Tìm Sách

Tịnh Độ >> Cực lạc du lãm ký


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Cực lạc du lãm ký
 • Tác giả : Khoan Tịnh pháp sư
 • Dịch giả : HT. Thích Thiền Tâm
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 125
 • Nhà xuất bản : sách Ấn Tống
 • Năm xuất bản : 2007
 • Phân loại : Tịnh Độ
 • MCB : 12010000010251
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

CỰC LẠC DU LÃM KÝ

KHOAN TỊNH PHÁP SƯ

Biên soạn: HT. THÍCH THIỀN TÂM

Khoan - Tịnh pháp – sư, quê quán ở huyện Bồ Điền, tỉnh Phước Kiến, sanh ngày mùng 7 thàng 7 năm Giáp Tý, dương lịch 1924. Thàn phụ ngài nguyên họ Phan, là một cư sĩ sùng tín đạo Phật, nhà ở hiệu 140 đại lộ Quan Đông Trấn, tại huyện thành.

Vào buổi chiếu lúc ngài sinh ra đời, hai bên phương trởi Đông và Tây Kim –quang chiếu rạng, mạt đất như vàng ròng chiếu sáng huy –hoàng. Do nhân duyên đó, cha mẹ mới đạt tên  cho là Phan-Kim-Vinh. Lúc đó bé thơ, thân phụ chỉ dạy học tại nhà. Năm lên bảy. do căn lành thúc giục, ngài năn nỉ xin cha mẹ cho tới chùa Giới-Trung, tỉnh Phước- Kiến, nên không có nhân duyên đến trường-ốc.Tuy nhiên, pháp luật đến đâu liền nhớ tới đó, chỗ giải ngộ lại hơn các đồng bạn. Mãi đến năm 15 tuổi, ngài mới thế -độ với Hư –Vân lão –hòa thượng cở chủa Tổ đình Nam-Bình-Khai cũng thuộc tỉnh nhà. Năm 17 tuổi, Hư-vân thiền sư thấy ngài là bậc pháp khí, đặc biệt cho thọ giới Cụ-túc nơi chùa Nam Hoa, tỉnh Quảng Đông. Kế tiếp, pháp sư lại chuyển đến chùa Vân-Cư tỉnh Giang –Tây để tiện bề tu học. Ngài được Hư-Vân lão hòa thượng truyền chánh- pháp nhãn tạng làm vị thừa kế đời thứ 48, tông phái Đồng Vân (Tào Động Vân-Môn hợp nhất).

Từ đó về sau, pháp sư lẩn lượt làm trụ trì trải qua các tu viện: Khanh-Đế-Bình, Tiên-Phật, Năng-Nhơn Khai – Bình, Mạch-Tà –Nham- Hội. Lúc làm  trụ trì chùa Tam –hội huyện Tiên Du, tình Phước Kiến, pháp sư tọa thiền khời đầu từ ngày 23 tháng chạp, ngồi luôn tới ngày 29 mới xuất định. Kể tất cả là 7 ngày. Viêc này thuộc vào năm 1980, làm toàn chuyện xôn xao, náo động, hàng đạo –tâm đến xin quy y đến hơn 3000 người. Năm 1982, ngài sang nước Mỹ, làm vị tăng hành cước tại kinh thành Nữu Ước (New York) đề tuyên dương Phật pháp. Ngài được Phật giáo hội ở Bắc-Mỹ công cứ làm đồng sự, trưởng danh dự chùa Lặc-Na chợ Tam Phiên, Kế đến làm Đổng sự  trưởng chùa Quán Thế Âm ở Lạc Băn Cơ.

Trên đây là vài nét đon giản giới thiệu Khoan Tịnh Pháp sư, một bậc cao tăng hiện đại. Điểm chánh yếu của tập Ký sự này là ghi lại quá trình chính bản thân của Ngài đã Kinh lịch sang cõi Cực Lạc, tham quan chín phần Hoa sen ở Tây Phương với những chi tiết ly-kỳ của thế giới thanh tịnh bên ấy.

Việc trên đây xảy ra vào ngày 25 tháng 10 âm lịch, năm 1967. Lúc đó pháp sư đang ngồi thiền ở chùa Mạch Tà Nham, đột nhiên bị thần lực của đúc Quán Thế Âm đưa sắc –thân ngài đến tạm ẩn nơi động Di Lặc rồi dẫn thần  thức sang Cực Lạc. Pháp sư có cảm giác thời gian du lãm trên, chỉ trải qua một ngày đêm. Nhưng khi trở về nhơn gian, đã là ngày mồng 8 tháng 4 Âm lịch năm 1973, tính ra khoảng 6 năm, 6 tháng. Việc này dường như vượt quá sự hiểu biết thông thường. Nhưng đối với môn Vũ Trụ học, thì không gian và thời gian, tùy mỗi thế giới, vẫn có những điềm bất đồng sai khác. Theo các tích truyền - kỳ thời xưa, có kho ở cõi Tiên một ngày, nhơn thế phải trải qua nhiều năm tháng. Như một vị vua xứ Ai Cập, mộng thấy mình lên cõi trên chỉ có ba giờ, nhưng khi hồn trở về nhập xác, nhơn-gian đã trải qua tám ngày đêm. Điều này người đủ chút kiến thức về Phật học đều có thể lý giải.

Khi Pháp sư bỗng nhiên mất tích ở Mạch –Tà- Nham tự, toàn thể tăng tín trong chùa đều tản ra tìm khắp hơn một trăm động lớn nhỏ thuộc vùng Vân Cư. Lại  nghe có người  nói mới thấy ngài trên đường đi đến Di-Lặc động ở Cửu –Tiên-Sơn, đại chúng cũng lên đó tuần tra mà không gặp. Thậm chí  nhiều người xuất tiền nhờ Thủy-quân dặn dò các ao đầm trong vùng, mướn đội tuân thám đến xét hỏi huyện thành, cùng các chợ Tuyền-Châu, Hạ-Mộc, Phước Châu, Nam Bình. Và đánh điện nhờ người ở các huyện xung quanh như Vĩnh Thái, Vĩnh Xuân, Đức Hoa, Phước Thanh để hỏi han. Như thế trước sau vài năm, cũng bặt vô âm tín. Nên hàng Phật tử đều cho rằng Pháp sư đã lìa trần, trong lòng bùi ngùi thương cảm!

Kỳ thật, nhục thể của Pháp sư trước sau đã không rời động Di Lặc nửa bước. Do thần lực chủ thánh duy trì ấn dấu, khiến cho thân không bị phát hiện và hư hoại. Pháp sư là một bậc cao- tăng đắc định, giữ giới luật, tin nhân quả, quyết không khi nào nói dối. Đây hiển nhiên là Phật. Bồ-tát vi lóng từ bi muốn cứu vớt và thức ngộ chúng sanh thời mạt-hậu, đã dùng phương tiện khéo truyền đạt lời giáo huấn qua bản thân ngài mà thôi. Sự kinh dịch của Pháp sư không phải là mộng - cảnh cũng không đồng cảnh – giới thấy biết  của thiền định vì thấy những tình tiết qua sự vấn đáp, những điểm kỳ diệu  qua nhận thức riêng của ngài.

Và sau đây là tất cả điều quan yếu tôi ghi lại  trong thời diển giảng của Pháp sư ở chùa Nam Hải Phố Đà Sơn tại Tân Gia Ba (Singapore) vào tháng Tư âm lịch năm 1987.

Lưu- Thế Hoa cư sĩ

Kính ghi

Các sách khác thuộc Tịnh Độ

Thiết Lập Tịnh Độ
Thiết Lập Tịnh Độ
Lá thư tịnh độ
Lá thư tịnh độ
Tây Phương hiệp luận
Tây Phương hiệp luận
Mấy điệu sen thanh tập 1
Mấy điệu sen thanh tập 1
Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
Đường Về Cực lạc
Đường Về Cực lạc
Thiết lập Tịnh Độ
Thiết lập Tịnh Độ
Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư
Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư
48 lời nguyện Phật A Di Đà
48 lời nguyện Phật A Di Đà
Niệm Phật thành Phật
Niệm Phật thành Phật
Quy tắc TRỢ NIỆM LÂM CHUNG
Quy tắc TRỢ NIỆM LÂM CHUNG
Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh
Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh