có ấy, nào là có công đức, có Thánh vị để chứng, có thánh nghĩa để ngộ, có thánh cảnh để dạo chơi... Tổ muốn Đế vượt qua những quan niệm ấy để đạt đến chỗ rốt ráo, nên trả lời như thế. Đến đây mà Đế vẫn chưa có ngộ, cũng chẳng khởi nghi tình thì Tổ cũng hết thuốc, bèn lên Thiếu Thất ngồi quay mặt vào vách chín năm.

CHƯ KINH YẾU TẬP hay THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO LUẬN, một tác phẩm của ngài Đạo Thế. Ngài đã tuyển chọn những đoạn Kinh, Luật, Luận, Truyện kí... thiết yếu liên quan đến thiện ác nghiệp báo ba đời rồi thêm lời bình mà thành bộ sách này. Để cho người đọc dễ nắm bắt được nội dung trước khi xem đọc, ban Dịch thuật chọn bốn chữ THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO làm đề mục cho dịch phẩm.

Tạm cho đây là một dịch phẩm lớn, chứa đựng nhiều thể loại: văn tựa, luận nghị, thi kệ, tán tụng, truyện kí... với sự tham gia của nhiều thành viên ban dịch thuật, nên về mặt nhất quán ngôn từ, nhất quán cách hành văn, giọng văn, chất văn hẳn không được hoàn toàn như ý, dù đã mời nhiều người và nhiều lần xem đọc trước khi cho in ấn lưu hành. Kính xin người đọc hoan hỉ chỉ chánh cho.

Chúng tôi cũng xin cảm niệm công đức của Đài Trung liên xã, đạo tràng Niệm Phật Tùy Duyên, nhóm bảo trợ dịch thuật Pháp Loa, Phật tử Thiện Ân, Phật tử Phương Tú và nhất là cố Phật tử Hoàng Mạnh Hùng pháp danh Thiện Chí đã trợ duyên dịch thuật, in ấn lưu truyền tác phẩm này.

Xin hồi hướng công đức này đến tất cả chúng sanh, giúp hiện đời tịnh hóa thân tâm, hành thiện an vui, lâm chung tùy ý sanh về quốc độ hữu duyên giáo hóa hữu tình đồng thành Phật đạo.

Tu viện Huệ Quang, ngày 19 tháng 3 năm Kỷ Sửu

    (13/04/2009)

                                                                    Nguyên Chơn kính ghi

 

MỤC LỤC

 

Tựa (1)

Tựa (2)

Tựa (3)

 

QUYỂN 1

I. KÍNH TAM BẢO

1.1. Kính Phật

 

QUYỂN 2

1.2. Kính pháp

1.3. Kính tăng

 

QUYỂN 3

II. KÍNH THÁP

III. NHIẾP NIỆM

 

QUYỂN 4

IV. NHẬP ĐẠO

V. TÁN TỤNG

VI. HƯƠNG ĐĂNG

 

QUYỂN 5

VII. THỤ THỈNH

 

QUYỂN 6

VIII. THỤ TRAI

IX. PHÁ TRAI

X. PHÚ QUÍ

XI. BẦN TIỆN

 

QUYỂN 7

XII. KHUYẾN KHÍCH TU TẬP

 

QUYỂN 8

XIII. BÁO ÂN

XIV. PHÓNG SINH

XV. LÀM PHÚC

 

QUYỂN 9

XVI. CHỌN BẠN KẾT GIAO

XVII. SUY NGHĨ THẬN TRỌNG

 

QUYỂN 10

XVIII. LỤC ĐỘ

 

QUYỂN 11

XIX. TẬP NHÂN

 

QUYỂN 12

XX. DỤC CÁI

XXI. TỨ SINH

 

QUYỂN 13

XXII. THỤ BÁO

 

QUYỂN 14

XXIII. MƯỜI VIỆC ÁC

 

QUYỂN 15

XXIII. MƯỜI VIỆC ÁC

 

QUYỂN 16

XXIV. DỐI TRÁ

XXV. LƯỜI BIẾNG VÀ KIÊU MẠN

 

QUYỂN 17

XXVI. RƯỢU THỊT

XXVII. XEM TƯỚNG

 

QUYỂN 18

XXVIII. ĐỊA NGỤC

 

QUYỂN 19

XXIX. TỐNG CHUNG

 

QUYỂN 20

XXX. LINH TINH

XXX.1. Lời dẫn

XXX.2. Oán khổ

XXX.3. Bát khổ

XXX.4. Trùng ngụ

XXX.5. Ngũ tân

XXX.6. Hắt hơi

XXX.7. Đại tiểu tiện

XXX.8. Hộ tịnh

XXX.9. Minh chung

XXX.10. Nhập chúng

XXX.11. Suy tướng

XXX.12. Ngủ mộng

XXX.13. Tạp hạnh

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn