Tìm Sách

Giảng Luận >> Đạt Ma Tổ sư luận (The Zen Teaching of Bodhidharma)


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Đạt Ma Tổ sư luận (The Zen Teaching of Bodhidharma)
 • Tác giả : Red Pine
 • Dịch giả : Thích Nữ Thuần Bạch
 • Ngôn ngữ : Anh - Việt
 • Số trang : 255
 • Nhà xuất bản : Hồng Đức
 • Năm xuất bản : 2014
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12100000012403
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

LỜI ĐẦU SÁCH

Quyển Đạt-ma Tổ Sư Luận song ngữ này được soạn thảo cho Lớp Phật pháp tiếng Anh và cho giới trẻ người Việt học Phật. Đây là một phần việc trong chương trình giới thiệu những bản dịch hiện nay về văn bản Thiền cổ điển.

Tôi xin chân thành cảm tạ dịch giả Red Pine đã hoan hỷ cho phép xử dụng bản dịch Anh ngữ The Zen Teaching of Bodhidharma của ông từ nguyên văn chữ Hán

Bản dịch Việt ngữ và giảng giải tôi xin phép được xử dụng của Hòa Thượng Ân Sư Thích Thanh Từ. Tôi đã dịch lời giảng của Hòa Thượng sang tiếng Anh và có thêm vài phụ chú.

Tôi cũng xin cảm ơn quý Sư Cô huynh đệ trong chùa đã tận tình giúp đỡ dò lỗi đánh máy tiếng Việt và xem lại nguyên văn chữ Hán.

Xin hồi hướng công đức hoàn thành quyển sách này cho tất cả những người học và tu thiền.

Thích Nữ Thuần Bạch

 

MỤC LỤC

CHÁNH VĂN

– NHỊ CHỦNG NHẬP

– HUYẾT MẠCH LUẬN

– NGỘ TÁNH LUẬN

– PHÁ TƯỚNG LUẬN

GIẢNG GIẢI

– NHỊ CHỦNG NHẬP

– TỰ TÁNH

– TAM GIỚI

– TAM ĐỘC

– SÁU BA-LA-MẬT

– TAM TỤ TỊNH GIỚI TÂM

– CHÁNH KIẾN

– VIỆC CÔNG ĐỨC

– NIỆM PHẬT

– TẮM RỬA

– TAM THÂN

– HIỆN TƯỢNG LẠ

– TRUYỆN

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn