Tìm Sách

Tịnh Độ >> Khuyên người niệm Phật


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Khuyên người niệm Phật
 • Tác giả : Diệu Âm
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 430
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2005
 • Phân loại : Tịnh Độ
 • MCB : 12010000010260
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT – TẬP 1

DIỆU ÂM

NXB TÔN GIÁO

 

THAY LỜI TỰA

Pháp môn niệm Phật tối vi diệu! Bất khả tư nghị!

Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát dạy: “Pháp môn Tịnh Độ hơn hết tất cả các hạnh khác”. Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát dạy: “Nếu tâm chúng sanh nhớ Phật niệm Phật, thì đới này đời sau nhất định thấy Phật, cách Phật không xa, chẳng cần thấy pháp phương tiện nào khác mà cũng khai ngộ được tâm của mình”. Đức Bổn Sư thích Ca Mâu Ni Phật dạy: “Thiện nam, tín nữ nào chấp trì niệm danh hiệu A-di đà Phật từ một ngày cho đến 7 ngày, nhất tâm bấn loạn, thì người đó khi mệnh chung sẽ được Đức Phật A-Di-đà phát nguyện: “…Chúng sanh nào trong mười phương nghe đến danh hiệu của Ta, chí tâm tín kính, ai có căn lành, thành tâm hồi hướng, nguyện sanh vế nước Ta, cho đến mười niệm, nếu không được vãng sanh Ta thề không thành Phật. Duy trừ kẻ phạm tội ngỗ nghịch và phỉ báng chánh pháp”.

Pháp môn niệm Phật tối vi diệu! Bất khả tư nghị!

Tôi ngộ nhập vào Phật đạo bằng câu “A-di-đà Phật” Đây là một duyên lành, thật tình cờ, giúp tôi thấy rõ chân lý giải thoát. Tôi bắt đầu tu học Phật từ đó và bắt đầu khuyên người niệm Phật cũng từ đó.

Gặp người tôi khuyên người niệm Phật, cách xa, tôi viết thư khuyên người niệm Phật. Những lời khuyên đầu tiên tôi viết cho cha mẹ tôi, vô tình những lời này cảm hóa được song thân, anh chị em, bà con trong dòng họ, rồi truyền ra đến đại chúng…may mắn hơn có người nghe đến lời khuyên, tin tưởng thực hiện theo một thời gian ngắn, và theo tin cho biết đã vãng sanh với thoại tướng rất tót.

Thấy vậy, có người phát tâm muốn ấn  tống những lời thư này. Tôi thu thập những lời khuyên song thân, sửa chữa vài điểm sơ suất, cho in vào tập 1, phần còn lại, chúng tôi sẽ cho in vào tập 1,2…

Đây là những lời thư thực tế, tôi viết cho song thân, anh chị em, bạn bè…cho nên có một số chuyện có nét đặc thù cá nhân. Những tựa đề của những lời khuyên có tính tóm lược nội dung và để cho  những lời khuyên có tính tóm lược nội dung và để cho việc sắp xếp mục lục hơn là đề tài diễn thuyết. Vì là những lá thư thực, cho nên không tránh khỏi  một số tên đã xuất hiện song song. Tất cả chỉ dùng một mục đích  “ khuyên người niệm Phật”.Danh tánh mông mênh trong vòng chúng sanh vô lượng vô biên, thành tâm cầu xin  quý vị hoan hỷ để cho công đức này được tròn đầy viên mãn.

Còn duyên, tôi còn tiếp tục khuyên người niệm Phật, tôi chân thành làm như vậy. Nếu hết duyên, tôi niệm Phật nhiều hơn, cố công lão thật niệm Phật để cầu sanh Tịnh độ…

Hy vọng những lời khuyên chí tâm thành ý này có thể giúp ích được cho những hữu duyên thức ngộ chân tướng của vũ trụ nhân sinh, sớm khởi phát tâm Đại-Bồ-Đề, nhất hướng chuyên niệm Nam-Mô A-Di-Đà Phật …

                                                                 Diệu Âm

                       Độ sanh vô sở trụ tâm

                          Nhi hành bố thí

Nếu biết trước đời là bể khổ,

                Là vô thường,mộng huyễn, phù du,

             Thì trấn gian hề đến làm chi

               Cầu giải thoát Tây Phương Cực Lạc.

 

Mục lục

·       Lời khai thị

·       Mục lục

·       Giới thiệu

·       Thay lời tựa

1.    Quyết lòng niệm Phật !

2.    Niệm Phật để thành Phật!

3.    Niệm Phật cầu phải đạt đến đỉnh cao!

4.    Tu tịnh nghiệp chứ không phải Thiện nghiệp!

5.    Chết không phải là hết!

6.    Khuyên người niệm Phật!

7.    Niệm Phật khai mở trí huệ!

8.    Đới nghiệp vãng sanh!

9.    Nhin cho thấu, buông cho trót!

10.   Ta Bà khổ, Ta Bà khổ!

11.   Buông xả thì tự tại!

12.   Cụ Triệu Vinh Phương vãng sanh!

13.   Hộ Niệm!

14.   Tự chọn cảnh giới tương lai!

15.   Cẩn thận lúc lâm chung!

16.   Sân hận đường về địa ngục!

17.   Địa ngục ở đâu?

18.   Tu hành ví như thi cử!

19.   Thiện căn, phúc đức, nhân duyên!

20.   Hiểm họa của tiền bạc!

21.   Niệm Phật có mười thiện lợi!

22.   Cần thanh tịnh, không vọng cầu!

23.   Định mệnh, Nhân quả, Danh vọng!

24.   Phật ở trong nhà, có cầu có ứng!

25.   Sự gia trì!

Các sách khác thuộc Tịnh Độ

Thiết Lập Tịnh Độ
Thiết Lập Tịnh Độ
Lá thư tịnh độ
Lá thư tịnh độ
Tây Phương hiệp luận
Tây Phương hiệp luận
Mấy điệu sen thanh tập 1
Mấy điệu sen thanh tập 1
Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
Đường Về Cực lạc
Đường Về Cực lạc
Thiết lập Tịnh Độ
Thiết lập Tịnh Độ
Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư
Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư
48 lời nguyện Phật A Di Đà
48 lời nguyện Phật A Di Đà
Niệm Phật thành Phật
Niệm Phật thành Phật
Quy tắc TRỢ NIỆM LÂM CHUNG
Quy tắc TRỢ NIỆM LÂM CHUNG
Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh
Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh