Tìm Sách

Giảng Luận >> Phật Học nhập môn


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Phật Học nhập môn
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Thích Nhựt Chiếu
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 422
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2005
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000008733
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

PHẬT  HỌC  NHẬP  MÔN

Dịch giả : Thích Nhựt Chiếu

Nhà xuất bản Tôn giáo - 2005

 

LỜI NGƯỜI DỊCH

 

Tập sách này gồm có hai phần:

Phần một có tựa đề là “ Phật học nhâp môn”, gồm 42 chương. Mỗi chương là một bài giáo lý ngắn gọn. Trong 42 chương ấy có khi không phải là chương mà chỉ là mục nhỏ, ví dụ “IV . Dịch giải Thánh hiệu của Đức Phật” . Phần một này do cư sĩ Giản Phong Văn biên soạn từ nhiều tài liệu Phật pháp căn bản được cư sĩ Khưu Thục Chân hiệu đính kỷ.

Phần hai có tựa đề là “Đức Phật nhân gian”, gồm có 12 bài giảng của Lão sư Vu Lăng Ba, được chỉnh lý bổ sung trước khi tập hợp đưa vào sách này. Vu Lăng Ba cũng là tác giả của sách “Giới thiệu Phật giáo đến phần tử trí thức”. Cả hai tác phẩm này đã được dịch giả dịch ra Việt văn.

Nội dung của tập sách này trình bày giáo lý Phật pháp khá phong phú, gồm những kiến thức rất cần cho người mới học Phật, cũng như cho Tăng Ni sinh làm tài liệu học tập môn Phật pháp căn bản. Nói chung đây là tài liệu Phật học thường thức, phổ thông, nhưng rất căn bản để hiểu Phật pháp một cách khái quát, có tính nhập môn, làm nền tảng cho việc nghiên cứu Phật pháp sâu rộng hơn.

Dịch giả dịch sách này với mục đích giới thiệu một tư liệu Phật pháp có giá trị đến rộng rãi Phật tử và những ai muốn tìm hiểu đạo Phật. Nhân dịp sách này ra đời, xin cảm niệm công đức của Đại đức Thích Đồng Thanh, Sư cô Thích nữ Đàm Chung, đã giúp đánh vi tính bản thảo tập sách này.

                                                                             Thích Nhựt Chiếu

 

  LỜI  TỰA

Nội dung quyển “Phật học nhập môn” này lấy từ “ Phật giáo nhập môn thủ sách” của Tổng hội Phật giáo Mã Lai Tây Á và phần nội dung trong Tùng thư của Đại sư Thái Hư. Nhận thức Phật giáo của Đại sư Tịnh Không, thêm phần tư liệu trong Mười bốn bài giảng về Phật học của Bồ tát Phương Luân biên soạn, lại mới chỉnh lý trở lại, đánh máy bài bản, qua hiệu đính kỹ lưỡng của Cư sĩ Khưu Thục Chân, tự thể rõ ràng dung dị sáng tỏ, hy vọng giúp người mới học học tập Phật pháp. Xin thành kính tri ân những soạn giả nói trên.

Nội dung sách này, từ chương thứ nhất đến chương thứ tám thuyết minh duyên khởi của Phật giáo. Từ chương thứ chín đến chương mười hai khuyên phát tâm bồ-đề, siêng tu Phật đạo vô thượng và nói về cương lãnh của việc dụng công tu hành. Từ chương mười ba đến chương ba mươi hai thì giải trình giáo lý Phật giáo. Từ chương ba mươi ba đến chương ba mươi sáu thuyết minh nhân duyên về sự diễn biến giáo hóa Phật pháp và truyền vào Trung Quốc. Từ chương ba mươi bảy đến chương bốn mươi mốt trình bày Phật pháp ở thế gian, sự giác ngộ không lìa thế gian, đời sống giác ngộ, tín ngưỡng tôn giáo không tiêu cực, trốn đời, mê tín. Chương bốn mươi hai giới thiệu danh từ Pháp tướng đơn giản và Phật giáo thường thức có quan hệ với sách này.

Phân loại ở trên, hy vọng có thể giúp người mới học Phật nhận thức Phật giáo, vào cửa Phật pháp chính xác, khiến tất cả hữu tình đồng phát tâm bồ-đề, cùng chứng đạo vô thượng.

                                       Đại diện Hội Phật- đà giáo dục cơ kim.

                                     Giản Phong Văn viết tựa ngày 26-9-1997.

                                

MỤC  LỤC

 

Lời người dịch                                                                                                    

Lời tựa                                                                                                                

Mục lục                                                                                                               

I. Lược sử Đức Phật Thích- ca- mâu-ni                                                              

II. Đức Thích tôn thị hiện tám tướng                                                                 

III. Giải thích sơ lược về dòng họ của Đức Phật                                               

IV. Dịch giải Thánh hiệu của Đức Phật                                                            

V. Thánh địa Phật giáo Ấn Độ                                                                          

VI. Phật lịch và Phật kỳ                                                                                     

VII. Ý nghĩa của lễ Vệ-tắc hay ngày Phật đà                                                    

VIII. Bảng tóm lược ba yếu tố cấu thành Phật giáo                                          

IX. Sự cảnh giác của chúng ta phải có                                                              

X. Ba quy y                                                                                                      

XI. Cương yếu Phật pháp                                                                                  

XII. Đại ý Phật pháp                                                                                          

XIII. Duyên khởi nhân sinh vũ trụ                                                                    

XIV. Luật nhân quả của nghiệp lực                                                                  

XV. Nhân duyên và quả báo                                                                             

XVI. Khái quát về vũ trụ hữu tình                                                                    

XVII. Khái quát về vũ trụ khí giới                                                                   

XVIII. Phương tiện Năm thừa Phật pháp                                                         

XIX. Nhân thừa, Thiên thừa với năm giới và mười điều lành                         

XX. Trình bày sơ lược bát quan trai giới                                                          

XXI. Sáu phiền não căn bản                                                                              

XXII. Giải thích sơ lược về Thanh văn thừa                                                    

XXIII. Giải thích sơ lược về bốn Thánh đế                                                      

XXIV. Bảng tóm lược ba mươi bảy đạo phẩm                                                 

XXV. Giải thích sơ lược bốn niệm xứ                                                              

XXVI. Thực hành tám chánh đạo                                                                     

XXVII. Nói sơ về năm uẩn                                                                               

XXVIII. Duyên giác thừa và 12 nhân duyên                                                    

XXIX Bồ tát thừa và sáu độ                                                                              

XXX. Bốn tâm vô lượng                                                                                   

XXXI. Bốn nhiếp pháp và bốn thệ nguyện rộng                                               

XXXII. Giáo lý Phật giáo cơ bản                                                                      

XXXIII. Bốn làn kết tập kinh Phật                                                                    

XXXIV. Ba thời kỳ của Phật giáo Ấn Độ                                                         

XXXV. Phật pháp truyền vào Trung Quốc                                                       

XXXVI. Lý do nhà Phật phân chia tông phái                                                   

XXXVII. Loại hình của Phật giáo đồ                                                                

XXXVIII. Chuẩn mực sinh hoạt truyền giáo                                                     

XXXIX. Nhân sinh quan của Phật giáo phục vụ                                                

IVX. Mục đích và nhiệm vụ của việc học Phật                                                  

IVXI. Phật giáo là giáo dục chí thiện và viên mãn của Đức Phật                      

IVXII. Danh từ Pháp tướng và Phật giáo thường thức                                      

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn