Tìm Sách

Giảng Luận >> Đức Phật và Phật pháp


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Đức Phật và Phật pháp
 • Tác giả : Bhikkhu Narada
 • Dịch giả : Phạm Kim Khánh
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 677
 • Nhà xuất bản : Hồng Đức
 • Năm xuất bản : 2014
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 120100000012306
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

ĐỨC PHẬT và Phật Pháp

Bhikkhu NARADA biên soạn

THERAVÃDA

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY

Nhà xuất bản Hồng Đức

 

LỜI TỰA

 

          Quyển "The Buddha and His Teachings" (Đức Phật và Phật pháp) được ấn hành tại Sài Gòn năm 1964 nhờ sự phát tâm bố thí của liệt vị Phật tử Việt Nam.

          Đạo hữu Phạm Kim Khánh, pháp danh Sunanda, đã cố gắng dành thì giờ và lắng tâm thanh tịnh dày công phiên dịch thiên khái luận nhỏ bé này ra tiếng mẹ đẻ với mục đích đáp lại phần nào lòng mong ước của những ai muốn hiểu Đức Phật và giáo lý của Ngài. Công đức này được hàng Phật tử Việt Nam ghi nhận.

          Thưa quý vị đạo hữu, quý vị được kể là hàng Phật tử trung kiên và thuần hành không kém bất luận dân tộc nào trong các dân tộc theo Phật giáo. Lòng dũng cảm của quý vị trước bao nhiêu nghịch cảnh đáng được tán tụng. Mặc dầu tâm đạo rất nhiệt thành, là hạng người trí thức, quý vị luôn luôn dùng trí phán xét, suy luận trước khi chấp nhận điều gì.

          Xin quý vị ghi nhớ, cũng như nhiều dân tộc Phật giáo khác ở Á châu, dân tộc Việt Nam đã trưởng thành trong tổ ấm của Phật giáo, di sản tinh thần vô giá của quý vị.

          Dầu theo Bắc Tông hay Nam Tông, tất cả quý vị đều là giáo đồ nhiệt thành, là đàn con chung của Đức Từ Phụ Gotama. Giáo lý duy nhất của Ngài căn cứ trên Tứ Diệu Đế, hay Bổn Chân Lý Thâm Diệu căn bản, là điều mà không có người Phật tử nào bị cưỡng bách phải mù quáng tin theo.

          Bổn phận của tất cả những người Phật tử Việt Nam là học Phật pháp và điều hòa tác thành Phật sự, nhằm vào lợi ích cho quốc gia Việt Nam.

          Quả thật người Phật tử Bắc Tông đặt trọng tâm vào sứ mạng phục vụ, còn Nam Tông thì chú tâm vào việc hành thiền. Tuy nhiên, trong khi để ra vài phút hành thiền ta cũng có thể tìm cơ hội phục vụ. Và trong khi phục vụ một cách vị tha, bất cầu lợi, ta cũng có thể dùng đủ thì giờ thích đáng để ngồi lại tịnh tâm, mưu tìm tiến bộ tinh thần. Cả hai đặc tánh chánh yếu này của Phật pháp - phục vụ và hành thiền - có thể dung hòa và phối hợp dễ dàng.

          Nếu được sống thanh bình và hòa đồng trong công tác Phật sự, chắc chắn quý vị sẽ đạt được nhiều tiến bộ, về phương diện vật chất cũng như về phương diện tinh thần đạo đức. Như thế, quý vị sẽ góp mặt xứng đáng cùng với những quốc gia tân tiến khác.

          Nước Việt Nam tương đối nhỏ bé, nhưng người Việt Nam dũng cảm, cần mẫn, tinh xảo, đủ trí năng và đạo hạnh. Chia rẽ, quý vị sẽ yếu dần. Đoàn kết, quý vị sẽ mạnh lên.

          "Samagga hotha" - Hãy đoàn kết lại - là lời kêu gọi thiết tha của Đức Phật.

          Được một vị Phật ra đời là hy hữu!

          Được một giáo lý cao minh là hy hữu!

          Được tái sanh làm người là hy hữu!

          Đời sống mặc dầu quý, quả thật là bấp bênh, vô định. Cái chết, trái lại, là điều không thể cưỡng, và nó sẽ đến, chắc như thế. Vậy, quý vị hãy sử dụng xứng đáng khoảng thời gian ngắn ngủi của kiếp sống này, cố gắng trở thành nguồn hạnh phúc cho chính mình và cho toàn thể nhân loại.

          Phục vụ để trở nên hoàn toàn. Hoàn toàn để phục vụ.

     Với từ bi,

      Narada

Phật Đản, 1970

 

 

MỤC LỤC

 

Lời tựa

Tiểu sử Đại đức Narada

Lời mở đầu

 

PHẦN I - ĐỨC PHẬT

Chương 01 - Từ đản sanh đến xuất gia

Chương 02 - Chiến đấu để thành đạo quả

Chương 03 - Đạo quả Phật

Chương 04 - Sau khi thành đạo

Chương 05 - Cung thỉnh Đức Phật truyền bá giáo pháp

Chương 06 - Kinh Chuyển Pháp Luân - Bài pháp đầu tiên

Chương 07 - Truyền bá giáo pháp

Chương 08 - Đöùc Phaät vaø thaân quyeán(I)

Chương 09 - Đöùc Phaät vaø thaân quyeán(II)

Chương 10 - Nhöõng ngöôøi choáng ñoái vaø nhöõng ñaïi thí chuû

Chương 11 - Những đại thí chủ trong hàng vua chúa

Chương 12 - Con đường hoằng pháp

Chương 13 - Đời sống hằng ngày của Đức Phật

Chương 14 - Đức Phật nhập Đại Níp-bàn

 

PHẦN II - PHẬT PHÁP

Chương 15 - Phật giáo là gì?

Chương 16 - Vài đặc điểm của Phật giáo

Chương 17 - Bốn chân lý thâm diệu hay Tứ Diệu Đế

Chương 18 - Nghiệp báo

Chương 19 - Nghiệp là gì?

Chương 20 - Sự báo ứng của Nghiệp

Chương 21 - Tính chất của Nghiệp

Chương 22 - Khởi thủy của đời sống là gì?

Chương 23 - Đức Phật và vấn đề thần linh tạo hóa

Chương 24 - Do đâu tin có tái sanh?

Chương 25 - Paticcasamuppãda

Chương 26 - Những hình thức sanh và tử

Chương 27 - Những cảnh giới

Chương 28 - Hiện tượng tái sanh

Chương 29 - Cái gì đi tái sanh? (Lý Vô Ngã)

Chương 30 - Trách nhiệm tinh thần

Chương 31 - Nghiệp chuyển lên và Nghiệp chuyển xuống

Chương 32 - Nghiệp báo và Tái sanh với người phương Tây

Chương 33 - Níp-bàn (Nibbãna)

Chương 34 - Đặc tánh của Níp-bàn

Chương 35 - Con đường Níp-bàn (I)

Chương 36 - Con đường Níp-bàn (II)

Chương 37 - Chướng ngại Tinh thần (Năm Triền cái)

Chương 38 - Con đường Níp-bàn (III)

Chương 39 - Phẩm hạnh A-la-hán

Chương 40 - Lý tưởng của Bồ Tát hay Bồ Tát Đạo

Chương 41 - Ba-La-Mật (Parami)

Chương 42 - Tứ Vô Lượng Tâm

Chương 43 - Tám Pháp Thế Gian (Atthalokadhamma)

Chương 44 - Những vấn đề của kiếp nhân sinh

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn